Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimuksen uudistaminen

Aika  3.4.2020

1 Sopimuskausi

Työehtosopimus tulee voimaan 3.4.2020. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan aiemman sopimuksen määräyksiä. Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2022.

2 Palkankorotukset

2.1 Palkankorotukset vuonna 2020 ja 2021

Vuosi 2020

Palkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2020 1,3 %:lla.

Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä ei koroteta.

Luottamusmiehelle maksettavaa erilliskorvausta korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella korotuksella.

Vuosi 2021

Palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella korotuksella.

Korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,8 % yrityskohtaisena eränä, jonka käytöstä neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken.

Mikäli yrityskohtaisen erän jakamisesta ei päästä paikallisesti sopimukseen, erä maksetaan 0,4 %:n suuruisena yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville työntekijöille laskettuna yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta, ja työnantaja päättää 0,4 %:n erän kohdentamisesta.

Yrityskohtaisen erän suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien kuukausipalkkaisten työntekijöiden helmikuun 2021 peruskuukausipalkoista.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 lukien 1,1 %:lla.

Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä ei koroteta.

Luottamusmiehelle maksettavaa erilliskorvausta korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella korotuksella.

Yrityskohtaisen erän toteutustapa, mikäli erän jakamisesta ei päästä paikallisesti sopimukseen

Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä korotusten jakamisessa. Yrityskohtaista erää voidaan käyttää myös palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Korotusten kohdentamisessa otetaan huomioon työssä suoriutuminen, jota arvioidaan Oopperan ja Baletin strategisten tavoitteiden perusteella.

Yrityskohtaisen erän kohdentamisen jälkeen työnantaja selvittää kohtuullisessa ajassa luottamusmiehelle, miten yrityskohtainen erä on jaettu sekä erän kohdistumisen perusteet. Selvityksessä tulee käydä ilmi palkankorotusten saaneiden työntekijöiden lukumäärä, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä palkankorotusten kokonaismäärä. Lisäksi erän käytöstä ja jakoperusteista informoidaan henkilöstöä.

3 Työehtosopimukseen tehtävät muutokset

3.1 Yleiset työaikamääräykset

Lisätään työehtosopimuksen 6 §:ään uusi 3. kappale kuulumaan seuraavasti:

Työaikalain (872/2019) 18 §:n mukaisen työajan enimmäismäärän tasoittumisjakson pituus on 12 kuukautta.

3.2 Työvuoroluettelo

Muutetaan työehtosopimuksen 8 §:n ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työvuoroluettelo on annettava työntekijöille tiedoksi viimeistään edellisen viikon torstaina siten, että siitä ilmenevät työntekijän työvuorot yhdeltä viikolta sitovasti ja seuraavalta alustavasti sekä viikkolepo ja muut vapaapäivät kahdelta viikolta sitovasti.

3.3 Lisätyö, ylityö ja siitä maksettava korvaus

Päivitetään työehtosopimuksen 9 §:n 1. kohdan työaikalakiviittaus vastaamaan työaikalain (872/2019) pykälien numerointia kuulumaan seuraavasti:

Lisätyötä on työaikalain 16 §:n mukainen työnantajan aloitteesta sovitun työajan lisäksi tehty työ. Lisätyö korvataan maksamalla korottamaton tuntipalkka tai antamalla vapaa-aikaa yksi tunti kultakin lisätyötunnilta.

3.4 Sunnuntaityökorvaus

Päivitetään työehtosopimuksen 10 §:n soveltamisohjeen työaikalakiviittaus vastaamaan työaikalain (872/2019) pykälien numerointia ja kuulumaan seuraavasti:

Sunnuntaityöstä on säädetty työaikalain 17 §:n 7 momentissa. Oopperassa ja Baletissa taiteellista työtä tehdään laatunsa vuoksi säännöllisesti kaikkina viikonpäivinä. Päivätyöntekijöiltä sunnuntaityön teettäminen edellyttää erillistä suostumusta.

3.5 Lomaraha

Muutetaan työehtosopimuksen 17 §:n 3. ja 4. kohta kuulumaan seuraavasti:

3. Lomaraha maksetaan lomakorvauksiin. Lomarahaa ei kuitenkaan makseta lomakorvauksiin, jos työnantaja päättää työntekijän työsuhteen työntekijän moitittavan menettelyn vuoksi.

4. Lomarahaa ei makseta lomakorvaukseen, jos työntekijä jättää irtisanomisajan noudattamatta tai purkaa määräaikaisen työsopimuksen tärkeän syyn sitä vaatimatta.

3.6 Matkustaminen, matkustamisen lukeminen työajaksi ja matkakustannusten korvaaminen

Muutetaan työehtosopimuksen 32 §:n neljäs kappale kuulumaan seuraavasti:

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Määräyksen tulkinnassa voidaan käyttää siirtohetkellä voimassa ollutta valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta (valtion matkustussääntö).

3.7 Työntekijän rikkomukset

Muutetaan työehtosopimuksen 34 §:n toinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Varoitus on annettava kohtuullisen ajan kuluessa rikkeestä tai siitä, kun rike tuli työnantajan tietoon, ja siitä on ilmoitettava asianomaiselle luottamusmiehelle ja paikalliselle työntekijäyhdistykselle.

3.8 Ammatillinen koulutus

Lisätään 38 §:ään ensimmäiseksi kappaleeksi seuraava määräys:

Osapuolet pitävät tärkeänä työnantajan toiminnan kannalta merkityksellisen työntekijän ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Liitot suosittelevat, että paikalliset osapuolet keskustelevat niistä tavoista, joilla työnantajan toiminnan kannalta merkityksellistä työntekijän ammatillista osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää.

3.9 Järjestötoiminta

Muutetaan työehtosopimuksen 39 §:n toinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Työntekijän työajasta ei vähennetä osallistumista Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n liittokokouksen, valtuuston ja hallituksen eikä näiden asettamien pysyvien valmisteluelinten kokoukseen, jos ne sattuvat työvuorojärjestelmän mukaiseen työaikaan. Työntekijän on ilmoitettava osallistumisestaan em. kokouksiin, mikäli mahdollista viikkoa ennen kokousta.

3.10 Sopimuksen voimassaoloaika

Muutetaan työehtosopimuksen 47 §:n ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Työehtosopimus on voimassa 31. tammikuuta 2022 saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolen irtisanota vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta noudatetaan sopimusmääräyksiä kuitenkin siihen ajankohtaan saakka, jona uutta sopimusta koskevien neuvottelujen on todettu päättyneen.

3.11 Liitteen 3 määräykset

3.11.1 Säännöllinen työaika

Poistetaan työehtosopimuksen liitteessä 3 oleva 1 §:n 4. kappale ja lisätään uudet 4. ja 5. kappale kuulumaan seuraavasti:

Työnantaja voi 12 kuukauden ajanjakson aikana osoittaa työntekijälle säännöllisen työajan lisäksi enintään 17 tuntia työtä yksinkertaisella tuntipalkalla. Tällaisesta työstä on ilmoitettava neljä viikkoa ennen työn tekemistä. Nämä tunnit voidaan sijoittaa enintään kolmelle päivälle. Tämä on säännöllistä työaikaa, eikä se muodosta tämän liitteen mukaista ylityön korvausperustetta.

Mikäli kyseessä on kokonaispalkkainen työntekijä, voi työnantaja keskimääräisen säännöllisen työajan lisäksi osoittaa työntekijälle enintään 17 tuntia työtä yksinkertaisella tuntipalkalla. Tämä on säännöllistä työaikaa, eikä se muodosta tämän liitteen mukaista ylityön korvausperustetta.

3.11.2 Työajan järjestäminen

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 3 oleva 2 §:n toinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Mikäli päivätyöntekijällä teetetään työtä viikonloppuisin, ilmoitetaan siitä neljä viikkoa ennen työn tekemistä. Samalla ilmoitetaan viikkolepo siltä viikolta.

3.11.3 Vuorokautinen lepoaika

Osapuolet toteavat, että lepoaikaa lyhentävästä työstä maksettavaa korvausta koskeva määräys on virheellisesti jäänyt pois 1.10.2007 työehtosopimusten yhdistämisen yhteydessä. Korvausta on virheestä huolimatta maksettu ja osapuolet sopivat määräyksen palauttamisesta työehtosopimuksen liitteessä 3 olevaan 5 §:ään, joka muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 10 tunnin lepoaika.

Lepoaikaa lyhentävästä työstä maksetaan yksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän sopimuksen maksettavien korvausten lisäksi. Korvaus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Lepoaikaa lyhentävällä työllä tarkoitetaan sitä työtä, joka lyhentää lepoaikaa.

Pöytäkirjamerkintä 1

Edellä mainittu korvaus maksetaan työaikalain (872/2019) mukaan annettavan korvaavan lepoajan lisäksi. (Työaikalain vuorokausilepoa koskeva säännös ei ole osa tätä työehtosopimusta.)

Vähimmäislepoajasta voidaan poiketa työaikalain (872/2019) 25 §:n mukaisesti.

3.11.4 Viikoittainen vapaa-aika

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 3 oleva 6 § kuulumaan seuraavasti ja muutetaan pykälän otsikoksi viikkolepo:

Viikon aikana annetaan vähintään 35 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika.

Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Lepoajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia.

Viikkolevon järjestämistavasta riippumatta viikkolepo voidaan antaa viikkojen vaihteessa siten, että se sijoittuu osaksi edelliseen ja osaksi jälkimmäiseen viikkoon niin, että enin osa viikkolevosta sijoittuu sille viikolle, jonka viikkolevosta on kysymys.

Viikkolepoaikana tehty työ korvataan työntekijälle mahdollisimman pian, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa saamatta jäänyttä lepoaikaa vastaavalla ajalla. Tällainen työ voidaan sopia korvattavaksi myös suorittamalla yksinkertainen tuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän työehtosopimuksen mukaan maksettavien korvausten lisäksi.

Soveltamisohje

Viikkolepoaikana tehty työ korvataan siltä osin kuin se lyhentää lepoajan vähimmäismäärää.

3.11.5 Vuosiloman antamista koskevat määräykset

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 3 oleva 8 §:n 2. kohta kuulumaan seuraavasti:

Työnantaja ilmoittaa vuosilomien ajankohdat viimeistään kuusi viikkoa ennen työntekijän ensimmäisen vuosilomajakson alkua. Tämän määräajan jälkeen lomien muuttaminen vaatii työntekijän suostumuksen.

3.12 Liitteen 4 määräykset

3.12.1 Säännöllinen työaika

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 4 oleva 1 §:n 4. kappale soveltamisohjeineen kuulumaan seuraavasti:

Täyden kalenterivuoden 8-tuntisten työvuorojen lukumäärä on täyden vuosilomaoikeuden ollessa:

2 pv  219 ja 1752 tuntia;
2,5 pv  216 ja 1728 tuntia;
3 pv  210 ja 1680 tuntia.

Soveltamisohje

Karkausvuonna työtunteja on vastaavasti 1760, 1736 ja 1688 vuosilomaoikeudesta riippuen.

Lisätään työehtosopimuksen liitteessä 4 olevaan 1 §:ään uusi 6. kappale kuulumaan seuraavasti:

Työnantaja voi vuosittaisen säännöllisen työajan lisäksi osoittaa työntekijälle enintään 20 tuntia työtä yksinkertaisella tuntipalkalla. Tämä on säännöllistä työaikaa, eikä se muodosta tämän liitteen mukaista ylityön korvausperustetta.

3.12.2. Runkoryhmät

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 4 oleva 2 §:n 3. kappale kuulumaan seuraavasti:

Runkoryhmissä työskentelevien vuotuinen työaika saadaan kertomalla asianomainen työvuorojen lukumäärä kahdeksalla tunnilla seuraavasti:

219 kahdeksan tunnin työvuoroa ja 1752 tuntia
216 kahdeksan tunnin työvuoroa ja 1728 tuntia
210 kahdeksan tunnin työvuoroa ja 1680 tuntia.

3.12.3 Vuorokautinen lepoaika

Osapuolet toteavat, että lepoaikaa lyhentävästä työstä maksettavaa korvausta koskeva määräys on virheellisesti jäänyt pois 1.10.2007 työehtosopimusten yhdistämisen yhteydessä. Korvausta on virheestä huolimatta maksettu ja osapuolet sopivat määräyksen palauttamisesta työehtosopimuksen liitteessä 4 olevaan 6 §:ään, joka muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 10 tunnin lepoaika.

Lepoaikaa lyhentävästä työstä maksetaan yksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän sopimuksen maksettavien korvausten lisäksi. Korvaus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Lepoaikaa lyhentävällä työllä tarkoitetaan sitä työtä, joka lyhentää lepoaikaa.

Pöytäkirjamerkintä

Edellä mainittu korvaus maksetaan työaikalain (872/2019) mukaan annettavan korvaavan lepoajan lisäksi. (Työaikalain vuorokausilepoa koskeva säännös ei ole osa tätä työehtosopimusta.) 

Vähimmäislepoajasta voidaan poiketa työaikalain (872/2019) 25 §:n mukaisesti.

3.12.4 Viikoittaiset vapaapäivät

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 4 oleva 7 § kuulumaan seuraavasti:

Viikkolepo

Viikon aikana työntekijälle annetaan vähintään 35 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika.

Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Lepoajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia.

Viikkolevon järjestämistavasta riippumatta viikkolepo voidaan antaa viikkojen vaihteessa siten, että se sijoittuu osaksi edelliseen ja osaksi jälkimmäiseen viikkoon niin, että enin osa viikkolevosta sijoittuu sille viikolle, jonka viikkolevosta on kysymys.

Ilmoitettu viikkolepo voidaan vaihtaa sopimalla siitä työnantajan ja työntekijän välillä.

Viikon toinen vapaapäivä

Mikäli työntekijälle annetaan viikolla toinenkin vapaapäivä, sijoitetaan se mahdollisuuksien mukaan viikkolevon yhteyteen.

3.12.5 Viikoittaisina vapaapäivinä tehty työ ja siitä maksettavat korvaukset

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 4 oleva 8 § kuulumaan seuraavasti:

Viikkolevon aikana tehty työ

Viikkolevon aikana tehtyä työtä on se työ, jota tehdään työtuntijärjestelmään merkittynä tämän liitteen 7 §:ssä tarkoitettuna lepoaikana.

Viikkolepoaikana tehty työ korvataan työntekijälle mahdollisimman pian, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa saamatta jäänyttä lepoaikaa vastaavalla ajalla. Tällainen työ voidaan sopia korvattavaksi myös suorittamalla yksinkertainen tuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän työehtosopimuksen mukaan maksettavien korvausten lisäksi.

Viikon toisena vapaapäivänä tehty työ

Viikon toisena vapaapäivänä tehtyä työtä on se työ, jota tehdään työtuntijärjestelmään merkittynä tämän liitteen 7 §:ssä tarkoitetun viikon toisena vapaapäivänä.

Viikon toisena vapaapäivinä tehdystä työstä maksetaan yksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän sopimuksen mukaan maksettavien korvausten lisäksi. Korvaus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana.

3.12.6 Vuosiloman antamista koskevat määräykset

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 4 oleva 10 §:n 2. kohta kuulumaan seuraavasti:

Työnantaja ilmoittaa vuosilomien ja vuosivapaiden ajankohdat viimeistään kuusi viikkoa ennen työntekijän ensimmäisen vuosilomajakson alkua. Tämän määräajan jälkeen lomien muuttaminen vaatii työntekijän suostumuksen.

3.13 Liitteen 5 määräykset

3.13.1 Sopiminen

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 5 oleva 1 §:n 2. kohta kuulumaan seuraavasti:

Sopimus tehdään työnantajan ja työntekijän kesken kirjallisesti määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen päättymään käynnissä olevan tasoittumisjakson loppuun.

3.13.2 Poikkeavat työaikajärjestelyt

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 5 oleva 2 § kuulumaan seuraavasti:

1. Sopimuksessa voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen työaikamääräyksistä siten, että työaika tasoittuu asianomaisessa liitteessä sovittuun määrään sovitun, enintään kalenterivuoden aikana.

2. Sopimuksella ei voida poiketa työaikalain (872/2019) pakottavista määräyksistä.

Soveltamisohje

Viikkolevon antamisesta voidaan poiketa vain työaikalain edellytyksillä.

3. Työntekijän tehtävänä on osallistua työaikansa suunnitteluun siten, että työaika tasaantuu asianomaisen liitteen mukaiseen määrään. Ennen ylityön muodostumista työnantaja voi osoittaa työntekijälle liitteen 3, 1 §:n ja liitteen 4, 1 §:n mukaiset työtunnit yksinkertaisella tuntipalkalla. Mikäli työntekijä ja työnantajan edustaja tämän jälkeen toteavat, että työ edellyttää ylityön tekemistä, on heidän välittömästi neuvoteltava ylityön teettämisestä ja sen korvaamisesta työehtosopimuksen liitteen 4, 4 §:n tai liitteen 3, 3 §:n mukaisesti.

3.13.3 Poikkeavat palkkausjärjestelyt

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 5 oleva 4 §:n 1. kohdan soveltamisohje ja 2. kohta kuulumaan seuraavasti:

Soveltamisohje

Sunnuntaityöstä maksettavaa korvausta ei voida sisällyttää kokonaispalkkaan.

Vuorokautista ja viikoittaista lepoajan korvausta ei voida sisällyttää kokonaispalkkaan.

Työntekijän suunnitellessa itse työaikaansa tulee hänen saada työnantajan suostumus sunnuntaityön tekemiseen samoin kuin vuorokautisen ja viikoittaisen lepoajan lyhentämiseen.

2. Päivittäisen tai viikoittaisen ylityön korvausten perusosia ei voida sisällyttää kokonaispalkkaan, kun työaikajärjestelyllä vuosittainen työaika tasaantuu työehtosopimuksen mukaiseen keskimääräiseen säännölliseen työaikaan.

4 Muut asiat

4.1 Kokonaispalkkasopimukset

Työnantaja käy läpi tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden kokonaispalkkasopimukset ja laatii kokonaispalkkaehdoista yhteenvedon, joka käydään läpi luottamusmiesten kanssa 31.12.2020 mennessä. Tarkastelun jälkeen kokonaispalkkasopimuksen osapuolet sopivat tarvittaessa asianmukaisista täsmennyksistä tai muutoksista työntekijöiden kokonaispalkkasopimuksiin.

4.2 Jatkuvan neuvottelun periaate

Sopimusosapuolet noudattavat sopimus- ja neuvottelutoiminnassaan jatkuvan neuvottelun periaatetta. Osapuolet voivat ottaa käsittelyyn esille nousevia asioita sopimuskauden aikana ja tarvittaessa sopia työehtosopimuksen muuttamisesta kesken sopimuskauden.

4.3 Työntekijöiden ikääntymisen huomioiminen

Osapuolet suosittelevat, että kehityskeskusteluiden yhteydessä selvitetään eläkeikää lähestyvän työntekijän suunnitelmat työuran jatkamisen tai eläkkeelle jäämisen osalta sekä keskustellaan työnantajan ja työntekijän toiveista työtehtävien järjestelyjen osalta ennen eläköitymistä.

4.4 Palkkausjärjestelmän kehittäminen

Sopimuskauden aikana asetetaan paikallinen työryhmä selvittämään palkkausjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarpeita. Työryhmä arvioi mm. ikälisäjärjestelmän uudistamismahdollisuuksia, palkkauksen kannustavuutta ja kilpailukykyisyyttä sekä kiertueiden korvauskäytäntöjä. Työryhmä raportoi sopimusosapuolille työryhmätyöskentelyn tuloksista seuraavien työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä.

4.5 Opiskelijoiden käyttö

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Ooppera ja Baletti toimii opiskelijoille laadukkaana ammatillisena oppimisympäristönä ja pitävät tärkeänä sitä, että työntekijöille varataan riittävä aika opiskelijoiden opastamiseen. Opiskelijoilla ei ole tarkoitus korvata vakituista henkilökuntaa.

5 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Työehtosopimus liitteineen on voimassa 31.1.2022 saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolen irtisanota vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta noudatetaan sopimusmääräyksiä kuitenkin siihen ajankohtaan saakka, jona uutta sopimusta koskevien neuvottelujen on todettu päättyneen.

Sopimuksen irtisanoja on velvollinen irtisanomisen yhteydessä ilmoittamaan kirjallisesti pääkohdittain ne muutokset, jotka työehtosopimukseen halutaan tehdä. Muussa tapauksessa irtisanominen on mitätön.


Helsingissä, 3. päivänä huhtikuuta 2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry