Liite 7  Luottamushenkilösopimus

Siirry sisältöön

1 § Luottamushenkilöjärjestelmän tarkoitus

Luottamushenkilöjärjestelmän tarkoituksena on edistää Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä solmitun Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esihenkilöiden ja mestarien työehtosopimuksen noudattamista, työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

2 § Luottamushenkilö

1. Luottamushenkilöllä tarkoitetaan työntekijää, jonka PAM ry:hyn järjestäytyneet työntekijät ovat yhdessä valinneet edustajakseen hoitamaan tässä luvussa mainittuja tehtäviä.

2. Luottamushenkilön tulee olla Oopperan ja Baletin palveluksessa oleva työntekijä, joka kuuluu työehtosopimuksen soveltamispiiriin ja on työehtosopimukseen sidotun työntekijäliiton jäsen.

3 § Luottamushenkilön valitseminen

1. PAM ry:hyn järjestäytyneet työntekijät valitsevat teknisten esihenkilöiden luottamushenkilön ja teknisten pienryhmien luottamushenkilön sekä heille varaluottamushenkilöt. Vaali voidaan suorittaa myös työaikana ja -paikalla, mikäli vaalin järjestäminen ei häiritse työntekoa eikä Oopperan ja Baletin toimintaa.

2. Valituista luottamushenkilöistä on kirjallisesti ilmoitettava Oopperalle ja Baletille. Luottamushenkilön toimikausi on kaksi (2) vuotta. Uuden luottamushenkilön toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta.

4 § Luottamushenkilön tehtävät

Luottamushenkilön tehtävänä on

  1. edustaa Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esihenkilöiden ja mestarien työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa niitä työntekijöitä, jotka ovat hänet valtuuttaneet
  2. välittää luottamushenkilötoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia Oopperan ja Baletin, liiton ja työntekijöiden välillä, ja
  3. osaltaan toimia Oopperan ja Baletin ja henkilöstön välisten suhteiden ja neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

5 § Tietojen ja selvitysten saanti

1. Luottamushenkilöllä on oikeus saada tieto tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden keskiarvoisesta kuukausipalkasta sellaisella tavalla, ettei siitä ilmene yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja.

2. Lisäksi luottamushenkilöllä on oikeus saada muut yhteistoimintalain (1333/2021) 11 § mukaiset tiedot, sekä näitä koskevat selvitykset, mikä ne valmistetaan Oopperan ja Baletin käyttöön.

Soveltamisohje

Tiedoilla tarkoitetaan tilastotietoja.

Selvityksillä tarkoitetaan paitsi valmiita tutkimuksia myös sellaisia tietoja, jotka voidaan erikseen selvittää Oopperan ja Baletin hallussa olevasta sen itsensä valmistamasta aineistosta.

Arkaluonteisteisten tietojen luovuttamisessa noudatetaan mitä kulloinkin voimassa olevassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty.

Luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosittain edustamistaan työntekijöistä seuraavat tiedot:

1) suku- ja etunimet,

2) uusien palvelukseen tuloaika sekä tieto irtisanotuista ja lomautetuista,

3) tiedot määräaikaisista työsopimuksista ja sovittu kestoaika,

4) tehtävänimike tai vastaava,

5) organisatorinen osasto, johon työntekijä kuuluu,

6) palkkaryhmä /vastaava palkkauksen määräytymisperuste niin, että työntekijän tietosuoja ei vaarannu.

Ooppera ja Baletti antaa erikseen jokaisesta uudesta työntekijästä edellä kohdissa 1. – 5. mainitut tiedot vähintään neljännesvuosittain. Luottamushenkilön on pidettävä sanotut tehtäviensä hoitamista varten annetut tiedot luottamuksellisina.

3. Jos syntyy erimielisyyttä tai epäselvyyttä työntekijän palkasta tai muista työsuhteeseen liittyvistä asioista, luottamushenkilön tulee saada kaikki kysymyksessä olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.

6 § Luottamushenkilön asema

1. Luottamushenkilö on velvollinen noudattamaan työehto- ja työsopimusten työsuhdetta koskevia määräyksiä ja sopimuksia, työehtoja, työaikaa, työnjohdon määräyksiä sekä muita työsuhteesta johtuvia velvoitteita.

2. Luottamushenkilönä toimivaa työntekijää ei tämän tehtävän vuoksi saa siirtää ilman hänen suostumustaan toiseen tehtävään, jonka palkkaus on hänen aikaisemman tehtävänsä palkkausta huonompi, eikä luottamushenkilötehtävän vuoksi irtisanoa tehtävästään.

3. Mikäli työntekijöitä joudutaan irtisanomaan, irtisanominen on toimitettava viimeisenä luottamushenkilöinä toimiviin työntekijöihin. Työnantaja saa irtisanoa luottamushenkilön työsopimuksen vain laissa säädetyin perustein (viittausmääräys).

7 § Luottamushenkilön toimitilat

Luottamushenkilölle on pyrittävä järjestämään käyttöön asianmukaiset tavanomaiset toimisto- ja atk-välineet, työsähköposti, sekä sopiva tila, jossa hän voi säilyttää luottamushenkilötehtävien hoitamista varten tarvittavia asiakirjoja ja toimistovälineitä.

8 § Luottamushenkilökorvaus

Luottamushenkilölle maksetaan luottamushenkilötehtävien hoitamisesta ansionmenetyksestä erilliskorvaus, jonka suuruus on teknisten esihenkilöiden luottamushenkilöllä 1.5.2023 alkaen 146,47 e/kk  ja teknisten pienryhmien luottamushenkilöllä 1.5.2023 alkaen 108,89 e/kk.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, korvaukset ovat 1.6.2024 alkaen teknisten esihenkilöiden luottamushenkilöllä 150,86 e/kk ja teknisten pienryhmien luottamushenkilöllä 112,16 e/kk.

Luottamushenkilötehtävät hoidetaan ensisijaisesti luottamushenkilön omien työtehtävien ohella. Luottamushenkilö saa lukea työajakseen sen ajan, jonka hän käyttää työnantajan kanssa sovittujen tehtävien suorittamiseen säännöllisen työaikansa ulkopuolella.

Jotta luottamushenkilölle voitaisiin suorittaa matkakustannusten korvaukset Oopperan ja Baletin matkustussäännön mukaisesti, edellytetään, että matkasta on sovittu luottamushenkilön ja työnantajan kesken, ja että matka on välttämätön luottamushenkilötoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamiselle.

9 § Luottamushenkilön koulutus

Luottamushenkilölle varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen liittojen yhteisesti hyväksymään koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään luottamushenkilötehtävien hoitamisessa.

10 § Sopimuksen voimassaolo

1. Tämä sopimus tulee voimaan 5. päivänä kesäkuuta 2017.

2. Liiton, joka haluaa muuttaa tätä sopimusta, on jätettävä toiselle osapuolelle kirjallinen muutosehdotus, jonka jälkeen asia otetaan käsiteltäväksi liittojen välisissä neuvotteluissa.

3. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat hyväksyneet yllä olevat työehtosopimuksen muutokset tulemaan voimaan 5.6.2017.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry