11 § Korotettu palkka

Siirry sisältöön

1. Lisätyö

Lisätyötä on työ, joka kolmiviikkoisjaksossa tehdään työsopimuksen mukaisen työvuorolistaan merkityn työajan yli 120 tuntiin saakka. 

Lisätyön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. Lisätyötunneilta maksetaan korvauksena perustuntipalkka.

2. Ylityö

Ylityötä on kolmiviikkoisjakson aikana 120 tuntia ylittävä työ.

Ylityön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta.

Ylityökorvauksena maksetaan 120 tuntia ylittäviltä 18 ensimmäiseltä tunnilta 50%:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. 

Ylityökorvausta laskettaessa ei jakson työtuntimäärään oteta mukaan X- ja Z-päivänä tehtyjä työtunteja, jotka korvataan erikseen työehtosopimuksen 11 § 4 kohdan mukaisesti.

3. Vajaan kolmiviikkoisjakson lisä- ja ylityö

Ennen työvuorolistan laatimista tiedossa olleen sairauden tai muun syyn vuoksi vajaaksi jäävän kolmiviikkoisjakson lisä- ja ylityökorvaukseen oikeuttava aika lasketaan

lisätyön osalta:

  • montako tuntia keskimääräinen työaika on työpäivien osalta 7,5 tuntia pitempi
  • 7,5 tuntia ylittäviltä tunneilta 8 tuntiin saakka maksetaan perustuntipalkka

ylityön osalta:

  • montako tuntia keskimääräinen työaika on työpäivien osalta 8 tuntia pitempi
  • 8 tuntia ylittäviltä kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50 %:lla korotettu palkka
  • näitä seuraavilta tunneilta maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

Mikäli kolmiviikkoisjakso on jäänyt vajaaksi sellaisen syyn vuoksi, joka ei ole ollut tiedossa työvuorolistaa laadittaessa, ei ylityökorvausta suoriteta, edellyttäen, että toteutuessaan kolmiviikkoisjakson työtuntimäärä olisi ollut enintään työehtosopimuksen mukaista säännöllistä enimmäistyöaikaa vastaava. 

Työsuhteen lyhyyden vuoksi vajaaksi jääneen kolmiviikkoisjakson (myös ns. ekstrojen osalta) ylityökorvaukseen oikeuttava aika todetaan samoin. 

Vajaan jakson laskentasääntöä ei kuitenkaan sovelleta vuosiloman vuoksi vajaaseen jäävään työaikajaksoon, vaan tällöin menetellään työehtosopimuksen 16 § 8. kohdan mukaisesti.

4. Vapaapäivänä tehty työ

Viikkolepopäivänä (V) tehty työ 

Viikkolepopäivänä tehtävästä työstä on sovittava työntekijän ja työnantajan kesken. Viikkolepopäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka. Myös ilta- ja yötyölisää sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

Viikkolepokorvauksen lisäksi maksetaan sunnuntaityökorvaus, mikäli työ on tehty:

  • sunnuntaina
  • muuna kirkollisena juhlapyhänä
  • vapunpäivänä
  • itsenäisyyspäivänä.

Lisävapaapäivänä (X) ja Z-päivänä tehty työ 

X- ja Z-päivänä tehdystä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka. Myös ilta- ja yötyölisää sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

X- ja Z- päivänä tehtyä työtä ei korvata toiseen kertaan jaksottaisena ylityönä.

Vajaan kolmiviikkoisjakson takia saamatta jäänyt lisävapaapäivä (X) korvataan korottamalla yhden työpäivän palkkaa 50 %:lla. Mikäli työpäivän pituus vaihtelee, korvauksen määrä lasketaan keskimääräisen työajan mukaan.

5. Korotetun palkan vaihtaminen vapaaseen

Lisä- ja ylityöstä, tai X- tai Z- päivänä tehdystä työstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana.

Ylityötä vastaavan vapaa-ajan pituus lasketaan noudattaen mitä edellä on säädetty korotetusta palkasta.

Vapaa on annettava kuuden kuukauden kuluessa lisä- tai ylityön tekemisestä, ellei toisin sovita.

Vapaan ajankohdasta on pyrittävä sopimaan. Jos sopimukseen ei päästä, määrää työnantaja vapaan ajankohdan, jollei työntekijä vaadi korvausta rahana.

6. Kausilisätyö

1.     Työntekijän kanssa voidaan sopia kausilisätyöstä 1.10. – 30.4. väliselle ajalle.

2.     Tasoittumisjärjestelmän piirissä olevan työntekijän kanssa ei voida sopia kausilisätyön tekemisestä.

3.     Kausilisätyötä koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja sitä ei voida sopia osaksi työsopimusta. Kausilisätyötä koskeva sopimus ei voi olla työsopimuksen tekemisen edellytyksenä. Kausilisätyötä koskeva sopimus voidaan irtisanoa ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle viimeistään viikkoa ennen seuraavan työvuorolistan julkaisemista, jolloin sopimus on voimassa jo julkaistun listan päättymiseen saakka.

4.     Sopimuksen tehneiden työntekijöiden tiedot ilmoitetaan pääluottamusmiehelle, jos yritykseen sellainen on valittu.

5.     Kausilisätyötä ovat työehtosopimuksen säännöllisen enimmäistyöajan (120 t/3 vkoa) ylittävät tunnit ja niiltä maksetaan korvauksena perustuntipalkka.

6.     Yksittäisen kolmiviikkoisjakson enimmäistyöaika voi olla enintään 130 tuntia. Ylityökorvauksena maksetaan 130 tunnilta ylittäviltä tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

7.     Vapaapäivien ansainnan ja sijoittelun ym. osalta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

8.     Kausilisätyötä voidaan tehdä enintään 80 tuntia kauden aikana. Kiintiön täyttymisen jälkeen noudatetaan työehtosopimuksen lisä- ja ylityön korvauksia koskevia määräyksiä.