Työaikapöytäkirja 4 JOUSTAVA KOKOAIKATYÖ

Siirry sisältöön

Joustavaa kokoaikatyötä voidaan soveltaa 1.1.2021 alkaen. 
Joustavaa kokoaikatyötä koskevat soveltamisohjeet ja suositukset

Joustavan kokoaikatyön tarkoitus

1. Joustavalla kokoaikatyöllä tarkoitetaan menettelyä, jossa alle 37,5 tunnin sopimuksella työskentelevälle työntekijälle maksetaan täyttä kuukausipalkkaa. Kuukausipalkan vastineeksi työntekijä sitoutuu ottamaan vastaan työvuorolistalle etukäteen merkittyjen työvuorojen lisäksi ns. joustotunteja siten, että tunnit yhteensä vastaavat kokoaikatyötä.

Järjestelyn tarkoitus on lisätä kokoaikatyön määrää. Joustavan kokoaikatyön ei ole tarkoitus korvata ns. tavanomaista kokoaikatyötä. Joustavan kokoaikatyön järjestelyyn kuuluva työntekijä on työajan tarkastelun piirissä (TES 6 §).

Järjestelmän käyttöönotto

2. Joustava kokoaikatyö voidaan ottaa käyttöön työpaikkakohtaisesti sopien (23 §:n mukaisesti). Jos työpaikalla on luottamusmies, sovitaan käyttöönotosta hänen kanssaan.

Tämän lisäksi työnantaja ja työntekijä sopivat joustavasta kokoaikatyöstä työpaikkakohtaisesti (23 §:n mukaisesti). Sopimus voidaan tehdä alle 37,5 tuntia tekevän työntekijän kanssa ja aikaisintaan koeajan päättymisen jälkeen. Järjestelmän piirissä olevan työntekijän tasoittumisjakso voi olla enintään 26 viikkoa pitkä. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimus päättyy sen tasoittumisjakson lopussa, jonka aikana irtisanomisaika päättyy. Sopimuksen päättymisen jälkeen työntekijä palaa työsopimuksensa mukaiseen tuntimäärään.

Joustavaa kokoaikatyötä koskevassa paikallisessa sopimuksessa sovittavat asiat

3. Työnantaja ja työntekijä sopivat seuraavista asioista:

  1. työvuorolistaan etukäteen suunniteltavien työtuntien määrä. Etukäteen julkaistavaan työvuoroluetteloon tulee kuitenkin merkitä vähintään 22,5 tuntia viikkoa kohti (ns. listatunnit). Työnantaja ja työntekijä voivat tapauskohtaisesti sopien poiketa vähimmäismäärästä.
  2. menettelyistä, joilla joustotunteja tarjotaan. Työvuorolistan täydentäminen joustotunneilla tulee ilmoittaa viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen työvuoron alkamista. 
  3. ajankohdista, joina työntekijä on halukas tekemään joustotunteja. Työnantajan on pyrittävä tarjoamaan joustotunteja ensisijaisesti näinä ajankohtina.

Työntekijän kieltäytymisoikeus joustotunneista

4. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä tarjotuista joustotunneista kuukausipalkkaa vähentämättä seuraavissa tilanteissa, vaikka ne tarjotaan yli 24 tuntia (tai muun sovitun ajankohdan) ennen työvuoron alkua 

  • työehtosopimuksen lepoaika- ja vapaapäivämääräykset eivät toteudu
  • työntekijän kanssa on sovittu vapaasta
  • työntekijällä on oikeus työehtosopimuksen 17 §:n mukaiseen vapaaseen
  • työntekijä on poissa vuosiloman, sairauden taikka perhevapaan vuoksi.

Jos työntekijä kieltäytyy edellä mainittujen ilmoitusaikojen puitteissa tarjotuista joustotunneista, työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota vastaavat tunnit saman palkkakauden aikana. Työnantaja voi myös täydentää kyseisen työvuoron käyttämällä siihen vastaavan määrän vuosivapaatunteja. Viime kädessä työntekijän kyseisen palkkakauden palkasta voidaan vähentää ko. tuntimäärää vastaava palkka.

Tarjoamatta jääneitä tunteja ei voida vähentää palkasta.

Muutoin joustavassa kokoaikatyössä noudatetaan työvuorosuunnittelua koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Muut työehdot

5. Lomapalkka lasketaan työehtosopimuksen 20 § 8.–11. kohtien mukaisesti eli prosentuaalisena lomanmääräytymisvuoden ansiosta.

Sairausajan palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Sairausajan palkka maksetaan kuitenkin vähintään työsopimuksen mukaisilta tunneilta. Joka tapauksessa sairausajan palkan perusteena tulee olla vähintään 22,5 tuntia viikossa.

Joustavaa kokoaikatyötä koskevan sopimuksen irtisanominen

6. Työnantaja ja työntekijä voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 23 §:n määräyksistä poiketen 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimus päättyy sen tasoittumisjakson lopussa, jonka aikana irtisanomisaika päättyy. 

Sopimuksen päättymisen jälkeen työntekijä palaa työsopimuksensa mukaiseen tuntimäärään.