5 §  Palkat

Siirry sisältöön

Vaativuustasot

1. Varasto- ja kuljetusesimiesten vaativuustasot ovat:

 • Varasto- ja kuljetusesimies I
 • Varasto- ja kuljetusesimies II
 • Varasto- ja kuljetusesimies III

Varasto- ja kuljetusesimies I on esimies:

 • joka johtaa työtä välillisesti alaistensa esimiesten esimiehenä
 • jonka tehtäviin liittyy myös muita vastuita kuin työnjohtotehtävät.

Varasto- ja kuljetusesimies I:n palkka määräytyy sopimuksen mukaan.

Esimiehen palkan tulee olla korkeampi kuin hänen alaistensa, ellei tästä poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Työnantaja ja esimies keskustelevat vuosittain palkkauk­sesta ja sen määräytymisen perusteista.

Varasto- ja kuljetusesimies II on esimies:

 •  joka johtaa työtä ja alaisia käyttäen apuna työnjohtajia
 • jonka alaisuudessa ei toimi varasto- ja kuljetusesimiehiä
 • joka toimii välittömästi työntekijöiden esimiehenä
 • jonka työn vaativuus ja vastuu on rinnastettavissa alaisia käyttävään varasto- ja kuljetusesimieheen
 • jonka tehtäviin voi liittyä myös muita vastuita kuin työnjohtajatehtävät
 • jolta edellytetään toimialueensa hoidollisten ja toiminnallisten tehtävien hoitoa ja vastuuta.

Varasto- ja kuljetusesimies III on esimies:

 • joka johtaa suoraan työtä ja alaisia
 • joka osallistuu tilapäisesti alaistensa työhön
 • jonka työ sisältää tavanomaisesta työstä poikkeavia hoidollisia ja toiminnallisia tehtäviä ja vastuita
 •  joka toimii osavarastonhoitajana tai ajojärjestäjänä tehtävien edellyttäessä erityistä vastuuta, kokemusta ja työtaitoa
 • joka toimii osavarastonhoitajana tai kuljetusesimiehenä hoitaen varaston tai kuljetuksen tavararyhmittäin tai alueellisesti määriteltyjä osia tai varaston osatoimintoa.

Osavarastonhoitajana tai kuljetusesimiehenä voi poikkeuksellisesti olla myös ilman alaisia työskentelevä henkilö edellyttäen, että hänen työnsä muuten vastaa ko. henkilön työtä.

Varasto- ja kuljetusesimies II:n ja III:n taulukkopalkat ovat palkkaliitteessä.

Lisät

2. Varasto- ja kuljetusesimies III:lle maksetaan Kaupan työehtosopimuksen 13 §:n 10. kohdan mukainen lisä (nokkamieslisä) hänen osallistuessaan samaan työhön, josta hänen alaiselle maksetaan vastaava lisä.

3. Aamulla ennen kello 06.00 tehdystä työstä maksetaan 20 %:lla korotettu palkka.

Koulutus

4. Työtehtävään liittyvän ammatillisen tutkinnon suorittanut on heti palkkataulukon 3. vuoden toimihenkilö.

Hälytysraha

5. Hälytysraha maksetaan esimiehen tullessa hälytyskutsusta työhön säännöllisen työajan ulkopuolella.

Hälytysraha on 2 tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi.

Hälytysraha maksetaan myös jos:

 • ilmoitus tehdään ennen säännöllisen työajan päättymistä
 • säännöllinen työaika päättyy viimeistään kello 16.00
 • esimies palaa kello 21.00 jälkeen alkavaan ylityöhön.