VII Erityisiä määräyksiä

Siirry sisältöön

33 § Työpuku ja suojavaatetus

Ooppera ja Baletti hankkii työssä tarvittavien varusteiden ja suoja-vaatetuksen lisäksi työntekijälle käytettäväksi henkilökohtaisen, tehtävien kannalta tarkoituksenmukaisen työpuvun sellaisessa työssä, jossa työpuvun käyttöä on pidettävä työn luonteen tai olosuhteiden vuoksi tarpeellisena.

Työpuvut uusitaan tarpeen mukaan, kuitenkin keskimäärin näytäntökausittain.

34 § Työntekijän rikkomukset

Varoitus on annettava kohtuullisen ajan kuluessa rikkeestä tai siitä, kun rike tuli työnantajan tietoon, ja siitä on ilmoitettava asianomaiselle luottamushenkilölle ja paikalliselle työntekijäyhdistykselle.

35 § Työehtosopimuksen määräyksistä poikkeaminen

Tämän työehtosopimuksen määräyksistä voidaan poiketa sopimalla siitä luottamushenkilön kanssa.

Soveltamisohje

Sopimuksen 45 §:ssä on paikallista sopimista koskevat säännökset.

36 § Järjestäytymisvapaus

Järjestäytymisvapaus on molemmin puolin loukkaamaton.

Jos työntekijä katsoo, että hänet on erotettu hänen yhdistykseen kuulumisensa vuoksi, on hänen ennen kuin muihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään, yhdistyksen välityksellä pyydettävä tutkimusta asiassa.

37 § Jäsenmaksuperintä

Ooppera ja Baletti pidättää, mikäli työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, hänen palkastaan palkanmaksukuukausittain ammattiliiton jäsenmaksut, jotka tilitetään ammattiliiton ilmoittamalle pankkitilille.

38 § Koulutustilaisuudet

Ammatillinen koulutus

Osapuolet pitävät tärkeänä työnantajan toiminnan kannalta merkityksellisen työntekijän ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Liitot suosittelevat, että paikalliset osapuolet keskustelevat niistä tavoista, joilla työnantajan toiminnan kannalta merkityksellistä työntekijän ammatillista osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää.

Milloin työntekijä työnantajan lähettämänä osallistuu ammattitaidon edistämistä tarkoittavaan koulutustilaisuuteen, työnantaja maksaa kurssimaksun ja täysylläpitokorvauksen kurssin ajalta. Matkustamisen osalta noudatetaan palkkasopimuksen matkustusmääräyksiä.

Työntekijän ammatillisesta koulutuksesta ja sen tarpeesta on sovittava Oopperan ja Baletin ja työntekijän edustajain kanssa.

Järjestökoulutus

Koulutussopimuksen mukaisen luottamushenkilö- ja työsuojelukoulutuksen lisäksi Ooppera ja Baletti pyrkii järjestämään ammattiosastojen toimihenkilöille tilaisuuden osallistua Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja SAK:n järjestämään järjestökoulutukseen.

39 § Järjestötoiminta

Työntekijän vuosilomaoikeutta ei vähennetä siltä ajalta, jonka hän joutuu käyttämään osapuolten välisiin työehtoja koskeviin neuvotteluihin.

Työntekijän työajasta ei vähennetä osallistumista Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n liittokokouksen, valtuuston ja hallituksen eikä näiden asettamien pysyvien valmisteluelinten kokoukseen, jos ne sattuvat työvuorojärjestelmän mukaiseen työaikaan. Työntekijän on ilmoitettava osallistumisestaan em. kokouksiin, mikäli mahdollista viikkoa ennen kokousta.

Pöytäkirjamerkintä

Pysyvillä valmisteluelimillä tarkoitetaan toimielimiä, joiden tehtävänä on valmistella vähintään koko Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n kenttää koskevia yleisiä kysymyksiä sekä tämän työehtosopimuksen sopimusalatoimikuntien toimintaa.

Liitto sitoutuu ilmoittamaan Oopperalle ja Baletille tässä tarkoitettujen liiton hallinto- ja valmisteluelintensä Oopperan ja Baletin palveluksessa olevien jäsentensä nimet.

40 § Työhön opastus

Työnantajan nimeämälle työntekijälle, joka oman toimensa ohella perehdyttää tai kouluttaa uutta työntekijää työympäristöön ja työtehtäviin, maksetaan työhön opastuksesta erillistä paikallisesti sovittavaa korvausta. Sopimus tehdään työnantajan ja työntekijän kesken, ja asiassa kuullaan luottamusmiestä.

41 § Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt valitaan kaksivuotiskausittain vuorovuosin työsuojeluhenkilöstön kanssa.

Luottamushenkilökorvaukset määräytyvät ryhmäkohtaisesti, ja niitä korotetaan sovelletun käytännön mukaisesti.

42 § Yleiset sopimukset

Tämän sopimuksen osana noudatetaan soveltuvin osin seuraavia TT:n ja SAK:n välisiä yleisiä sopimuksia:

  • Yleissopimus vuodelta 1997. Työehtosopimuksen 45 §:n määräyksiä noudattaen voidaan kuitenkin paikallisesti sopia toisin yleissopimuksen 2 ja 5 lukujen soveltamisesta. Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (725/78) sijaan sovelletaan yhteistoimintalain (1333/2021) säännöksiä (viittausmääräys).
  • Lomapalkkasopimus vuodelta 2001
  • Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva yleissopimus soveltamisohjeineen vuodelta 2001

43 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaa tai rikkomista koskevista erimielisyyksistä on ensin neuvoteltava asianomaisen esihenkilön ja työntekijän tai luottamushenkilön kesken ja ellei sovintoa synny, luottamushenkilön ja Oopperan ja Baletin välillä. Jollei näin päästä yksimielisyyteen ja jos jompikumpi osapuolista haluaa viedä asian ns. liittotasokäsittelyyn, laaditaan asiasta muistio, jonka perusteella käsittely liittotasolla tapahtuu. Osapuolet
voivat kukin saattaa asian tarvittaessa työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

44 § Neuvottelu- ja kanneoikeuden vanhentuminen

Liittoneuvotteluja on vaadittava vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vaatimuksen perusteena oleva tapahtuma on sattunut tai olosuhde syntynyt.

Kanne työtuomioistuimessa on pantava vireille neljän kuukauden kuluessa liittoneuvottelujen päättymisestä.

45 § Paikallinen sopiminen

Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistämistä. Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamukseen perustuvaa vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Sopimusosapuolet korostavat sellaisten yhteisten toimintamallien löytämistä, joilla edistetään sekä Oopperan ja Baletin että sen henkilöstön etuja tasapainoisella tavalla.

Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella kehitetään Oopperan ja Baletin toimintaa ja vahvistetaan tehokkuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Samalla luodaan edellytykset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle.

Sopimusosapuolet sitoutuvat paikallisen sopimisen valmiuksien kehittämiseen vahvistamalla paikallisten osapuolten osaamista, keskinäistä luottamusta ja tahtoa.

Työehtosopimusmääräyksissä mainittu paikallinen sopiminen on mahdollista seuraavasti:

  1. Sopijapuolia ovat työnantaja ja työntekijä ja luottamushenkilö.

  2. Luottamushenkilön kanssa tehty sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita luottamushenkilö edustaa.

  3. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

  4. Sopimus voidaan tehdä olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

  5. Toistaiseksi voimassa olevan paikallisen sopimuksen irtisanomisaika on kuusi viikkoa, ellei paikallisessa sopimuksessa ole muuta sovittu.

  6. Määräaikaisessa sopimuksessa voidaan sopia irtisanomisajasta.

  7. Sopimuksen päätyttyä noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

  8. Paikallinen sopimus on osa työehtosopimusta.

46 § Yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu

Työehtosopimuksen 45 §:n määräyksiä noudattaen voidaan paikallisesti sopia toisin yhteistoimintalain (1333/2021) 2 luvusta. Paikallisesti ei kuitenkaan voida sopia siitä, että vuoropuhelua ei käydä lainkaan.

Neuvottelut asiasta käydään yhteistoiminnan hengessä ja saavutettu neuvottelutulos kirjataan paikalliseksi sopimukseksi, joka on kummankin osapuolen irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

47 § Selviytymislauseke

Mikäli Oopperan ja Baletin julkisista varoista saaman rahoituksen määrä alenee olennaisesti, rahoituksen muodossa tapahtuu olennaisia muutoksia tai Oopperan ja Baletin talouden kokonaistilanne olennaisesti heikkenee ja työnantaja on joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin, jotka saattaisivat johtaa työvoiman käytön vähentämiseen, paikallisesti arvioidaan työehtosopimusmääräysten soveltuvuutta muuttuneessa tilanteessa. Muuttuneiden olosuhteiden pohjalta sovitaan luottamushenkilön kanssa paikallisesti työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisesta toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi. Sopimus tehdään vuodeksi kerrallaan, ja se voidaan tarvittaessa uudistaa, jos sopimuksen tekemiseen johtaneet olosuhteet ovat edelleen olemassa.

Jos paikallisesti katsotaan, että olosuhteiden muuttuminen edellyttää työehtosopimuksen määräysten muuttamista, tarvittavista muutoksista sovitaan sopimusosapuolten välillä Oopperan ja Baletin toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi.

48 § Sopimuksen voimassaoloaika

Työehtosopimus on voimassa 28. helmikuuta 2025 saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolen irtisanota vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta noudatetaan sopimusmääräyksiä kuitenkin siihen ajankohtaan saakka, jona uutta sopimusta koskevien neuvottelujen on todettu päättyneen.

Sopimuksen irtisanoja on velvollinen irtisanomisen yhteydessä ilmoittamaan kirjallisesti pääkohdittain ne muutokset, jotka työehtosopimukseen halutaan tehdä. Muussa tapauksessa irtisanominen on mitätön.