II  Työsuhde

Siirry sisältöön

3 § Työsuhteen syntyminen

Työsopimus

Työsopimus on tehtävä aina kirjallisesti ja se on voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa asianomaiseen järjestöön kuuluvien kirjalliset työsopimukset.

Soveltamisohje

Työntekijällä on oikeus olla antamatta luottamusmiehelle työsopimustaan koskevia tietoja.

Pöytäkirjamerkintä

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentin mukaisin edellytyksin.

Määräaikaisuuden peruste on kirjattava työsopimukseen.

Ellei työsopimuksessa ole toisin sovittu, katsotaan työsopimus työsuhteen alkaessa tehdyksi neljän kuukauden koeajalla, jonka kuluessa työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa.

Pöytäkirjamerkintä

Teatteri ilmoittaa koeajasta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

4 § Työsuhteen päättyminen

1. Työsuhteen irtisanominen

Irtisanominen on aina suoritettava kirjallisesti.

Soveltamisohje

Työnantajan ja työntekijän irtisanomiseen sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 6 luvun mukaisia irtisanomisaikoja:

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä, ellei muusta ole sovittu,

1) 14 päivän irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden;

2) 1 kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta;

3) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta;

4) neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan vuotta, mutta enintään 12 vuotta;

5) kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

1) 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;

2) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Pöytäkirjamerkintä

Teatteri ilmoittaa ao. luottamusmiehelle mahdollisista työntekijöiden irtisanomisista ja lomautuksista kaksi viikkoa ennen päätöksen toimeenpanoa, jotta liittoa voidaan kuulla.

2. Työsuhteen purkaminen on aina suoritettava kirjallisesti ja siitä on ilmoitettava luottamusmiehelle.

Soveltamisohje

Työsuhde voidaan purkaa työsopimuslain 8 luvun 1 §:ssä mainituissa tapauksissa.

5 § Työnjohto ja valvonta

Teatterilla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa ja erottaa työntekijä.

6 § Muut työsuhdetta koskevat säännöt

Aikaisemmin voimassa olleet edut

Jos teatteri on antanut työntekijälle taikka teatteri ja työntekijä ovat sopineet paremmista eduista kuin tämä työehtosopimus edellyttää, ei näitä etuja tämän sopimuksen perusteella huononneta.

Teatterin ja työntekijän yleiset velvollisuudet

Teatterin tulee

  • selvittää uudelle työntekijälle, mitä työehtosopimusta ja mitä luottamusmies- ja neuvottelujärjestelmää hänen työsuhteeseensa sovelletaan ja kuka toimii työntekijöiden luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna ja mistä heidät tavoittaa.
  • suhtautua luottamuksella työntekijään, tiedottaa hänelle häntä koskevista päätöksistä;
  • neuvotella luottamuksella työntekijän kanssa tämän tehtäviä koskevissa teatterin asioissa; sekä
  • selvittää työntekijälle tämän asema, tehtävät ja vastuut teatterin organisaatiossa ja niissä tapahtuneet muutokset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä edistää muullakin tarkoituksenmukaisella tavalla työntekijän pyrkimyksiä, jotka tarkoittavat teatterin toiminnan kehittämistä.

Työntekijän tulee

  • suorittaa hänelle annettu työ huolellisesti, noudattaen niitä määräyksiä, mitä teatteri työn suoritustavan, laadun ja laajuuden sekä ajan ja paikan suhteen toimivaltansa mukaisesti antaa; ja
  • välttää kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa ja mikä olisi omiaan tuottamaan vahinkoa teatterille.

Työntekijän tehtäviin kuuluvat teatterin toimintaa palvelevat työsopimuksen mukaiset tekniset ja esitystoimintaan liittyvät työt.