Liite 5  Teknisten esihenkilöiden ja mestarien sekä teknisten pienryhmien kokonaispalkkaus/kokonaistyöaika

Siirry sisältöön

1 § Sopiminen

1. Ooppera ja Baletti voi sopia työntekijän kanssa kokonaispalkkauksesta ja kokonaistyöajasta voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksistä poiketen tämän liitteen määräyksiä noudattaen.

2. Sopimus tehdään työnantajan ja työntekijän kesken kirjallisesti määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen päättymään käynnissä olevan tasoittumisjakson loppuun.

3. Tehdyistä sopimuksista tiedotetaan Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n Oopperassa ja Baletissa toimivalle luottamushenkilölle.

2 § Poikkeavat työaikajärjestelyt

1. Sopimuksessa voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen työaikamääräyksistä siten, että työaika tasoittuu asianomaisessa liitteessä sovittuun määrään sovitun, enintään kalenterivuoden aikana. Paikallisesti voidaan sopia, että tasoittumisjakso sijoittuu näytäntövuoden ajankohtaan.

2. Sopimuksella ei voida poiketa työaikalain (872/2019) pakottavista määräyksistä.

Soveltamisohje

Viikkolevon antamisesta voidaan poiketa vain työaikalain edellytyksillä.

3. Työntekijän tehtävänä on osallistua työaikansa suunnitteluun siten, että työaika tasaantuu asianomaisen liitteen mukaiseen määrään. Ennen ylityön muodostumista työnantaja voi osoittaa työntekijälle liitteen 3, 1 §:n ja liitteen 4, 1 §:n mukaiset työtunnit yksinkertaisella tuntipalkalla. Mikäli työntekijä ja työnantajan edustaja tämän jälkeen toteavat, että työ edellyttää ylityön tekemistä, on heidän välittömästi neuvoteltava ylityön teettämisestä ja sen korvaamisesta työehtosopimuksen liitteen 4, 4 §:n tai liitteen 3,
3 §:n mukaisesti.

3 § Poikkeavat työtehtävät

Sopimuksessa voidaan poiketa työntekijän tehtäväkuvasta poiketen myös siten, että työntekijä tekee tarvittaessa useamman osa-alueen tehtäviä.

4 § Poikkeavat palkkausjärjestelyt

1. Sopimuksessa voidaan sopia poikettavaksi em. työehtosopimuksen erillisiä korvauksia koskevista palkkausmääräyksistä. Nämä korvataan erikseen sovittavalla tavalla työntekijän kuukausipalkassa, ns. kokonaispalkassa.

Soveltamisohje

Sunnuntaityöstä maksettavaa korvausta ei voida sisällyttää kokonaispalkkaan.

Vuorokautista ja viikoittaista lepoajan korvausta ei voida sisällyttää kokonaispalkkaan.

Työntekijän suunnitellessa itse työaikaansa tulee hänen saada työnantajan suostumus sunnuntaityön tekemiseen samoin kuin vuorokautisen ja viikoittaisen lepoajan lyhentämiseen.

2. Päivittäisen tai viikoittaisen ylityön korvausten perusosia ei voida sisällyttää kokonaispalkkaan, kun työaikajärjestelyllä vuosittainen työaika tasaantuu työehtosopimuksen mukaiseen keskimääräiseen säännölliseen työaikaan.