Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esihenkilöiden ja mestarien työehtosopimuksen uudistaminen

Aika  18.4.2023

1. Sopimuskausi

Tämän neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus tulee voimaan 18.4.2023. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan aiemman sopimuksen määräyksiä. Uusi sopimuskausi päättyy 28.2.2025. Sopimus jatkuu 28.2.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

2. Palkantarkistukset

2.1 Palkankorotukset vuonna 2023

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 3,0%:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 %:lla.

Luottamushenkilöille maksettavia erilliskorvauksia korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 %:lla.

Kertaerä

Kertaerän suuruus on 500 euroa ja se maksetaan syyskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Kertaerä maksetaan vain kuukausipalkkaisille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 20.6.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä tai työsuhde on alkanut näytäntövuoden 2023 alussa, ollut voimassa koko edellisen näytäntövuoden (2022-2023) ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on sairaana tai perhevapaalla.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut (pois lukien eläköitymiset) tai työnantaja on irtisanonut työntekijän henkilöperusteella ennen kertaerän maksuajankohtaa.

Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, lomarahaa, ylityökorvausta tai perustunti/tuntipalkkaa laskettaessa.

2.2. Palkankorotukset vuonna 2024

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Vuoden 2024 palkkaratkaisusta neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti ottaen huomioon palkkaustyöryhmän ehdottamat palkkausjärjestelmän uudistamis- ja kehittämistarpeet. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää Kansallisoopperan ja -baletin tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on tukea uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa ja siten palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamushenkilöiden kanssa 30.4.2024 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.


Palkankorotusten toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua:

Yleiskorotus
Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 2,5 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %:lla.

Luottamushenkilöille maksettavia erilliskorvauksia korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 %:lla.

Yrityskohtainen erä
Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, työnantaja käyttää lisäksi 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen 0,5 %, jonka jakamisesta työnantaja päättää. Yrityskohtaisen erän suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien kuukausipalkkaisten työntekijöiden tammikuussa 2024 maksetuista peruskuukausipalkoista.

Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä korotusten jakamisessa. Yrityskohtaista erää voidaan käyttää myös palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Korotusten kohdentamisessa otetaan huomioon työssä suoriutuminen, jota arvioidaan Kansallisoopperan ja -baletin strategisten tavoitteiden perusteella.

Yrityskohtaisen erän kohdentamisen jälkeen työnantaja selvittää kohtuullisessa ajassa luottamushenkilöille, miten yrityskohtainen erä on jaettu sekä erän kohdistumisen perusteet. Selvityksessä tulee käydä ilmi palkankorotusten saaneiden työntekijöiden lukumäärä, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä palkankorotusten kokonaismäärä. Lisäksi erän käytöstä ja jakoperusteista informoidaan henkilöstöä.

3. Työehtosopimukseen tehtävät muutokset

3.1 Työntekijän ja työnantajan tehtävät ja velvollisuudet

Poistetaan työehtosopimuksen 5 §:n viimeinen kappale:
(Jos työnantaja on antanut työntekijälle parempia etuja, taikka työnantaja ja työntekijä ovat sopineet paremmista eduista kuin tämä työehtosopimus edellyttää, ei näitä etuja tämän sopimuksen perusteella huononneta.)

3.2 Oikeus sairauslomaan

Poistetaan työehtosopimuksen 20 §:n 2. kohdan pöytäkirjamerkintä:
(Pöytäkirjamerkintä: Oopperan ja Baletin työterveyspalveluoppaassa on tarkempia ohjeita työntekijän oikeudesta työterveyspalveluihin.)

3.3 Perhevapaamääräysten päivittäminen

Siirtymämääräys
Työehtosopimuksen 23 §:n ja 25 §:n perhevapaamääräyksiä noudatetaan sopimuksen voimaantullessa niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaantulleita sairausvakuutuslain muutoksia ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 18.4.2023 tai sen jälkeen.

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä tai oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen on alkanut ennen 18.4.2023, noudatetaan työsuhteessa 25.2.2022–17.4.2023 voimassa olleita työehtosopimuksen äitiys- ja isyysvapaan määräyksiä.

Työehtosopimus
Muutetaan työehtosopimuksen 23 § kuulumaan seuraavasti: 

23 § Raskaus- ja vanhempainvapaan palkallisuus
1. Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain (28/2022) 9 luvun 1 §:n mukaiseen raskausrahaan, maksetaan hänen varsinainen palkkansa raskausrahakauden alusta lukien yhteensä enintään 40 yhdenjaksoiselta arkipäivältä.

Palkan maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että:
1) työntekijä on ollut Oopperan ja Baletin palveluksessa välittömästi ja keskeytyksettä ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta;
2) raskausvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista; ja
3) työnantajalle esitetään todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

2. Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain (28/2022) 9 luvun 5 §:n 1–3 momentin tai 9 luvun 9 §:n nojalla vanhempainrahaan, maksetaan hänen varsinainen palkkansa 32 ensimmäiseltä vanhempainrahapäivältä. Tämän ylittävältä ajalta myönnettävä vanhempainvapaa on palkatonta.

Palkan maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että:

1) työntekijä on ollut Oopperan ja Baletin palveluksessa välittömästi ja keskeytyksettä ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta;
2) vanhempainvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

Jos haetun vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, edellytyksenä palkalliselle vanhempainvapaalle on, että sitä haetaan vähintään kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

Adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa; ja

3) työnantajalle esitetään pyydettäessä todistus lapsen syntymästä tai todistus adoption pätevyydestä.

3. Vanhempainvapaan 32 ensimmäisellä arkipäivällä tarkoitetaan sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainrahakauden 32 ensimmäistä arkipäivää.

4. Työntekijän on pyrittävä ilmoittamaan työnantajalle raskausvapaata ja vanhempainvapaata haettaessa, milloin ja millä tavoin jaksottaen perheen on tarkoitus käyttää raskausvapaata ja vanhempainvapaata.

Muutetaan työehtosopimuksen 25 § kuulumaan seuraavasti:

25 § Päivärahan sekä raskaus- ja vanhempainrahan siirtyminen työnantajalle

1. Työntekijän oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivä-, raskaus- ja vanhempainrahaan siirtyy palkallisen sairausloman, raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta työnantajalle siltä osin kuin päivä-, raskaus- tai vanhempainrahan määrä ei ylitä hänen samalta ajalta saamaansa palkkauksen määrää.

2. Työntekijä, jolle maksetaan tämän liitteen mukaisesti palkkaa sairausloman, raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta, on velvollinen noudattamaan niitä määräyksiä ja ohjeita, joita annetaan sairausvakuutuslain nojalla työnantajalle suoritettavan päivä-, raskaus- tai vanhempainrahan hakemista varten.

3. Sairausloma-, raskaus- tai vanhempainvapaa-ajan palkka voidaan maksaa vähennettynä päivä-, raskaus-, tai vanhempainrahan määrällä, jos oikeus päivä-, raskaus- tai vanhempainrahaan ei siirry työnantajalle siksi, että työntekijä on laiminlyönyt noudattaa edellisessä kohdassa tarkoitettuja määräyksiä ja ohjeita.

4. Mikäli kertausharjoitusten ajalla on maksettu työntekijälle palkkaa, oikeus kertausharjoituksista maksettuihin päivärahoihin siirtyy työnantajalle.

3.4 Opintovapaa

Muutetaan työehtosopimuksen 27 § kuulumaan seuraavasti:

27 § Opintovapaa
Opintovapaalakia sovellettaessa:
1) synnytyksestä aiheutuvan työkyvyttömyyden katsotaan alkavan synnytyksestä ja päättyvän kuuden viikon kuluttua, ellei lääkärintodistuksesta muuta ilmene.
2) Opintovapaalakia ei sovelleta ammattiyhdistyskoulutukseen.

Soveltamisohje
Opintovapaasta on säädetty opintovapaalaissa ja –asetuksessa. Mikäli opintovapaalla oleva synnyttävä vanhempi anoo raskaus- ja vanhempainvapaata, keskeytetään opintovapaan vuoksi myönnetty työloma kahdeksannesta työkyvyttömyyspäivästä lukien. Tällöin ensimmäisenä työkyvyttömyyspäivänä pidetään synnytyspäivää ja työkyvyttömyyden katsotaan jatkuvan kuusi viikkoa synnytyksestä, ellei työkyvyttömyys lääkärintodistuksen mukaan ole alkanut aikaisemmin tai kestänyt kauemmin. Kyseinen aika (viisi viikkoa tai lääkärintodistuksen mukainen tätä pidempi työkyvyttömyysaika) on yleensä palkallista raskaus- ja vanhempainvapaata. Välittömästi tämän raskaus- ja vanhempainvapaan jälkeen jatkuu opintovapaan vuoksi myönnetty työloma.

3.5 Palkkausperusteet

Muutetaan työehtosopimuksen 29 § kuulumaan seuraavasti:

29 § Palkkausperusteet
Palkkauksesta ja palkkausperusteista voidaan sopia paikallisesti.

Tämän sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvan työntekijän palkka on kuukausipalkka, jonka suuruus määräytyy tehtäväkohtaisena, ja johon voidaan lisätä erilaisia henkilö- ja työkohtaisia sekä olosuhteista johtuvia lisiä erikseen sovittuna.

Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, tai hänet työsopimuksensa perusteella määrätään hoitamaan tilapäisesti omaa tehtävätasoaan alemmin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta hänen oman tehtävätasonsa mukainen palkka.

Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, tai hänet työsopimuksensa perusteella määrätään hoitamaan tilapäisesti omaa tehtävätasoaan korkeammin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta tämän tehtävätason mukainen palkka.

Lisätään työehtosopimuksen liitteiden 1 ja 2 ensimmäisiksi määräyksiksi:
Tätä liitettä sovelletaan vain niihin työntekijöihin, jotka eivät ole sopimuspalkkauksen piirissä.

3.6 Matkustaminen, matkustamisen lukeminen työajaksi ja matkakustannusten korvaaminen

Poistetaan työehtosopimuksen 32 §:n kolme viimeistä kappaletta:
(Ulkomailla suoritettavista töistä sovitaan ennen matkaa kussakin tapauksessa erikseen noudattaen tätä sopimusta soveltuvin osin.
Pöytäkirjamerkintä: Ulkomaanmatkalla tarkoitetaan myös laivalla Suomen aluevesirajan ulkopuolella tehtyä matkaa, silloin kun alus poikkeaa ulkomaan satamaan.
Kiertuetyössä lepoaikaan ei aikaa, joka kuluu majoitus- ja työn suorittamispaikan väliseen matkaan. Mikäli kiertue tulee tapahtumaan erittäin haitallisissa olosuhteissa tai poikkeuksellisin työmenetelmin sovitaan lisäkorvauksista erikseen. Edellä mainitut lisät perustuntipalkkaan eivät poista oikeutta muihin tässä sopimuksessa mainittuihin korvauksiin.
Ooppera ja Baletti on velvollinen järjestämään työntekijälle hotelli- tai muun asiallisen majoituksen olosuhteet huomioon ottaen kiertue- ja matkatyön ajaksi. Majoituspaikan tulee sijaita kohtuullisen lähellä työn suorittamispaikkaa.)

3.7 Työntekijän rikkomukset

Poistetaan työehtosopimuksen 34 §:n 1. kappale:
(Työntekijän rikkomuksista ja varoituksista sekä niiden seuraamuksista säädetään Oopperan ja Baletin järjestyssäännössä.)

3.8 Yleiset sopimukset

Poistetaan työehtosopimuksen 42 §:n pöytäkirjamerkintä.

(Pöytäkirjamerkintä: Mikäli TT ja SAK solmivat sopimuskaudella uusia yleisiä sopimuksia, noudatetaan niitä tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla, ellei näiden uusien yleisten sopimusten soveltamisala- ja voimaantulosäännöksistä muuta johdu.)

3.9 Sukupuolineutraalit nimikkeet

Muutetaan työehtosopimuksessa ja sen nimessä käytetty esimies-termi esihenkilöksi.

Muutetaan työehtosopimuksessa käytetty luottamusmies-termi luottamushenkilöksi sekä liitteen 6 2 §:n 1 kohta kuulumaan seuraavasti:

Työehtosopimuksessa luottamushenkilöllä tarkoitetaan työntekijää, jonka PAM ry:hyn järjestäytyneet työntekijät ovat yhdessä valinneet edustajakseen (aiemmin luottamusmies) hoitamaan tässä luvussa mainittuja tehtäviä.

4. Muut asiat

4.1 Palkkausjärjestelmän kehittämistä koskeva työryhmä

Paikalliset osapuolet jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamis- ja kehitystyötä.
Uudesta palkkausjärjestelmästä ja sen käyttöönotosta voidaan sopia paikallisesti.

Kun uusi palkkausjärjestelmä on otettu käyttöön palkkaustyöryhmä arvioi työehtosopimuksen 29 §:n (Palkkausperusteet) ja liitteiden 1 ja 2 muutostarpeet ja tekee niitä koskevat esitykset.

4.2 Jatkuvan neuvottelun periaate

Sopimusosapuolet noudattavat sopimus- ja neuvottelutoiminnassaan jatkuvan neuvottelun periaatetta. Osapuolet voivat ottaa käsittelyyn esille nousevia asioita sopimuskauden aikana ja tarvittaessa sopia työehtosopimuksen muuttamisesta kesken sopimuskauden.

5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus jatkuu 28.2.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolen irtisanota vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta noudatetaan sopimusmääräyksiä kuitenkin siihen ajankohtaan saakka, jona uutta sopimusta koskevien neuvottelujen on todettu päättyneen.

Sopimuksen irtisanoja on velvollinen irtisanomisen yhteydessä ilmoittamaan kirjallisesti pääkohdittain ne muutokset, jotka työehtosopimukseen halutaan tehdä. Muussa tapauksessa irtisanominen on mitätön.


Helsingissä, 18. päivänä huhtikuuta 2023

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry