IX  Luottamusmies

Siirry sisältöön

63 § Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus on edistää Suomen Teatterit ry:n ja PAM ry:n sekä Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välillä solmitun Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen noudattamista, teatterin ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmies voi edustaa myös vuokratyöntekijää tilaajavastuulain (1233/2006) 6 §:ssä säädetyllä tavalla.

64 § Luottamusmiehen valinta

Luottamusmiehet valitaan kaksivuotiskausittain vuorovuosin työsuojeluhenkilöstön kanssa. Luottamusmiehen vaalissa valitaan kaksi luottamusmiestä ja kaksi varaluottamusmiestä.

Vaalit voidaan suorittaa myös työpaikalla, mikäli vaalin järjestäminen ei häiritse teatterin toimintaa.

Valituista luottamusmiehistä on ilmoitettava kirjallisesti teatterille.

65 § Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus

Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksetaan tehtävien hoitamisesta erilliskorvaus, jonka suuruus on 87 euroa kuukaudessa.

Korvaus maksetaan varaluottamusmiehelle ja -työsuojeluvaltuutetulle silloin, kun tämä hoitaa varsinaisen luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tehtäviä tämän sijaan.

66 § Tietojen ja selvitysten saanti

Henkilöstön edustajille annetaan neljännesvuosittain selvitys määräaikaisissa ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa olevien määrästä sekä tiedot teatterin taloudellisesta tilasta.

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annetun lain (20.1.2006/44) 5 luvun 32 §:ssä on säädetty työsuojeluvaltuutetun oikeudesta tiedon saantiin.

67 § Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun koulutusoikeudet

Luottamus- sekä varaluottamusmiehelle varataan luottamustehtävän hoitamiseen liittyvän koulutuksen lisäksi mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa.

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annetun lain (20.1.2006/44) 5 luvun 33 §:ssä on säädetty työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeudesta saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa.