Liite 2  Työpaikkademokratiasopimus

Siirry sisältöön

1 § Henkilöstön edustus teatterin hallituksessa

Teatterin hallitukseen valitaan yksi teknisen ja heihin verrattavan henkilökunnan keskuudestaan valitsema teatteriin työsuhteessa oleva työntekijä. Henkilöstön edustaja nimetään teatterin valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi. Henkilöstön edustaja valitaan yhteisessä kokouksessa, johon osallistuu edustaja kustakin työntekijäryhmästä.

Hallituksen henkilökuntaedustaja on hallitusta täydentävä neuvotteleva jäsen, jolla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa. Henkilöstön edustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta ottaa osaa teatterin johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn.

Henkilöstön edustus on järjestetty teatterin ja henkilöstön yhteistoiminnan ja tiedonkulun tehostamiseksi. Henkilöstön edustajan osalta noudatetaan, mitä hallituksen jäsenten salassapitovelvollisuudesta on erikseen säädetty ja muutoin, mitä salassapitovelvollisuudesta on laissa henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa säädetty.

2 § Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä henkilökuntaa ja teatterin käytännön työtä koskevat asiat.

Soveltamisohje

Tämä neuvottelukunta käsittelee YT-laissa neuvottelukunnan käsittelyä edellyttävät asiat.

Neuvottelukuntaan kuuluu teatterin työsuhteessa olevan johdon ja eri työntekijäryhmien keskuudestaan valitsemia edustajia.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja muulloinkin jos vähintään kolmasosa neuvottelukunnan jäsenistä niin vaatii. Kokous on neuvottelukelpoinen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja kolmasosa neuvottelukunnan jäsenistä on läsnä.

Neuvottelukunnan kokousten päätökset tulee saattaa henkilökunnan tietoon.