VIII  Erinäisiä säännöksiä

Siirry sisältöön

52 § Työpuku ja suojavaatetus

Teatteri hankkii työssä tarvittavien varusteiden ja suojavaatetuksen lisäksi työntekijälle henkilökohtaisen, tehtävien kannalta tarkoituksenmukaisen työpuvun. Työpuvut uusitaan tarpeen mukaan.

53 § Koulutustilaisuudet

Ammatillinen koulutus

Milloin työntekijä teatterin lähettämänä osallistuu ammattitaidon edistämistä tarkoittavaan koulutustilaisuuteen, teatteri maksaa kurssimaksun ja täysylläpitokorvauksen kurssin ajalta.

Työnantajan on seurattava teatterin työympäristön muuttumista ja kehittymistä ja pyrittävä huolehtimaan siitä, että työntekijöiden ammatillinen osaaminen pysyy ajan tasalla. Osaamisesta ja mahdollisista koulutustarpeista keskustellaan kehityskeskustelussa. Työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän osallistumaan.

Järjestökoulutus

Luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksen lisäksi teatteri pyrkii järjestämään ammattiosastojen toimihenkilöille tilaisuuden Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n ja SAK:n järjestämään järjestökoulutukseen.

Virkistyspäivä

Työnantajan järjestämä virkistyspäivä on palkallista työaikaa.

54 § Kuntoutus

Työntekijöiden työkykyä ja sairastavuutta seurataan säännöllisesti. Työntekijöiden kuntoutustarve selvitetään tarvittaessa vuosittain, ja kuntoutettavat työntekijät ohjataan Kelalta haettavaan työpaikkakohtaiseen kuntoutukseen tai Kelan muuten järjestämään kuntoutukseen.

Työnantaja maksaa Kansaneläkelaitoksen rahoittamaan kuntoutukseen hyväksytyille työntekijöille varsinaisen palkkansa kuntoutusajalta. Työntekijän oikeus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaan siirtyy vastaavasti maksettavaksi työnantajalle.

55 § Järjestäytymisvapaus

Järjestäytymisvapaus on molemmin puolin loukkaamaton.

56 § Jäsenmaksujen periminen

Teatteri pidättää, mikäli työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, hänen palkastaan palkanmaksukuukausittain sopimuksen allekirjoittaneiden liittojen jäsenmaksut, jotka tilitetään ammattiliiton ilmoittamalle pankkitilille.

57 § Järjestötoimintaan osallistuminen

Työntekijän työajasta ei vähennetä osallistumista Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajiston, hallituksen tai sopimusalatoimikunnan kokouksiin samoin kuin Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n vastaavien toimielinten kokouksiin. Työntekijän on ilmoitettava osallistumisestaan em. kokouksiin, mikäli mahdollista viikkoa ennen kokousta.

Huomautus

Liitot sitoutuvat ilmoittamaan teatterille tässä tarkoitettujen liiton hallintoelinten teatterin palveluksessa olevien jäsenten nimet ja kohtuulliset kokoontumisajat.

58 § Ryhmähenkivakuutus

Työnantaja kustantaa työntekijän ryhmähenkivakuutuksen.

59 § Perehdytyskorvaus

Työnantajan nimeämälle työntekijälle, joka oman toimensa ohella perehdyttää tai kouluttaa uutta työntekijää työympäristöön ja työtehtäviin, maksetaan työhön opastuksesta erillistä, paikallisesti sovittavaa korvausta. Sopimus tehdään työnantajan ja työntekijän kesken, ja asiassa kuullaan tarvittaessa luottamusmiestä.

Työpaikalla sovitaan henkilöistä, joiden tehtävänä on toimia työpaikkaohjaajina opiskelijoille ja ottaa vastaan ammatillisia näyttöjä. Ohjaajan tehtävistä ja siihen liittyvästä korvauksesta sovitaan erikseen.

60 § Varallaolo- ja päivystystehtävät

Varallaolo- ja päivystystehtävistä sovitaan työntekijän kanssa irtisanottavissa olevalla erillisellä sopimuksella. Tehtävistä maksetaan erillistä, paikallisen sopimuskäytännön mukaista korvausta. Korvausta korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti.

61 § Häirintä työpaikalla

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa, hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Kaikenlainen kiusaaminen ja seksuaalinen tai muu häirintä on kielletty koko työyhteisössä.

62 § Työuran jatkaminen ja eläkkeelle jäävien tukeminen

Eläkkeelle jäävien tukemiseksi elämänmuutokseen valmistautumisessa yli 60-vuotiaiden työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluissa käydään työurakeskustelu, joissa selvitetään työntekijän suunnitelmat työuran jatkamisen/eläkkeelle jäämisen osalta.