5 §  Palkat

Siirry sisältöön

Vaativuustasot

1. Kaupan logistiikan esihenkilöiden vaativuustasot ovat:

 • Kaupan logistiikan esihenkilö I
 • Kaupan logistiikan esihenkilö II
 • Kaupan logistiikan esihenkilö III.

Kaupan logistiikan esihenkilö I on esihenkilö:

 • joka johtaa työtä välillisesti alaistensa esihenkilöiden esihenkilönä
 • jonka tehtäviin liittyy myös muita vastuita kuin työnjohtotehtävät.

Kaupan logistiikan esihenkilö I:n palkka määräytyy sopimuksen mukaan.

Kaupan logistiikan esihenkilö II on esihenkilö:

 • joka johtaa työtä ja alaisia käyttäen apuna työnjohtajia
 • jonka alaisuudessa ei toimi kaupan logistiikan esihenkilöitä
 • joka toimii välittömästi työntekijöiden esihenkilönä
 • jonka työn vaativuus ja vastuu on rinnastettavissa alaisia käyttävään kaupan logistiikan esihenkilöön
 • jonka tehtäviin voi liittyä myös muita vastuita kuin työnjohtajatehtävät
 • jolta edellytetään toimialueensa hoidollisten ja toiminnallisten tehtävien hoitoa ja vastuuta.

Kaupan logistiikan esihenkilö III on esihenkilö:

 • joka johtaa suoraan työtä ja alaisia
 • joka osallistuu tilapäisesti alaistensa työhön
 • jonka työ sisältää tavanomaisesta työstä poikkeavia hoidollisia ja toiminnallisia tehtäviä ja vastuita
 • joka toimii osavarastonhoitajana tai ajojärjestäjänä tehtävien edellyttäessä erityistä vastuuta, kokemusta ja työtaitoa
 • joka toimii osavarastonhoitajana tai kuljetusesihenkilönä hoitaen varaston tai kuljetuksen tavararyhmittäin tai alueellisesti määriteltyjä osia tai varaston osatoimintoa.

Osavarastonhoitajana tai kuljetusesihenkilönä voi poikkeuksellisesti olla myös ilman alaisia työskentelevä henkilö edellyttäen, että hänen työnsä muuten vastaa ko. henkilön työtä.

Kaupan logistiikan esihenkilö II:n ja III:n taulukkopalkat ovat palkkaliitteessä.

Esihenkilön palkan tulee olla korkeampi kuin hänen alaistensa, ellei tästä poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Työnantaja ja esihenkilö keskustelevat vuosittain palkkauk­sesta ja sen määräytymisen perusteista.

Lisät

2. Kaupan logistiikan esihenkilö III:lle maksetaan Kaupan työehtosopimuksen 13 §:n 10. kohdan mukainen lisä (nokkamieslisä) hänen osallistuessaan samaan työhön, josta hänen alaiselle maksetaan vastaava lisä. Määräys on voimassa 31.12.2023 asti.

3. Aamulla ennen kello 06.00 tehdystä työstä maksetaan 20 %:lla korotettu palkka.

Koulutus

4. Työtehtävään liittyvän ammatillisen tutkinnon suorittanut on heti palkkataulukon 3. vuoden toimihenkilö.

Hälytysraha

5. Hälytysraha maksetaan esihenkilön tullessa hälytyskutsusta työhön säännöllisen työajan ulkopuolella.

Hälytysraha on 2 tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi.

Hälytysraha maksetaan myös jos:

 • ilmoitus tehdään ennen säännöllisen työajan päättymistä
 • säännöllinen työaika päättyy viimeistään kello 16.00
 • esihenkilö palaa kello 21.00 jälkeen alkavaan ylityöhön.