Koulutussopimus

Siirry sisältöön

1 § Koulutustyöryhmä

Tämän sopimuksen mukaista koulutusta varten on liittojen yhteinen koulutustyöryhmä.

2 §  Ammattiyhdistyskoulutus

Kurssien hyväksyminen

1. Koulutustyöryhmä hyväksyy työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit seuraavasti:

 • hyväksymisen edellytyksenä on yhteisesti todettu koulutustarve
 • kurssit hyväksytään kalenterivuodeksi kerrallaan
 • tarvittaessa kursseja voidaan hyväksyä kalenterivuoden aikana
 • ennen hyväksymistä työryhmälle annetaan selvitys kurssin
 • tavoitteista, opetusohjelmasta, ajankohdasta, järjestämispaikasta ja kohderyhmästä
 • hyväksyttyjen kurssien joukossa tulee olla myös viikkoa lyhyempiä ja paikallisia kursseja.

Liitot tiedottavat kursseista viimeistään 2 kuukautta ennen ensimmäisen kurssin alkua. Koulutustyöryhmä voi seurata kurssien opetusta.

Osallistumisoikeus

2. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua työsuhteen katkeamatta koulutustyöryhmän hyväksymälle enintään 2 viikon kurssille kalenterivuoden aikana, varaluottamusmies ja 1. varatyösuojeluvaltuutettu koulutusryhmän hyväksymille peruskursseille, jos se ei aiheuta yritykselle tuntuvaa haittaa.

Henkilöstön edustaja voi osallistua kalenterivuoden aikana 1 kurssille ja 3 vuoden aikana 1 saman sisältöiselle kurssille (aika lasketaan edellisen saman sisältöisen kurssin päättymisestä).

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua kalenterivuoden aikana useampijaksoisen kurssin kaikille jaksoille kurssin kokonaispituuden ollessa enintään 2 viikkoa.

Edellä lausutusta poiketen ensimmäisen kerran valituksi tullut luottamusmies, jolla on pääluottamusmiehen asema, voi työsuhteen katkeamatta osallistua koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille seuraavasti:

Kahden ensimmäisen kalenterivuoden aikana 3 eri koulutukseen kokonaispituuden ollessa enintään 4 viikkoa, kuitenkin niin, että yhden kalenterivuoden aikana enintään 2 koulutusta kokonaispituudeltaan enintään 2 viikkoa, jos se ei aiheuta yritykselle tuntuvaa haittaa.

Jos kurssi on jaettu useampaan jaksoon, se katsotaan yhdeksi koulutukseksi.Ensimmäisen kahden kalenterivuoden jälkeen pääluottamusmiehen osallistumisoikeus määräytyy kuten luottamusmiehillä.

Samana kalenterivuonna samasta toimipaikasta peruskursseille voi osallistua vain joko luottamusmies tai varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai 1. varatyösuojeluvaltuutettu.

Ilmoitusvelvollisuus

3. Työntekijän on ilmoitettava osallistumisestaan kurssille mahdollisimman aikaisin.

Enintään viikon pituisesta kurssista on ilmoitettava vähintään 3 viikkoa ennen sen alkua ja yli viikon pituisesta kurssista vähintään 6 viikkoa ennen sen alkua.

Työnantajan on ilmoitettava henkilöstön edustajalle mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, miksi kurssille osallistuminen aiheuttaisi yritykselle tuntuvaa haittaa.

Korvaukset

4. Henkilöstön edustajat voivat osallistua koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille ilman ansiomenetystä seuraavasti:

 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ansiomenetys korvataan enintään 2 viikolta,
 • 1. varatyösuojeluvaltuutetun ja varaluottamusmiehen ansionmenetys korvataan enintään 1 viikolta,
 • uuden pääluottamusmiehen osallistuessa kohdan ”2. osallistumisoikeus” mukaisesti kursseille kahden ensimmäisen kalenterivuoden aikana, ansionmenetys korvataan yhteensä enintään 4 viikolta näiden kahden kalenterivuoden aikana

edellyttäen että kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtävään yrityksessä.

Ansiomenetys korvataan työntekijän peruspalkan mukaan.

Ilta- ja yölisiä sekä muita mahdollisia tuntikohtaisia lisiä ei korvata. Kuukausikohtaiset lisät korvataan.

Muut edut

5. Osallistuminen tämän pykälän mukaiseen koulutukseen ei vähennä vuosiloma-, eläke- tai näihin verrattavia etuuksia.

3 § Yhteinen koulutus

1. Yhteistä koulutusta annetaan pääsääntöisesti työpaikkakohtaisesti.

2. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan työnantajan ja työntekijän tai luottamusmiehen kanssa tai muulla paikallisesti sovittavalla tavalla.

3. Yhteistä koulutusta ovat esimerkiksi:

 • yhteistoimintasopimukseen
 • osallistumisjärjestelmiin ja
 • työsuojeluyhteistyöhön liittyvä koulutus.

4. Korvaukset määräytyvät 4 §:n mukaan.

4 § Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus

1. Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai työnantajan lähettäessä hänet ammatilliseen koulutukseen työnantaja korvaa koulutuskustannukset ja ansiomenetyksen.

2. Säännöllisen työajan ansiomenetys korvataan työntekijän peruspalkan mukaan.

Ilta- ja yölisiä sekä muita tuntikohtaisia lisiä ei korvata.

Kuukausikohtaiset lisät korvataan.

Matkakustannukset korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan.

3. Koulutuksen tapahtuessa työajan ulkopuolella työntekijälle korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset.

4. Ennen koulutukseen ilmoittautumista todetaan, onko kysymyksessä tämän pykälän mukainen koulutus.

5 § Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajalla.