KOLLEKTIVAVTAL för chefer inom logistik inom handeln

Siirry sisältöön

1 § Avtalets omfattning

 1. Avtalet berör 18 år fyllda chefer inom logistik inom handeln.
 2. En chef inom logistik inom handeln är en person som inte regelbundet deltar i det arbete som utförs av de personer som han eller hon leder.

2 § Arbetsavtal

Skriftligt arbetsavtal ska innehålla de basuppgifter som anges i modellblanketten i detta kollektivavtal.

3 § Arbetsvillkor

Arbetsvillkoren för chefer inom logistik inom handeln bestäms enligt bestämmelserna om logistikarbetare i handelns kollektivavtal jämte undantagen nedan. l när anställningen pågått uppsägningstid när anställningen pågått uppsägningstid

4 § Uppsägningstid

 1. Den uppsägningstid som arbetsgivaren följer är enligt 5 § 1 punkten i Handelns kollektivavtal:
 2. Den uppsägningstid som chefen följer är enligt 5 § 2 punkten i handelns kollektivavtal:
 3. Avvikande från punkt 1 och 2 kan man komma överens om att
  uppsägningstiden är 1 månad.

  Om arbetsgivarens uppsägningstid enligt punkt 1 är längre än
  uppsägningstiden på en månad som man kommit överens om med stöd av
  denna punkt, ska arbetsgivaren iaktta den längre uppsägningstiden.

5 § Löner

Svårighetsnivåer

1. Svårighetsnivåerna för chefer inom logistik inom handeln är följande:

 • Chef inom logistik inom handeln I
 • Chef inom logistik inom handeln II
 • Chef inom logistik inom handeln III.

Chef inom logistik inom handeln I är en chef:

 • som i egenskap av chef för sina underordnades chef indirekt leder arbetet
 • som har andra uppgifter och ansvar än arbetsledning.

Lönen för chefer inom logistik inom handeln I bestäms enligt avtal.

Chef inom logistik inom handeln II är en chef:

 • som leder arbetet och sina underordnade med hjälp av arbetsledare
 • vars underordnade inte omfattar chefer inom logistik inom handeln
 • som är arbetstagarnas direkta chef
 • som utför ett arbete vars svårighetsgrad och ansvar är jämställbart med
  en chef inom logistik inom handeln som har underordnade
 • som även kan ha andra uppgifter och ansvar än arbetsledaruppgifter
 • som ansvarar för och utför de uppgifter inom sitt verksamhetsområde
  som har att göra med skötseln och verksamheten.

Chef inom logistik inom handeln III är en chef:

 • som direkt leder arbetet och sina underordnade
 • som tillfälligt deltar i sina underordnades arbete
 • som utför ett arbete som innehåller uppgifter och ansvar som avviker från
  det reguljära arbetet
 • som är förrådsförvaltare för reservdelslagret eller körplanerare då
  uppgifterna kräver särskilt omfattande ansvarstagande, erfarenhet och
  arbetsskicklighet
 • som är förrådsförvaltare för reservdelslagret eller transportchef som
  sköter delar av lagret eller transporten bestämt enligt varugrupp eller
  område, eller som sköter en del av lagrets delverksamhet.

Som förrådsförvaltare för reservdelslagret eller transportchefer kan i
undantagsfall också verka en person som inte har underordnade, under
förutsättning att hans eller hennes arbete annars motsvarar den
ifrågavarande personens arbete.

Tabellönerna för chef inom logistik inom handeln II och III finns i lönebilagan.

Chefens lön ska vara högre än för dennes underlydande, om inte det finns
anledning att avvika från detta. Arbetsgivaren och chefen diskuterar årligen
om avlöningen och grunderna för fastställande av den.

Tillägg

 2. Till en chef inom logistik inom handeln III betalas ett tillägg (chefstillägg)
enligt 13 § 10 punkten i handelns kollektivavtal, då han eller hon deltar i ett
arbete som hans eller hennes underordnade får ett motsvarande tillägg för.
Bestämmelsen gäller till och med 31.12.2023.

3. För arbete som utförts på morgonen före kl. 06.00 betalas lön förhöjd med
20 %.

Utbildning

4. Den som avlagt en yrkesexamen som anknyter till arbetsuppgiften räknas
omedelbart som en tredje årets tjänsteman i lönetabellen.

Utryckningspenning

5. Utryckningspenning betalas till chefen då han eller hon kommit på arbete till
följd av en utryckningskallelse utanför ordinarie arbetstid.

Utryckningspenningen är 2 timmars lön utöver annan lön som ska betalas för
utryckningsarbetet.

Utryckningspenning ska också betalas ifall:

 • meddelandet ges före den ordinarie arbetstiden upphör
 • den ordinarie arbetstiden upphör senast kl. 16.00
 • chefen återvänder till övertidsarbete som börjar efter kl. 21.00.

6 § Vissa bestämmelser

Avtal som ska följas

1. Avtal enligt 25 § i kollektivavtalet för chefer inom logistik inom handeln
iakttas som en del av kollektivavtalet för chefer inom detaljhandeln.

Arbetsdräkt

2. Om chefens arbetsuppgift så förutsätter skaffar arbetsgivaren en arbetsdräkt
åt den ordinarie chefen.

Arbetsgivaren underhåller arbetsdräkten, om inte annat avtalas med chefen
mot ersättning.

Chefernas förtroendeman

3. Cheferna kan sinsemellan utse en förtroendeman.

Enligt punkt 1 tillämpas på förtroendemannen Förtroendemannaavtalet som
är en del av Handelns kollektivavtal.

Chefernas arbetarskyddsfullmäktig

4. Cheferna kan sinsemellan utse en arbetarskyddsfullmäktig och 2
vicefullmäktige för denne.

Enligt 1 punkten tillämpas på arbetarskyddsfullmäktig Avtalet om samarbete i
arbetarskyddet som är en del av Handelns kollektivavtal.

7   § Meningsskiljaktigheter

Lokala förhandlingar

1. Om meningsskiljaktigheter i anslutning till kollektivavtalet ska först förhandlas mellan arbetsgivaren och chefen eller förtroendemannen.

2. Om enighet inte nås ska en promemoria över meningsskiljaktigheterna i enlighet med modellen i detta kollektivavtal göras upp i två exemplar.

Förbundsförhandlingar

3. De lokala parterna kan lämna saken till förbundens avgörande.

Verkställande av förhandlingar

4. Lokala förhandlingar och förbundshandlingar ska inledas och föras utan dröjsmål.

8 § Arbetsfred och avtalsbrott8 § Arbetsfred och avtalsbrott

1. Alla arbetsstridsåtgärder som riktar sig mot avtalet är förbjudna.

2. Påföljderna för brott mot detta avtal bestäms enligt på underteckningsdagen gällande kollektivavtalslag.

9 § Avtalets giltighetstid

1. Avtalet gäller till och med 31.1.2025.

2. Avtalet fortsätter efter 31.1.2025 ett år åt gången om ingendera parten säger
upp det skriftligen senast en månad innan det löper ut.

3. I samband med uppsägning ska skriftligt specificerade ändringsförslag företes,
annars är uppsägningen ogiltig.