VII Erityisiä määräyksiä

Siirry sisältöön

33 § Työpuku ja suojavaatetus

Ooppera ja Baletti hankkii työssä tarvittavien varusteiden ja suoja-vaatetuksen lisäksi työntekijälle käytettäväksi henkilökohtaisen, tehtävien kannalta tarkoituksenmukaisen työpuvun sellaisessa työssä, jossa työpuvun käyttöä on pidettävä työn luonteen tai olosuhteiden vuoksi tarpeellisena.

Työpuvut uusitaan tarpeen mukaan, kuitenkin keskimäärin näytäntökausittain.

34 § Työntekijän rikkomukset

Työntekijän rikkomuksista ja varoituksista sekä niiden seuraamuksista säädetään Oopperan ja Baletin järjestyssäännössä.

Varoitus on annettava kohtuullisen ajan kuluessa rikkeestä tai siitä, kun rike tuli työnantajan tietoon, ja siitä on ilmoitettava asianomaiselle luottamusmiehelle ja paikalliselle työntekijäyhdistykselle.

35 § Työehtosopimuksen määräyksistä poikkeaminen

Tämän työehtosopimuksen määräyksistä voidaan poiketa sopimalla siitä luottamusmiehen kanssa.

Soveltamisohje

Sopimuksen liitteessä 6 on paikallista sopimista koskevat säännökset.

36 § Järjestäytymisvapaus

Järjestäytymisvapaus on molemmin puolin loukkaamaton.

Jos työntekijä katsoo, että hänet on erotettu hänen yhdistykseen kuulumisensa vuoksi, on hänen ennen kuin muihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään, yhdistyksen välityksellä pyydettävä tutkimusta asiassa.

37 § Jäsenmaksuperintä

Ooppera ja Baletti pidättää, mikäli työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, hänen palkastaan palkanmaksukuukausittain ammattiliiton jäsenmaksut, jotka tilitetään ammattiliiton ilmoittamalle pankkitilille.

38 § Koulutustilaisuudet

Ammatillinen koulutus

Osapuolet pitävät tärkeänä työnantajan toiminnan kannalta merkityksellisen työntekijän ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Liitot suosittelevat, että paikalliset osapuolet keskustelevat niistä tavoista, joilla työnantajan toiminnan kannalta merkityksellistä työntekijän ammatillista osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää.

Milloin työntekijä työnantajan lähettämänä osallistuu ammattitaidon edistämistä tarkoittavaan koulutustilaisuuteen, työnantaja maksaa kurssimaksun ja täysylläpitokorvauksen kurssin ajalta. Matkustamisen osalta noudatetaan palkkasopimuksen matkustusmääräyksiä.

Työntekijän ammatillisesta koulutuksesta ja sen tarpeesta on sovittava Oopperan ja Baletin ja työntekijän edustajain kanssa.

Järjestökoulutus

Koulutussopimuksen mukaisen luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksen lisäksi Ooppera ja Baletti pyrkii järjestämään ammattiosastojen toimihenkilöille tilaisuuden osallistua Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja SAK:n järjestämään järjestökoulutukseen.

39 § Järjestötoiminta

Työntekijän vuosilomaoikeutta ei vähennetä siltä ajalta, jonka hän joutuu käyttämään osapuolten välisiin työehtoja koskeviin neuvotteluihin.

Työntekijän työajasta ei vähennetä osallistumista Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n liittokokouksen, valtuuston ja hallituksen eikä näiden asettamien pysyvien valmisteluelinten kokoukseen, jos ne sattuvat työvuorojärjestelmän mukaiseen työaikaan. Työntekijän on ilmoitettava osallistumisestaan em. kokouksiin, mikäli mahdollista viikkoa ennen kokousta.

Pöytäkirjamerkintä

Pysyvillä valmisteluelimillä tarkoitetaan toimielimiä, joiden tehtävänä on valmistella vähintään koko Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n kenttää koskevia yleisiä kysymyksiä sekä tämän työehtosopimuksen sopimusalatoimikuntien toimintaa.

Liitto sitoutuu ilmoittamaan Oopperalle ja Baletille tässä tarkoitettujen liiton hallinto- ja valmisteluelintensä Oopperan ja Baletin palveluksessa olevien jäsentensä nimet.

40 § Työhön opastus

Työnantajan nimeämälle työntekijälle, joka oman toimensa ohella perehdyttää tai kouluttaa uutta työntekijää työympäristöön ja työtehtäviin, maksetaan työhön opastuksesta erillistä paikallisesti sovittavaa korvausta. Sopimus tehdään työnantajan ja työntekijän kesken, ja asiassa kuullaan luottamusmiestä.

41 § Luottamusmiehet

Luottamusmiehet valitaan kaksivuotiskausittain vuorovuosin työsuojeluhenkilöstön kanssa.

Luottamusmieskorvaukset määräytyvät ryhmäkohtaisesti, ja niitä korotetaan sovelletun käytännön mukaisesti.

42 § Yleiset sopimukset

Tämän sopimuksen osana noudatetaan soveltuvin osin seuraavia TT:n ja SAK:n välisiä yleisiä sopimuksia:

  • Yleissopimus vuodelta 1997
  • Lomapalkkasopimus vuodelta 2001
  • Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva yleissopimus soveltamisohjeineen vuodelta 2001

Pöytäkirjamerkintä

Mikäli TT ja SAK solmivat sopimuskaudella uusia yleisiä sopimuksia, noudatetaan niitä tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla, ellei näiden uusien yleisten sopimusten soveltamisala- ja voimaantulosäännöksistä muuta johdu.

43 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaa tai rikkomista koskevista erimielisyyksistä on ensin neuvoteltava asianomaisen esimiehen ja työntekijän tai luottamusmiehen kesken ja ellei sovintoa synny, luottamusmiehen ja Oopperan ja Baletin välillä. Jollei näin päästä yksimielisyyteen ja jos jompikumpi osapuolista haluaa viedä asian ns. liittotasokäsittelyyn, laaditaan asiasta muistio, jonka perusteella käsittely liittotasolla tapahtuu. Osapuolet
voivat kukin saattaa asian tarvittaessa työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

44 § Neuvottelu- ja kanneoikeuden vanhentuminen

Liittoneuvotteluja on vaadittava vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vaatimuksen perusteena oleva tapahtuma on sattunut tai olosuhde syntynyt.

Kanne työtuomioistuimessa on pantava vireille neljän kuukauden kuluessa liittoneuvottelujen päättymisestä.

45 § Paikallinen sopiminen

Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistämistä. Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamukseen perustuvaa vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Sopimusosapuolet korostavat sellaisten yhteisten toimintamallien löytämistä, joilla edistetään sekä Oopperan ja Baletin että sen henkilöstön etuja tasapainoisella tavalla.

Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella kehitetään Oopperan ja Baletin toimintaa ja vahvistetaan tehokkuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Samalla luodaan edellytykset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle.

Sopimusosapuolet sitoutuvat paikallisen sopimisen valmiuksien kehittämiseen vahvistamalla paikallisten osapuolten osaamista, keskinäistä luottamusta ja tahtoa.

46 § Selviytymislauseke

Mikäli Oopperan ja Baletin julkisista varoista saaman rahoituksen määrä alenee olennaisesti, rahoituksen muodossa tapahtuu olennaisia muutoksia tai Oopperan ja Baletin talouden kokonaistilanne olennaisesti heikkenee ja työnantaja on joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin, jotka saattaisivat johtaa työvoiman käytön vähentämiseen, paikallisesti arvioidaan työehtosopimusmääräysten soveltuvuutta muuttuneessa tilanteessa. Muuttuneiden olosuhteiden pohjalta sovitaan luottamusmiehen kanssa paikallisesti työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisesta toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi. Sopimus tehdään vuodeksi kerrallaan, ja se voidaan tarvittaessa uudistaa, jos sopimuksen tekemiseen johtaneet olosuhteet ovat edelleen olemassa.

Jos paikallisesti katsotaan, että olosuhteiden muuttuminen edellyttää työehtosopimuksen määräysten muuttamista, tarvittavista muutoksista sovitaan sopimusosapuolten välillä Oopperan ja Baletin toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi.

47 § Sopimuksen voimassaoloaika

Työehtosopimus on voimassa 31. tammikuuta 2022 saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolen irtisanota vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta noudatetaan sopimusmääräyksiä kuitenkin siihen ajankohtaan saakka, jona uutta sopimusta koskevien neuvottelujen on todettu päättyneen.

Sopimuksen irtisanoja on velvollinen irtisanomisen yhteydessä ilmoittamaan kirjallisesti pääkohdittain ne muutokset, jotka työehtosopimukseen halutaan tehdä. Muussa tapauksessa irtisanominen on mitätön.