I Yleinen osa

Siirry sisältöön

1 § Soveltamisala

Tällä sopimuksella sovitaan Suomen kansallisoopperan ja -baletin (jäljempänä Ooppera ja Baletti) vakituisessa ja tilapäisessä työsuhteessa olevien teknisten pienryhmien sekä teknisten esihenkilöiden ja mestarien työ- ja palkkaehdoista jäljempänä ilmenevällä tavalla.

Soveltamisohje

Soveltamisalaan kuuluvat sopimuksen palkkausliitteissä mainitut tekniset työt.

Soveltamisohje

Tekniikan osastopäälliköt ja apulaisosastopäälliköt eivät kuulu työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin.

2 § Työrauhavelvoite

Kaikki työtaistelutoimenpiteet, jotka kohdistuvat tähän sopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen on kielletty.

Allekirjoittaneet osapuolet ovat kukin omalta osaltaan velvolliset huolehtimaan siitä, etteivät niiden jäseninä olevat ryhdy työtaistelutoimenpiteisiin eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä.

3 § Työnjohto ja valvonta

Oopperalla ja Baletilla on oikeus johtaa, jakaa ja valvoa työtä sekä ottaa ja erottaa työntekijä.

4 § Työsuhteen alkaminen ja päättyminen

a. Työsuhteen alkaminen

Työsuhde ja siihen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jona työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Oopperan ja Baletin järjestyssäännön mukaisesti. Jollei todistusta esitetä, työsopimus raukeaa määräajan päättymisen jälkeisestä päivästä lukien.

Työsopimus on aina tehtävä kirjallisesti.

Soveltamisohje

Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan määräaikainen työsuhde voidaan tehdä, jos työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava määräaikaista työsopimusta edellyttävä seikka on siihen syynä tai jos työnantajalla on muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä, perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään 6 kuukauden koeajasta.

b. Työsuhteen päättyminen

Työsopimuksen päättyminen ja päättämismenettely määräytyvät työsopimuslain asianomaisten määräysten mukaisesti (viittausmääräys).

Työsuhteen irtisanominen

Irtisanominen on aina toimitettava kirjallisesti.

Soveltamisohje

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat seuraavat:

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä, eikä muusta ole sovittu, työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava

  • 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden;
  • yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta;
  • kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta;
  • neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan vuotta, mutta enintään 12 vuotta;
  • kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä, eikä muusta ole sovittu, työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava

  • 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;
  • yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Pöytäkirjamerkintä 1

Vähintään 4-vuotisissa määräaikaisissa työsopimuksissa noudatetaan samoja irtisanomis- ja lomautusmääräyksiä kuin toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten osalta.

Pöytäkirjamerkintä 2

Ooppera ja Baletti ilmoittaa luottamushenkilölle työntekijän irtisanomisesta ja muista vastaavista toimenpiteistä kaksi viikkoa ennen päätöksen toimeenpanoa, jotta liittoa voidaan kuulla.

Työsuhteen purkaminen

Purkaminen on aina toimitettava kirjallisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Purkamisesta on ilmoitettava luottamushenkilölle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

5 § Työntekijän ja työnantajan tehtävät ja velvollisuudet

Työntekijä on velvollinen tekemään tehtäväryhmänsä sisällä pääasiassa tehtävänimikkeensä mukaisia Oopperan ja Baletin toimintaa palvelevia tekniseen ja esitystoimintaan liittyviä töitä.

Tilanteen niin salliessa voidaan työntekijälle antaa muitakin kuin omaan tehtävänkuvaan kuuluvia avustavia töitä.

Työnantajan on selvitettävä uudelle työntekijälle mitä työehtosopimusta hänen työsuhteessaan sovelletaan sekä luottamushenkilö- ja neuvottelujärjestelmä.