V  Erilliset korvaukset

Siirry sisältöön

21 § Lisätyön määritelmä ja korvaaminen

Lisätyöllä tarkoitetaan säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä, joka ei ole ylityötä.

Soveltamisohje

Lisätyön tekemisestä voidaan sopia työntekijän kanssa pysyväismääräyksellä toistaiseksi, esimerkiksi työsopimuksella.

Lisätyö korvataan joko antamalla työntekijälle vastaava vapaa-aika säännöllisenä työaikana yksi tunti kutakin lisätyötuntia kohden tai rahakorvauksena maksamalla yksinkertainen tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta.

22 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen

Ylityöllä tarkoitetaan esimiehen määräyksestä tehtyä työtä, johon käytetty aika on luotettavasti selvitetty.

Soveltamisohje

Ylityön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta.

Vuorokautinen ylityö

Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään työaikalain (872/2019) mukaisen säännöllisen vuorokautisen työajan enimmäismäärän lisäksi.

Näytäntötyöntekijöiden säännöllinen työaika on työvuoroluetteloon merkitty työvuoro.

Vuorokautisesta ylityöstä suoritetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta puolitoistakertainen ja seuraavilta kaksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan lisäksi.

Viikoittainen ylityö

Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään 7 §:ssä mainittujen säännöllisten viikoittaisten työaikojen lisäksi.

Pöytäkirjamerkintä

Arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyt eivät muuta ylityörajoja.

Viikoittaisesta ylityöstä suoritetaan viideltä ensimmäiseltä tunnilta puolitoistakertainen ja seuraavilta kaksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan lisäksi.

Näytäntövuosittainen ylityö

Vuosittaista ylityötä on työ, jota tehdään 7 §:ssä mainittujen vuosittaisten työpäivien ja vuosittaisten työtuntien lisäksi.

Vuosiylityöstä maksetaan työpäivän viideltä ensimmäiseltä tunnilta puolitoistakertainen ja seuraavilta kaksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan lisäksi.

Ylityön korvaaminen vapaana

Ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Ylityöstä vastaavan vapaa-ajan pituus lasketaan noudattaen tämän pykälän säännöksiä ylityöstä maksettavasta korvauksesta.

Työajan enimmäismäärä

Työntekijän työaika työaikalain (872/2019) ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa näytäntövuoden aikana.

23 § Iltatyö ja -korvaus

Iltatyötä on työ, jota tehdään kello 18.00–22.00 välisenä aikana. Iltatyöstä maksetaan 15 %:n erillinen lisä perustuntipalkkaan. Korvaus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaaseen.

24 § Yötyö ja -korvaus

Yötyötä on työ, jota tehdään kello 22.00 – 07.00 välisenä aikana. Yötyöstä maksetaan 30 %:n erillinen lisä perustuntipalkkaan. Korvaus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaaseen.

Pöytäkirjamerkintä

Työntekijöillä voidaan teettää yötyötä klo 23.00–06.00 välisenä aikana. Yötyön teettämisen perusteena voi olla lavastuksen purkaminen, vierailu- ja kiertuetoiminta sekä muu, teatterin toiminnan kannalta pienehkö työ. Poikkeuksista voidaan sopia paikallisesti.

25 § Pitkän vuoron korvaus

Näytäntötyöntekijöiden työvuorolistan mukaisilta 8–13 -tuntisilta päiviltä maksetaan kahdeksan tunnin ylittäviltä tunneilta pitkän vuoron korvausta kuten vuorokautisesta ylityöstä.

26 § Sunnuntaityö ja lepoaikaa lyhentävä työ

Sunnuntaina tai muuna kirkollisen juhlapäivänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan kuukausipalkan lisäksi yksinkertainen tuntipalkka jokaiselta tunnilta. Jos työ on ylityötä, on siitä lisäksi suoritettava ylityökorvaus, joka lasketaan työntekijän korottamattomasta palkasta.

Pöytäkirjamerkintä

Kansallisteatterissa voidaan työn luonteesta johtuen teettää näytäntötyötä tai siihen liittyvää työtä viikon kaikkina päivinä.

Näytäntötyöntekijän vahvistetussa työvuoroluettelossa vapaapäiväksi merkittynä päivänä tehty työ korvataan kuten sunnuntaityö.

Sunnuntaita ja edellisessä kappaleessa tarkoitettuja juhlapäiviä edeltävinä päivinä kello 18.00–24.00 tehdyiltä työtunneilta maksetaan 100 %:n suuruinen erillinen rahakorvaus, joka lasketaan työntekijän yksinkertaisesta perustuntipalkasta.

Aattokorvaus

Pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo 00.00–18.00 tehdyiltä työtunneilta maksetaan aattokorvauksena varsinaisen palkan lisäksi korottamaton perustuntipalkka.

Lepoaikaa lyhentävä työ

Viikoittaisena vapaapäivänä (10 §) tehdystä ja vuorokausilepoa (9 §) lyhentävästä työstä suoritetaan yksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän sopimuksen maksettavien korvausten lisäksi. Vuorokausilepoa lyhentävällä työllä tarkoitetaan sitä työtä, joka lyhentää 9 §:ssä tarkoitettua lepoaikaa.

Tässä pykälässä tarkoitetusta työstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Vastaavan vapaa-ajan laskennassa noudatetaan tämän pykälän säännöksiä.

Pöytäkirjamerkintä

Edellä mainittu korvaus maksetaan työaikalain (872/2019) mukaan annettavan korvaavan lepoajan lisäksi. (Työaikalain vuorokausilepoa koskeva säännös ei ole osa tätä työehtosopimusta.) Vähimmäislepoajasta voidaan poiketa työaikalain (872/2019) 25 §:n mukaisesti.

27 § Ylimääräiset vapaapäivät

Pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, juhannusaatto, loppiainen, helatorstai sekä muuksi päiväksi kuin lauantaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä ovat ylimääräisiä vapaapäiviä, milloin se tehtävien luonne huomioon ottaen on mahdollista. Jollei edellä mainittuja päiviä ole mahdollista antaa vapaapäiviksi, on vastaava kokonainen ylimääräinen vapaapäivä pyrittävä antamaan jonakin muuna päivänä saman viikon, työjakson tai tasoituskauden aikana.

Siitä riippumatta, onko edellä tarkoitettu ylimääräinen vapaapäivä voitu antaa vai ei, maksetaan ko. viikolla tai työjaksolla erillisenä lisätyökorvauksena korottamaton tuntipalkka sen työajan ylittävältä ajalta, mikä saadaan, kun työajasta vähennetään kutakin mainittua ylimääräistä vapaapäivää kohden viidesosa säännöllisestä viikkotyöajasta.

28 § Hälytysraha

Työhön saapumisesta aiheutuvasta häiriöstä maksetaan 10 euron hälytysraha, mikäli työntekijä kutsutaan (hälytetään) työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen poistuttuaan työpaikalta ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun pitää edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. Työntekijälle maksetaan vähimmäiskorvaus hälytysluonteisen työn edellyttämistä matkakuluista.

29 § Hätätyö

Mikäli työntekijä joutuu olemaan työssä, jonka on aiheuttanut luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ennakolta ole voitu tietää, ja tämä on saanut aikaan keskeytyksen teatterin säännöllisessä toiminnassa, tai vakavasti uhkaa johtaa hengen, terveyden tai omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi, pidetään työtä hätätyönä. Tällaisen työn tekemisestä ei ole oikeutta kieltäytyä.

30 § Matkustaminen, kiertue- ja ulkomailla tapahtuva työ

Kiertuetyö ja matka-aika

Kiertuetyötä on kiertueen aikana tehtävä konkreettinen työ, kuten esityksen rakentaminen, harjoitteleminen, esittäminen tai purkaminen. Myös matkustamisen yhteydessä henkilöiden kuljettaminen työn suorituspaikkaan tai sieltä takaisin voi olla kiertuetyötä. Kiertuetyöstä maksetaan korvaus tämän pykälän mukaisesti.

Matka-aikaa on aika, jonka aikana matkustetaan. Matka-aika merkitään työvuoroluetteloon, mutta ei ole konkreettista työaikaa, ellei matka-ajalle ole määrätty työtehtäviä.

Matka on suoritettava tarkoituksenmukaisella tavalla siten, ettei matkaan kulu aikaa eikä siitä aiheudu kustannuksia enemmän kuin tehtävien hoitaminen välttämättömästi vaatii. Matka pyritään järjestämään niin, että kiertuetyö alkaa vasta matkaa seuraavana päivänä, eikä sunnuntai olisi matkustuspäivä. Matkasuunnitelmasta käydään keskustelu niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Erityisesti pitkäkestoisen matkan suunnittelussa on huomioitava riittävä palautumisaika.

Muuta kuin edellä tarkoitettua matkustamista ei lueta työaikaan.

Pöytäkirjamerkintä

Työvuoroluetteloon tulee merkitä matkustusvuorokaudelle matkatyövuoro, mikäli matka on työvuoroluetteloa laadittaessa tiedossa. Matka-ajaksi työvuorolistaan merkitty työvuoro ei kerrytä lisiä silloin, kun kyse ei ole konkreettisesta työn tekemisestä.

Kiertuetyö ja siitä maksettavat korvaukset

Kiertuetyötä on muualla kuin teatterin vakinaisissa tiloissa tapahtuva työ.

  1. Kotimaankiertuetyötä on pääkaupunkiseudun ulkopuolella suoritettava työ, josta maksetaan 15 %:n suuruinen erillinen lisä perustuntipalkkaan.
  2. Ulkomaankiertuetyötä on ulkomailla tapahtuva työ, josta maksetaan 25 %:n suuruinen erillinen lisä perustuntipalkkaan.

Asuminen

Teatteri on velvollinen järjestämään työntekijälle hotelli- tai muun asiallisen majoituksen olosuhteet huomioon ottaen kiertue- ja matkatyön ajaksi. Majoituspaikan tulee sijaita kohtuullisen lähellä työn suorittamispaikkaa.

Matka- ja majoituskustannusten korvaukset

Tässä sopimuksessa mainitun lisäksi matka- ja majoituskustannusten korvaukset määräytyvät verohallinnon vuosittain vahvistamien tariffien mukaisesti.

Päiväraha

Päiväraha suoritetaan osa- ja kokopäivärahana, verohallinnon vuosittain vahvistamien tariffien mukaisesti.

Matkalasku

Matkalasku on laadittava teatterin hyväksymälle matkalaskulomakkeelle. Laskun tulee sisältää selvitys matkan tarkoituksesta, matkustustavasta, matkareitistä sekä saapumis- ja lähtemispäivämääristä kellonaikoineen kunkin paikkakunnan osalta. Laskussa on lisäksi mainittava, kenen määräyksestä matka on tehty. Matkalaskuun on liitettävä tarvittavat tositteet. Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on niistä ollut saatavilla.

Matkalaskun esittäminen ja korvausten maksaminen

Matkalasku on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä. Kun matkasta on saatu selvitys, korvaus pyritään maksamaan seuraavan mahdollisen tilityksen yhteydessä.

31 § Työntekijän siirto muuhun työhön

Mikäli työntekijä siirretään hoitamaan tilapäisesti, enintään kahdeksan viikon ajaksi omaa tehtävätasoaan alemmin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta hänen oman tehtävätasonsa mukainen palkka.

Mikäli työntekijä siirretään tilapäisesti hoitamaan, vähintään kuuden työpäivän ja enintään kahdeksan viikon ajaksi kerrallaan omaa tehtävätasoaan korkeammin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta tämän tehtävätason mukainen palkka.