Liite 6  Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön
  1. 1 § Sopimuksen voimassaolo
  2. 2 § Sovitut palkantarkistukset
  3. 3 § Muutokset sopimustekstiin
  4. 4 § Työryhmät
  5. 5 § Kokeilut ja muut huomiot
  6. 6 § Sovitut muut järjestelyt
  7. 7 § Väliaikaiset muutokset

1 § Sopimuksen voimassaolo

Sopimuskausi on 1.12.2020–28.2.2022.

Sopimuksen voimassaolo jatkuu sopimuskauden päättymisen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä jommalta kummalta puolelta kirjallisesti irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku osapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

2 § Sovitut palkantarkistukset

Vuosi 2021

Järjestelyerä: 1.5.2021   1,00 %
Yleiskorotus: 1.6.2021   0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa.

Järjestelyerä maksetaan lähtökohtaisesti tasaeränä, jos ei paikallisesti toisin sovita.

3 § Muutokset sopimustekstiin

9 § Lakitekninen muutos

Pöytäkirjamerkintä

Vähimmäislepoajasta voidaan poiketa työaikalain (872/2019) 25 §:n mukaisesti.

1O § Viikoittaiset vapaapäivät

Viikkolepo
Viikon aikana annetaan työntekijälle vähintään 35 tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikoittainen vapaa-aika. Viikoittainen vapaa-aika pyritään antamaan pääsääntöisesti samoina viikonpäivinä. Päivätyöntekijöillä lauantai on vapaapäivä.

Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Lepoajan tulee olla vähintään 24 yhdenjaksoista tuntia kunkin seitsemän päivän jakson aikana.

Muutetaan tilapäisesti 17 § ensimmäinen momentti: Osakuukauden palkka (muutoksesta sovitaan sopimuskauden mittaisena kokeiluna)

Jos työntekijän palkka on laskettava kalenterikuukauden osalta, käytetään jakajana lukua 21.

22 § Lakiviittausmuutos
kolmannessa kappaleessa muotoon työaikalain (872/2019)

22 § muutetaan viimeinen alaotsikko ja sääntely ”VI/työn teettämistä koskevat rajoitukset” muotoon:

Työajan enimmäismäärä
Työntekijän työaika työaikalain (872/2019) ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa näytäntövuoden aikana.

26 §:ssä siirretään säännös ja muutetaan sääntelyä otsikon ”Lepoaikaa lyhentävä työ” alla seuraavasti:

Siirretään pykälän nykyinen viimeinen kappale:
Näytäntötyöntekijän vahvistetussa työvuoroluettelossa vapaapäiväksi merkittynä päivänä tehty työ korvataan kuten sunnuntaityö.
pykälän lopusta sen nykyisen pöytäkirjamerkinnän alle.

Muutetaan sääntelyä otsikon ”Lepoaikaa lyhentävä työ” alla seuraavaan muotoon:

Lepoaikaa lyhentävä työ
Viikoittaisena vapaapäivänä (10 §) tehdystä ja vuorokausilepoa (9 §) lyhentävästä työstä suoritetaan yksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän sopimuksen maksettavien korvausten lisäksi. Vuorokausilepoa lyhentävällä työllä tarkoitetaan sitä työtä, joka lyhentää 9 §:ssä tarkoitettua lepoaikaa.

Tässä pykälässä tarkoitetusta työstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa aikaan säännöllisenä työaikana. Vastaavan vapaa ajan laskennassa noudatetaan tämän pykälän säännöksiä.

Pöytäkirjamerkintä

Edellä mainittu korvaus maksetaan työaikalain (872/2019) mukaan annettavan korvaavan lepoajan lisäksi. (Työaikalain vuorokausilepoa koskeva säännös ei ole osa tätä työehtosopimusta.) Vähimmäislepoajasta voidaan poiketa työaikalain (872/2019) 25 §:n mukaisesti.

47 § Isyysvapaan keston muutos

Muutetaan isyysvapaata koskevaa sääntelyä:

Työntekijällä on oikeus saada äitiysvapaan 72 ja isyysvapaan 12 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa edellyttäen, että.. ; ja

Erityisäitiys- ja vanhempainvapaa ovat palkattomia. Isyysvapaa on palkaton 12 pv ylittävältä osalta.

49 § Tilapäinen hoitovapaa, ikärajan muutos

Työntekijällä on oikeus saada työlomaa hänen äkillisesti sairastuneen alle 12-vuotiaan lapsensa tai muun hänen taloudessaan pysyvästi asuvan alle 12-vuotiaan lapsen taikka vammaisen lapsensa hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Työlomaa on oikeus saada saman sairauden perusteella enintään neljäksi työpäiväksi kerrallaan. Sama oikeus on myös sijaisvanhemmalla sekä sillä lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat eivät saa pitää tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti.

Muutetaan ikäraja 12 vuodeksi myös soveltamisohjeessa.

53 § Muutetaan kohtaa ”Ammatillinen koulutus”:

Milloin työntekijä teatterin lähettämänä osallistuu ammattitaidon edistämistä tarkoittavaan koulutustilaisuuteen, teatteri maksaa kurssimaksun ja täysylläpitokorvauksen kurssin ajalta.

Työnantajan on seurattava teatterin työympäristön muuttumista ja kehittymistä ja pyrittävä huolehtimaan siltä, että työntekijöiden ammatillinen osaaminen pysyy ajan tasalla. Osaamisesta ja mahdollisista koulutustarpeista keskustellaan kehityskeskustelussa. Työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän osallistumaan.

Uusi 62 § Työuran jatkaminen ja eläkkeelle siirtyvien tukeminen

Eläkkeelle jäävien tukemiseksi elämänmuutokseen valmistautumisessa yli 60-vuotiaiden työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluissa käydään työurakeskustelu, joissa selvitetään työntekijän suunnitelmat työuran jatkamisen/eläkkeelle jäämisen osalta.

Liitteessä 4 lisätään 1 §:n soveltamisalakirjaukseen 53 §: Koulutustilaisuudet

4 § Työryhmät

Ei perusteta erillistä työryhmää tällä lyhyehköllä sopimuskaudella. Kysymyksiä on mahdollista valmistella sopimuskauden aikana neuvottelutoiminnan ulkopuolella.

5 § Kokeilut ja muut huomiot

Sovitaan työsopimuskauden mittainen kokeilu pykälään 17. Seurataan vaiku-tusta sopimuskaudella.

Työaikalain muutosten ja lepoaikoja koskevan sääntelyn yhteensovittamista koskevaa ratkaisua ja sen vaikutusta teatterin toimintaan seurataan, ja asiaan palataan tarvittaessa tulevilla neuvottelukierroksilla. Työnantajalle on tärkeää, että työaikasääntelyä koskevat ratkaisut eivät tee vaikeammaksi esitystoiminnan järjestämistä silloin, kun teatteritaidetta on mielekästä esittää.

6 § Sovitut muut järjestelyt

Neuvottelujen aikana sovittiin remonttiin liittyvän hajasijoituksen ja siihen liittyvien työsuojelun järjestelyjen huomioimisesta. Ratkaisusta sovitaan työsuojelutoimlkunnassa tai vastaavassa tarkoitukseen sopivassa toimielimessä.

Järjestyksenvalvojatehtävän huomioimiseen palkkauksessa on etsitty neuvotteluissa ratkaisua. Nykyisellään tehtävän erillisestä korvaamisesta ei ole sovittu. Työnantaja ehdottaa ratkaisua, jossa tehtävästä korvataan sopimuskaudella kuukausipalkkaiselle työntekijälle, jonka työtehtäviin valvontatehtävä kuuluu, 50 euron palkanlisä, ja tuntipalkkaiselle työntekijälle kuukausipalkasta johdetulla jakajalla laskettu vastaava korotus tuntipalkkaan. Mahdollisesta huomioimisesta palkkataulukosta ja tehtävänimikkeissä sovittaisiin seuraavalla sopimuskierroksella.

7 § Väliaikaiset muutokset

Jatketaan tilapäistä muutosta alan työehtosopimusten lomautusilmoitusaikaan 8.4.2020–31.12.2020.

Työntekijää lomautettaessa on noudatettava vähintään 5 päivän lomautus­ilmoitusaikaa. Jos lomautusilmoitus on annettu ennen 8.4.2020 ja lomautus ei ole vielä alkanut, ilmoitusaika lyhenee 5 päivään.

Silloin kun lomautusilmoitus on annettu ennen työehtosopimuksen pidennyksen voimaantuloa, ilmoitusajan lyhenemisestä tulee ilmoittaa erikseen, ja lomautus voi alkaa seuraavana päivänä siitä, kun viisi päivää on kulunut alkuperäisestä ilmoituspäivästä.

Lomautusilmoitusaikojen laskennassa käytetään kalenteripäiviä. Lyhyempää lomautusilmoitusaikaa voidaan soveltaa, jos lomautusilmoitus on annettu poikkeuksen voimassa ollessa viimeistään 31.12. mennessä, vaikka lomautus­ilmoitusaika ulottuisikin poikkeuksen voimassaoloajan jälkeiseen aikaan.

Mikäli määräaikaista lakia 5 päivän lomautusilmoitusajasta jatketaan, katsotaan 5 päivän lomautusilmoitusajan jatkuvan myös työehtosopimuksessa uuden määräaikaisen lain siirtymäsäännöksiä vastaavasti.

Helsingissä 2. helmikuuta 2021

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry