III  Työaika

Siirry sisältöön

7 § Säännöllinen työaika

Työaikamuodot

Työntekijän säännöllinen työaika määräytyy häneen sovellettavan työaikamuodon mukaan siten kuin tässä työaikaluvussa on tarkemmin määrätty.

Näytäntötyöntekijät

Näytäntötyöntekijöiden työaika järjestetään siten, että näytäntövuotena työtuntimäärä tasoittuu keskimäärin 38,25 tuntiin viikossa jäljempänä olevin edellytyksin. Työviikko alkaa maanantaina kello 8.00.

Työvuoron pituus on vähintään 4,5 tuntia ja enintään 13 tuntia. Enimmäispituisia työvuoroja voidaan teettää teoskohtaisilla runkoryhmillä tilapäisesti uuden näytelmän harjoituspäivinä ja niitä voidaan teettää yhteensä näytäntövuoden aikana 32 samalla henkilöllä. Työviikon enimmäispituus voi harjoitusviikkoina olla enintään 60 tuntia.

Jos lauantain tai sunnuntain työaika ylittää 8 tuntia, seuraavalla työviikolla työntekijälle taataan yksi enintään 6,5 tunnin työpäivä.

Soveltamisohje

Tämä sääntö ei poista työntekijän oikeutta 25 §:n mukaiseen pitkän vuoron korvaukseen.

Vuosittainen työaika

Työntekijän vuosittaisten työpäivien ja -tuntien lukumäärä on vuosi-lomaoikeuden ollessa:

2 pv  219 työpäivää ja 1752 tuntia
2,5 pv   216 työpäivää ja 1728 tuntia
3 pv   210 työpäivää ja 1680 tuntia.

Huomautus

Työajan lyhennys on otettu huomioon työpäivien määrässä. Näytäntövuosi on aina 1.8. – seuraavan vuoden 31.7. välinen aika. Työnantaja laatii näytäntövuoden alussa alustavan suunnitelman näytäntövuoden työ- ja vapaapäivien sijoittumisesta.

Työajan tasoittumiseksi annetut vapaat katsotaan työpäiviksi. Edellä mainitussa suunnitelmassa näytäntövuoden ajalle sijoitetut vapaapäivät eivät ole työpäiviä.

Päivätyöntekijät

Säännöllinen työaika on 7,5 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa. Sen viikon alusta, jolle kesäkuun 1. päivä sattuu siihen saakka, kun näyttelijöiden harjoitus- ja esitystoiminta alkaa, säännöllinen työaika on kuitenkin 6,5 tuntia vuorokaudessa ja 32,5 tuntia viikossa. Ruokatauko ei sisälly työaikaan.

Toimisto

Säännöllinen työaika on 7 tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa. Sen viikon alusta, jolle kesäkuun 1. päivä sattuu siihen saakka, kun näyttelijöiden harjoitus- ja esitystoiminta alkaa, säännöllinen työaika on kuitenkin 6 tuntia vuorokaudessa ja 30 tuntia viikossa. Ruokatauko ei sisälly työaikaan.

Lipunmyyjät

Lipunmyyjien säännöllinen päivittäinen työaika on enintään 9 tuntia. Yhdeksän tunnin enimmäispituisia työpäiviä voidaan teettää enintään 4 kahdessa viikossa. Säännöllinen viikoittainen työaika on keskimäärin 35 tuntia. Työajan tasoittumisjakso on näytäntövuosi. Viikoittainen työaika voidaan järjestää viisi- tai kuusipäiväiseksi. Kuusipäiväisillä viikoilla ja pitkillä työvuoroilla kerrytetään kesävapaata tasaisesti koko näytäntövuoden aikana. Ruokatauko ei sisälly työaikaan.

Vuosittainen työaika on vuosilomaoikeuden ollessa:

2 pv  228 työpäivää ja 1596 tuntia;
2,5 pv  225 työpäivää ja 1575 tuntia; ja
3 pv  219 työpäivää ja 1533 tuntia.

Työnantaja laatii näytäntövuoden alussa alustavan suunnitelman näytäntövuoden työ- ja vapaapäivien sijoittamisesta.

Keittiötyö

Säännöllinen työaika on 7 tuntia vuorokaudessa. Säännöllinen viikoittainen työaika on keskimäärin 35 tuntia. Työajan tasoittumisjakso on näytäntövuosi. Ruokatauko ei sisälly työaikaan.

Keittiöhenkilökunnan vuosittaisten työpäivien ja työtuntien lukumäärä on vuosilomaoikeuden ollessa:

2 pv  228 työpäivää ja 1596 tuntia;
2,5 pv  225 työpäivää ja 1575 tuntia;
3 pv  219 työpäivää ja 1533 tuntia.

Muut työntekijät

Muitten työntekijäin työaikajärjestelyssä noudatetaan teatterissa vallitsevaa käytäntöä, ellei siitä erikseen toisin sovita.

Kaksiosaista työpäivää tekevälle kuiskaajalle ja järjestäjälle taataan ensi-illan jälkeen viisi seuraavaa aamupäivää vapaata.

8 § Työvuoroluettelo

a) Säännöllinen päivätyö

Päivätyöntekijöiden työaika sijoitetaan säännöllisesti toistuviksi vuoroiksi.

b) Näytäntötyö

Näytäntöihin osallistuvia työntekijöitä varten on työnantajan laadittava työvuoroluettelo, jossa mainitaan milloin työntekijän säännöllinen työaika alkaa ja päättyy, sekä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat.

Pöytäkirjamerkintä

Säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työaikaa, jonka sijoittamisesta työnantaja määrää työnjohto-oikeutensa puitteissa. Työvuoroluetteloon saa sisällyttää ainoastaan säännölliseen työaikaan kuuluvaa työaikaa.

Työvuoroluetteloa laadittaessa pyritään mahdollisimman suureen suunnitelmallisuuteen.

Pöytäkirjamerkintä

Työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi voidaan työtä teettää ainoastaan työntekijän suostumuksella.

Työvuoroluettelo on laadittava kaksiviikkoiskausittain siten, että siitä ilmenevät työntekijän työvuorot yhdeltä viikolta sitovasti ja yhdeltä viikolta alustavasti sekä vapaapäivät kahdelta viikolta sitovasti. Työvuoroluettelo on annettava työntekijälle viimeistään torstaina ennen asianomaisen kaksiviikkoisjakson alkua.

c) Lipunmyyjät

Työvuoroluettelo laaditaan kaksiviikkoiskausittain etukäteen.

d) Keittiötyö

Työvuorolista laaditaan kolmen viikon jaksoissa. Uusi lista annetaan tiedoksi viikkoa ennen edellisen listan päättymistä.

e) Muut työt

Työ tapahtuu tehtävä- ja aluekohtaisen tarpeen mukaisesti sovittuna aikana.

Työvuoroluettelo on laadittava vähintään kaksiviikkoiskausittain siten, että siitä ilmenevät työntekijän työvuorot yhdeltä viikolta sitovasti ja muilta viikoilta alustavasti sekä vapaapäivät kahdelta viikolta sitovasti. Työvuoroluettelo on annettava työntekijälle viimeistään torstaina ennen asianomaisen kaksiviikkoisjakson alkua.

9 § Vuorokautiset lepoajat

Päivittäiset lepoajat

Mikäli työvuoro on yli seitsemän tuntia, annetaan työntekijälle yksi säännöllinen puoli tuntia kestävä lepotauko, jota ei lueta työaikaan. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia työntekijöitä, joiden työpaikalla olo on työn jatkumiselle välttämätöntä. Lepotauko sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan työvuoron keskivaiheille. Työntekijälle annetaan päivittäin 10 minuutin pituinen kahvitauko, joka järjestetään tarvittaessa vuorot-tain ja muutenkin siten, ettei siitä aiheudu häiriöitä työn kululle.

Alle seitsemän tunnin työvuoroon, mikäli siihen ei kuulu puolen tunnin ruokataukoa, tulee sisältyä vähintään yksi 15 minuutin pituinen virkistystauko.

Soveltamisohje

Jollei ruokailutaukoa voida työtehtävien laadun vuoksi järjestää edellä säädetyn mukaisesti, työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työaikana työpaikalla.

Alle 18-vuotiaiden työtekijöiden lepoaikojen suhteen noudatetaan lisäksi, mitä nuoria työntekijöitä koskevassa laissa (998/93) on säädetty.

Vuorokausilepo

Työntekijälle on annettava työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 10 tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika.

Pöytäkirjamerkintä

Vähimmäislepoajasta voidaan poiketa työaikalain (872/2019) 25 §:n mukaisesti.

10 § Viikoittaiset vapaapäivät

Viikkolepo

Viikon aikana annetaan työntekijälle vähintään 35 tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikoittainen vapaa-aika. Viikoittainen vapaa-aika pyritään antamaan pääsääntöisesti samoina viikonpäivinä. Päivätyöntekijöillä lauantai on vapaapäivä.

Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Lepoajan tulee olla vähintään 24 yhdenjaksoista tuntia kunkin seitsemän päivän jakson aikana.

Viikon toinen vapaapäivä

Mikäli työntekijälle annetaan viikolla toinenkin vapaapäivä, pyritään se mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan viikoittaisen vapaa-ajan yhteyteen.

Pöytäkirjamerkintä

Työntekijän kanssa voidaan sopia viikon toisen vapaapäivän sijoittamisesta muuhunkin ajankohtaan, esim. vuosiloman yhteyteen tai talvivapaaksi sellaiseen ajankohtaan, joka muutoin ei olisi vapaa.

Edellä 7 §:n mukaisesti vahvistetun näytäntövuoden työpäivien ulkopuoliset päivät ovat työntekijän vapaapäiviä.

Soveltamisohje

Vapaapäivien laskeminen vuosityöaikaa noudattavilla työn keskeydyttyä kesken näytäntövuoden:

Kun työsuhde alkaa tai päättyy kesken näytäntövuoden tai kun työnteko keskeytyy sairausloman, äitiysvapaan tai muun sellaisen syyn vuoksi kesken näytäntövuoden, lasketaan keskeytyksen ulkopuoliseen aikaan sisältyvät työ- ja vapaapäivät uudelleen siten, että työaika tasaantuu kyseisen työaikamuodon viikoittaiseen työaikaan ja viisipäiväiseen työviikkoon.

Saamatta jääneet vapaapäivät tulee ensisijaisesti antaa vapaana. Mikäli se ei ole mahdollista, ne korvataan maksamalla jokaista saamatta jäänyttä vapaapäivää kohden yksinkertaiseen tuntipalkkaan perustuva päiväpalkka. Näytäntövuosittaista ylityötä ei muodostu, koska näytäntövuotisten työpäivien lukumäärä ei täyty.

On huomattava, että vuosiloma määräytyy lomanmääräytymisvuosittain eli 1.4. – 31.3. Kun vapaapäivät määräytyvät näytäntövuosittain eli 1.8. – 31.7., tulee vuosiloma- ja vapaapäivät laskea erikseen.