Liite 3  Kokonaispalkkaus / kokonaistyöaika

Siirry sisältöön

1 § Sopiminen

Suomen Kansallisteatteri voi sopia työntekijän kanssa kokonaispalkkauksesta ja kokonaistyöajasta voimassa olevan tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen määräyksistä poiketen tämän liitteen määräyksiä noudattaen.

Sopimus tehdään teatterin ja työntekijän kesken kirjallisesti produktiokohtaiseksi tai näytäntövuoden mittaiseksi määräajaksi. Näytäntövuodeksi sovitun sopimuksen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli ole irtisanonut sitä sopimuksen mukaisesti.

Tehdyistä sopimuksista tiedotetaan luottamusmiehelle.

Teatterin on toimitettava tiedot sopimuksen kestosta ja sisällöstä salassa pidettäviä palkkatietoja lukuun ottamatta Suomen Teatterit ry:lle, PAM ry:lle sekä Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:lle.

2 § Poikkeavat työaikajärjestelyt

Sopimuksessa voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen työaikamääräyksistä siten, että työaika tasoittuu sopimuksessa sovittuun keskimäärään sovitun, enintään näytäntövuoden pituisen määräajan aikana. Mikäli työntekijä ja työnantajan edustaja toteavat että työajan tasoittaminen määräaikaan mennessä tuottaa ongelmia, on heidän välittömästi neuvoteltava ylityön teettämisestä ja sen korvaamisesta TES 22 §:n mukaisesti. Työajan tasoittumiseksi pidettävät vapaat katsotaan työssäolon veroisiksi.

Sopimuksella ei voida poiketa työaikalain (872/2019) pakottavista määräyksistä.

Soveltamisohje

Viikoittaisen vapaa-ajan antamisesta voidaan poiketa vain työaikalain (872/2019) edellytyksillä.

Työntekijän tehtävänä on osallistua työaikansa suunnitteluun siten, että työaika tasaantuu sovittuun enimmäismäärään. Työnantajalla on velvollisuus riittävän usein tarkastella työaikakertymiä sekä arvioida työajan tasoittumismahdollisuuksia.

3 § Poikkeavat työtehtävät

Sopimuksessa voidaan sopia työntekijän tehtäväkuvasta tavanomaisesta poiketen myös siten, että työntekijä tekee tarvittaessa useamman osa-alueen tehtäviä.

4 § Poikkeavat palkkausjärjestelyt

Sopimuksessa voidaan sopia poikettavaksi em. työehtosopimuksen erillisiä korvauksia koskevista palkkausmääräyksistä. Nämä korvataan erikseen sovittavalla tavalla työntekijän kuukausipalkassa, ns. kokonaispalkassa.

Soveltamisohje

Kokonaispalkasta sovittaessa otetaan huomioon mm:

  • iltatyölisät,
  • lauantai- tai aattopäivien korvaukset,
  • yötyölisät,
  • tehtävän vaativuusasteen nousu,
  • lisääntyvä työajan jousto.

Sunnuntaityöstä maksettavaa korvausta ei voida sisällyttää kuukausipalkkaan.

Lisien vaikutusta määriteltäessä käytetään pohjana aikaisempaa pidemmän ajanjakson keskiarvoa.

Lisäksi otetaan huomioon työntekijän ennen kokonaispalkkaukseen siirtymistä muodostuneet ylityöt esim. edellisen 2 – 3 vuoden ajalta, kun niitä normaalia työehtosopimusta noudattaen edelleen olisi. Päivittäisen tai viikoittaisen ylityön korvausten perusosia ei voida sisällyttää kuukausipalkkaan, kun työaikajärjestelyllä vuosittainen työaika tasaantuu työehtosopimuksen mukaiseen keskimääräiseen säännölliseen työaikaan.