VI Palkkaus

Siirry sisältöön

29 § Palkkausperusteet

Palkkauksesta ja palkkausperusteista voidaan sopia paikallisesti.

Tämän sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvan työntekijän palkka on kuukausipalkka, jonka suuruus määräytyy tehtäväkohtaisena, ja johon voidaan lisätä erilaisia henkilö- ja työkohtaisia sekä olosuhteista johtuvia lisiä erikseen sovittuna.

Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, tai hänet työsopimuksensa perusteella määrätään hoitamaan tilapäisesti omaa tehtävätasoaan alemmin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta hänen oman tehtävätasonsa mukainen palkka.

Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, tai hänet työsopimuksensa perusteella määrätään hoitamaan tilapäisesti omaa tehtävätasoaan korkeammin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta tämän tehtävätason mukainen palkka.

30 § Palkanmaksu

Palkka maksetaan säännöllisesti ennakolta ilmoitettuina kiinteinä palkanmaksupäivinä.

Palkan tulee olla työntekijän nostettavissa hänen määräämässään rahalaitoksessa. Mikäli palkanmaksupäivä ei ole rahalaitoksen aukiolopäivä, tulee palkan olla työntekijän nostettavissa palkanmaksupäivää edeltävänä viimeisenä tällaisena työ- tai aukiolopäivänä.

31 § Palkan laskeminen kuukautta lyhyemmältä ajalta

Milloin työntekijän palkka lasketaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän palkka jakamalla kuukausipalkka kyseisessä kuukaudessa olevien kalenteripäivien lukumäärällä.

32 § Matkustaminen, matkustamisen lukeminen työajaksi ja matkakustannusten korvaaminen

Matkustaminen sijoitetaan työntekijän työvuoroluettelon mukaiselle työpäivälle säännölliselle työajalle. Matkustamista ei lueta ylityöksi eikä sitä lasketa mukaan ylityön määräytymisperusteisiin. Säännölliseksi työajaksi luetaan 8 tuntia, vaikka matkaan käytetty aika ylittäisi tai alittaisi 8 tuntia.

Matkustaminen voidaan sijoittaa sunnuntai- tai pyhäpäivälle tai muulle työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiselle vapaapäivälle vain työntekijän suostumuksella. Tällöin työmatkasta maksetaan matka-ajan palkka säännöllistä työaikaa vastaavasti enintään kahdeksalta tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan.

Säännöllisenä työaikana tapahtuva matkustaminen merkitään 8 §:ssä tarkoitettuun työvuoroluetteloon.

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Kotimaankiertuetyötä on pääkaupunkiseudun ulkopuolella suoritettava työ, josta maksetaan 15 prosentilla korotettua perustuntipalkkaa.

Ulkomaankiertuetyötä on ulkomailla tapahtuva työ, josta maksetaan 25 prosentilla korotettua perustuntipalkkaa.

Soveltamisohje

Kiertuetyökorvausta maksetaan työajaksi laskettavan työn osalta.