IV  Vuosilomat ja muut vuosittaiset vapaat

Siirry sisältöön

14 § Vuosiloman, vuosilomapalkan ja lomarahan ansainta

Vuosiloman pituus määräytyy sen mukaan kuinka kauan työntekijä on ollut Oopperan ja Baletin palveluksessa tai siihen verrattavassa työsuhteessa.

Pöytäkirjamerkintä 1

Oopperan ja Baletin palvelukseen verrattavaksi ajaksi lasketaan soveltuvin osin palvelu teattereissa, radio-, TV- ja elokuvatuotannossa tai muussa tehtäväkuvaa vastaavassa työssä sekä asevelvollisuus- tai siviilipalvelusaika. Sen lisäksi vähintään vuoden kestävästä alan ammattikoulutuksesta hyvitetään yksi vuosi.

Pöytäkirjamerkintä 2

(Aikaisemmin voimassa olleet edut) Työehtosopimuksen vuosilomamääräykset eivät muuta työsuhteen ehtoja niiden päivätyöntekijöiden osalta, jotka ovat olleet Oopperaan ja Balettiin työsuhteessa 28.2.1994 ja joiden voimassa olevissa työsopimuksissa on sovittu työehtosopimusta paremmasta vuosivapaaoikeudesta, eikä niiden päivätyöntekijöiden osalta, joiden voimassa oleva työsopimus Oopperaan ja Balettiin on solmittu 1.3.1994 – 31.12.1996 välisenä aikana, sen tasoisena kuin he ovat saaneet vuoden 1996 lomakaudella työaikakokeilun aikana voimassa olleiden sopimusmääräysten mukaisesti.

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa seuraavasti:

Jos palvelusaika on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt alle 1 vuoden, kaksi arkipäivää jokaista vuosilomalain mukaista lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Jos palvelusaika on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt vähintään 1 vuoden, kaksi ja puoli arkipäivää jokaista vuosilomalain mukaista lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Jos palvelusaika on yhteensä vähintään 10 vuotta, kolme arkipäivää jokaista vuosilomalain mukaista lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Lomanmääräytymisvuosi on vuosilomalain mukainen.

15 § Vuosiloman antaminen

Sovellettavat määräykset ovat päivätyötä tekevien teknisten esihenkilöiden, mestarien ja teknisten pienryhmien osalta liitteessä 3.

Sovellettavat määräykset ovat näytäntötyötä ja vastaavaa tekevien teknisten esihenkilöiden, mestarien ja teknisten pienryhmien osalta liitteessä 4.

16 § Vuosilomapalkka

1. Työntekijälle maksetaan vuosiloman ajalta hänen normaalia kuukausipalkkaansa vastaava määrä kertyneen vuosiloman mukaisesti. Vuosilomapalkkaa määrättäessä otetaan huomioon säännöllisenä työaikana ilta-, yö- ja sunnuntaityöstä maksettavat korvaukset.

2. Jos työntekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana, lomapalkka lasketaan vuosilomalain 12 §:n mukaan. Mikäli työntekijän lomakertymä on kolme päivää vuosilomalain mukaista lomanmääräytymiskuukautta kohden, lasketaan lomapalkka vuosilomalain 12 §:n mukaan käyttäen 13,5 %:n kerrointa.

17 § Lomaraha

1. Lomarahana maksetaan 50 % vuosilomapalkasta. Lomaraha maksetaan lomaltapaluun jälkeen viimeistään seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

2. Lomarahaa ei makseta lomalta tai sen osalta, jos työntekijä on välittömästi ennen loman tai sen osan alkamista tai välittömästi loman tai sen osan päätyttyä ollut työstä pois luvattomasti tai ilman pätevää syytä.

3. Lomaraha maksetaan lomakorvauksiin. Lomarahaa ei kuitenkaan makseta lomakorvauksiin, jos työnantaja päättää työntekijän työsuhteen työntekijän moitittavan menettelyn vuoksi.

4. Lomarahaa ei makseta lomakorvaukseen, jos työntekijä jättää irtisanomisajan noudattamatta tai purkaa määräaikaisen työsopimuksen tärkeän syyn sitä vaatimatta.

18 § Lomakorvaus

Työsuhteen päättyessä työntekijälle suoritetaan täysiltä lomanmääräytymiskuukausilta vuosilomapalkkaa vastaava lomakorvaus ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta.

19 § Muut vapaat

Jouluaatto ja joulupäivä ovat vapaapäiviä.