Liite 7  Luottamusmiessopimus

Siirry sisältöön

1 § Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä solmitun Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimuksen noudattamista, työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

2 § Luottamusmies

1. Luottamusmiehellä tarkoitetaan työntekijää, jonka PAM ry:hyn järjestäytyneet työntekijät ovat yhdessä valinneet edustajakseen hoitamaan tässä luvussa mainittuja tehtäviä.

2. Luottamusmiehen tulee olla Oopperan ja Baletin palveluksessa oleva työntekijä, joka kuuluu työehtosopimuksen soveltamispiiriin ja on työehtosopimukseen sidotun työntekijäliiton jäsen.

3 § Luottamusmiehen valitseminen

1. PAM ry:hyn järjestäytyneet työntekijät valitsevat teknisten esimiesten luottamusmiehen ja teknisten pienryhmien luottamusmiehen sekä heille varaluottamusmiehet. Vaali voidaan suorittaa myös työaikana ja -paikalla, mikäli vaalin järjestäminen ei häiritse työntekoa eikä Oopperan ja Baletin toimintaa.

2. Valituista luottamusmiehistä on kirjallisesti ilmoitettava Oopperalle ja Baletille. Luottamusmiehen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Uuden luottamusmiehen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta.

4 § Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmiehen tehtävänä on

  1. edustaa Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa niitä työntekijöitä, jotka ovat hänet valtuuttaneet
  2. välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia Oopperan ja Baletin, liiton ja työntekijöiden välillä, ja
  3. osaltaan toimia Oopperan ja Baletin ja henkilöstön välisten suhteiden ja neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

5 § Tietojen ja selvitysten saanti

Luottamusmiehellä on oikeus saada tietoja työntekijöiden lukumäärästä, ansiotasosta ja sen kehityksestä, sekä muut yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 3 luvun mukaiset tiedot, sekä saamaan haltuunsa näitä koskevat selvitykset, mikäli niitä valmistetaan Oopperan ja Baletin käyttöön.

Soveltamisohje

Tiedoilla tarkoitetaan tilastotietoja.

Selvityksillä tarkoitetaan paitsi valmiita tutkimuksia myös sellaisia tietoja, jotka voidaan erikseen selvittää Oopperan ja Baletin hallussa olevasta sen itsensä valmistamasta aineistosta.

Arkaluonteisteisten tietojen luovuttamisessa noudatetaan mitä henkilötietolaissa (523/1999) on säädetty.

Luottamusmiehellä on oikeus saada vuosittain edustamistaan työntekijöistä seuraavat tiedot:

1) suku- ja etunimet,

2) uusien palvelukseen tuloaika sekä tieto irtisanotuista ja lomautetuista,

3) tiedot määräaikaisista työsopimuksista ja sovittu kestoaika,

4) tehtävänimike tai vastaava,

5) organisatorinen osasto, johon työntekijä kuuluu,

6) palkkaryhmä /vastaava palkkauksen määräytymisperuste niin, että työntekijän tietosuoja ei vaarannu.

Ooppera ja Baletti antaa erikseen jokaisesta uudesta työntekijästä edellä kohdissa 1. – 5. mainitut tiedot vähintään neljännesvuosittain. Luottamusmiehen on pidettävä sanotut tehtäviensä hoitamista varten annetut tiedot luottamuksellisina.

2. Jos syntyy erimielisyyttä tai epäselvyyttä työntekijän palkasta tai muista työsuhteeseen liittyvistä asioista, luottamusmiehen tulee saada kaikki kysymyksessä olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.

6 § Luottamusmiehen asema

1. Luottamusmies on velvollinen noudattamaan työehto- ja työsopimusten työsuhdetta koskevia määräyksiä ja sopimuksia, työehtoja, työaikaa, työnjohdon määräyksiä sekä muita työsuhteesta johtuvia velvoitteita.

2. Luottamusmiehenä toimivaa työntekijää ei tämän tehtävän vuoksi saa siirtää ilman hänen suostumustaan toiseen tehtävään, jonka palkkaus on hänen aikaisemman tehtävänsä palkkausta huonompi, eikä luottamusmiestehtävän vuoksi irtisanoa tehtävästään.

3. Mikäli työntekijöitä joudutaan irtisanomaan, irtisanominen on toimitettava viimeisenä luottamusmiehinä toimiviin työntekijöihin. Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen työsopimuksen vain laissa säädetyin perustein (viittausmääräys).

7 § Luottamusmiehen toimitilat

Luottamusmiehelle on pyrittävä järjestämään käyttöön asianmukaiset tavanomaiset toimisto- ja atk-välineet, työsähköposti, sekä sopiva tila, jossa hän voi säilyttää luottamusmiestehtävien hoitamista varten tarvittavia asiakirjoja ja toimistovälineitä.

8 § Luottamusmieskorvaus

Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtävien hoitamisesta ansionmenetyksestä erilliskorvaus, jonka suuruus on teknisten esimiesten luottamusmiehellä 1.6.2020 alkaen 136,81 e/kk ja 1.5.2021 alkaen 139,41 e/kk ja teknisten pienryhmien luottamusmiehellä 1.6.2020 alkaen 101,72 e/kk ja 1.5.2021 alkaen 103,65 e/kk.

Luottamusmiestehtävät hoidetaan ensisijaisesti luottamusmiehen omien työtehtävien ohella. Luottamusmies saa lukea työajakseen sen ajan, jonka hän käyttää työnantajan kanssa sovittujen tehtävien suorittamiseen säännöllisen työaikansa ulkopuolella.

Jotta luottamusmiehelle voitaisiin suorittaa matkakustannusten korvaukset Oopperan ja Baletin matkustussäännön mukaisesti, edellytetään, että matkasta on sovittu luottamusmiehen ja työnantajan kesken, ja että matka on välttämätön luottamusmiestoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamiselle.

9 § Luottamusmiehen koulutus

Luottamusmiehelle varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen liittojen yhteisesti hyväksymään koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa.

10 § Sopimuksen voimassaolo

1. Tämä sopimus tulee voimaan 5. päivänä kesäkuuta 2017.

2. Liiton, joka haluaa muuttaa tätä sopimusta, on jätettävä toiselle osapuolelle kirjallinen muutosehdotus, jonka jälkeen asia otetaan käsiteltäväksi liittojen välisissä neuvotteluissa.

3. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat hyväksyneet yllä olevat työehtosopimuksen muutokset tulemaan voimaan 5.6.2017.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry