Pöytäkirja hiihtokeskusalan työehtosopimuksen ja hiihdonopettajia koskevan pöytäkirjan uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika  8.12.2021

Paikka  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimisto

Läsnä  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat.

1 §  Sopimuskausi

Sopimus on voimassa 1.11.2021 – 31.10.2023.

2 §  Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Vuosi 2022

A. Palkkaratkaisu paikallisesti sopien
1. Ratkaisussa huomioitavat seikat

Palkkaratkaisusta neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti ottaen huomioon mm. yrityksen tai työpaikan talous-, kysyntä- ja työllisyystilanne sekä työvoiman saatavuus. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan ja sen henkilöstön tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu.

Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

2. Ratkaisussa sovittavat asiat

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa ja suuruus.

Paikallisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset tulee toteuttaa viimeistään 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Palkkaratkaisu voidaan sopia toteutettavaksi erilaisena eri vaativuusryhmien ja/tai kokemusvuosien mukaan.

Siltä osin, kun paikallisesti sovittava palkankorotuserä ylittää jäljempänä mainitun yleiskorotuksen määrän, tulee siitä muodostaa palkanluontoinen henkilökohtainen lisä, jota tulee palkkahallinnossa käsitellä niin, ettei se työsuhteen kestäessä häviä tai supistu esimerkiksi taulukkopalkan noustessa tai työntekijän siirtyessä seuraavan palvelusvuosiportaan tai vaativamman palkkaryhmän mukaisiin tehtäviin.

Lisää käsitellään osana peruspalkkaa esimerkiksi vuosilomapalkkaa, sairausajan palkkaa, prosentuaalisia työaikakorvauksia tai palkankorotuksia laskettaessa.

Työntekijän henkilökohtaisen palkan tulee palkkaratkaisun jälkeen olla kuitenkin vähintään 1.2.2022 voimaan tulevan taulukkopalkan suuruinen.

3. Paikallisen palkkaratkaisun osapuolet

Sopijaosapuolena ovat työnantaja tai työnantajan edustaja sekä luottamusmies. Luottamusmiehen tekemä sopimus sitoo kaikkia työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevia työntekijöitä.

4. Henkilöstön edustajalle annettavat tiedot

Palkkaratkaisusta sopimiseksi henkilöstön edustajalle tulee antaa tiedot

  • tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta, asemasta ja kehitysnäkymistä
  • edellisen kauden työntekijämäärä ja työtunnit vaativuusryhmittäin ja vuosiportaittain
  • säännöllisen työajan keskiansiot ilman lisiä vaativuusryhmittäin ja vuosiportaittain
  • sekä muut mahdolliset paikallisen neuvottelun edellyttämät tiedot.

Jos kyseisessä ryhmässä on alle viisi henkilöä, tulee tämän ryhmän palkkatiedot kuitenkin yhdistää lähinnä seuraavaan vaativuusryhmään tai vuosiportaaseen.

Yksittäisten työntekijöiden palkkatiedot ovat salassa pidettäviä, eikä palkkatietoja tule ilmaista myöskään luottamusmiehelle.

5. Neuvotteluaika

Paikallinen sopimus palkkaratkaisusta tulee tehdä viimeistään 15.2.2022 mennessä. Sopimus tehdään kirjallisena ja sen allekirjoittavat luottamusmies sekä työnantajan edustaja.

B. Palkkaratkaisu, ellei paikallista sopimusta tehdä

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta (tai paikallisesta palkkaratkaisusta ei luottamusmiehen puuttuessa ole mahdollista neuvotella) 15.2.2022 mennessä, toteutetaan palkankorotus 1.2.2022 lukien yleiskorotuksena.

Palkantarkistuksen kokonaismäärä määräytyy Palvelualojen ammattiliitto ry:n ja Kaupan liitto ry:n välillä vuonna 2022 solmittavan kaupan alan työehtosopimuksen työehtosopimusratkaisun 12 kuukautta vastaavan kustannusvaikutuksen mukaisena ottaen huomioon vertailtavina olevien sopimuskausien pituudet ja palkantarkistusajankohdat ja rakenteellisten muutosten vaikutus. Liitot toteavat tällä perusteella toteutettavan palkankorotuksen määrän. Mikäli korotuksen määrää ei 15.2.2022 mennessä pystytä toteamaan edellä esitetyllä tavalla, osapuolet neuvottelevat yhdessä korotuksen määrän.

Siltä osin kun näin muodostetun henkilökohtaisen palkankorotuksen määrä mahdollisesti ylittää edellä mainitun korotuksen kokonaismäärän, tulee siitä muodostaa palkanluontoinen henkilökohtainen lisä, jota tulee palkkahallinnossa käsitellä niin, ettei se työsuhteen kestäessä häviä tai supistu esimerkiksi taulukkopalkan noustessa tai työntekijän siirtyessä seuraavan palvelusvuosiportaan tai vaativamman palkkaryhmän mukaisiin tehtäviin.

C. Taulukkopalkat ja työaikalisät

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2022 lukien edellä mainitun B-kohdan korotuksen kokonaismäärän mukaisesti.

Työehtosopimuksessa mainittuja euro- tai senttimääräisiä lisiä ja korvauksia sekä pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 1.2.2022 lukien vastaavasti.

3 §  Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisu

Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisun sisällöstä, toteutustavasta ja ajankohdasta neuvotellaan liittojen välillä erikseen. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä liittojen kesken sopimukseen 23.10.2022 mennessä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.10.2022.

4 §  Osa-aikaisen työntekijän osittaisen lomautuksen vaikutus vuosilomapalkkaan

Osapuolet ovat sopineet määräaikaisesta työehtosopimusmääräyksestä, jossa osa-aikaisen työntekijän osittaisen lomautuksen vaikutus työntekijän vuosilomapalkkaan huomioidaan alla olevan allekirjoituspöytäkirjaan otettavan tekstin mukaisesti:

Tuntipalkkaiselle työntekijälle lasketaan lomapalkkaa muodostettaessa laskennallinen palkka sille poissaoloajalle, joka johtuu työehtosopimuksen 16§:n 3. l. kohdassa tarkoitetusta osittaisesta lomautuksesta, ja jolta kertyy vuosilomaa.

Edellä todettu laskennallinen palkka muodostetaan niiden työsopimustuntien perusteella, jotka jäävät osittaisen lomautuksen vuoksi tekemättä. Tuntimäärä kerrotaan työntekijän perustuntipalkalla.

Mikäli sama kalenterikuukausi sisältää myös muusta syystä, kuin lomautuksesta aiheutuvaa poissaoloa, lasketaan edellä todettu laskennallinen palkka vain silloin, kun kuukaudelta kertyy vuosilomaa ottaen huomioon vuosilomaa kerryttävät työssäolo- ja poissaoloajat yhteensä.

Tämä määräys on voimassa määräaikaisesti työehtosopimuskauden 1.11.2021 – 31.10.2023 siten, että laskennallinen palkka otetaan määräyksen mukaisesti huomioon lomapalkassa edellä todetulta ajalta. 

Määräys on voimassa työehtosopimuskauden 1.11.2021 – 31.10.2023 ajan. Osapuolet sitoutuvat arvioimaan määräyksen vaikutusta ja toimivuutta sekä tarpeellisuutta.

5 §  Olosuhdelisät

Työehtosopimuksen 10§ 3 kohtaa muutetaan siten, että velvollisuus suorittaa lisää valopylvääseen kiipeämisen ajalta poistetaan. Lisää koskeva kohta poistetaan myös palkkamääräyksistä.

Työehtosopimuksen 10§ 2 kohtaa muutetaan siten, että iltatyölisää suoritetaan kello 18–21 säännöllisenä työaikana tehdystä työstä.

5 §  Tekstimuutokset

Osapuolet ovat sopineet liitteen 1. mukaisista tekstimuutoksista.  

6 §  Työryhmät

Osapuolet ovat sopineet seuraavista alla mainituista työryhmistä ja kokeiluista:

1.     Osapuolet perustavat sopimuskauden ajaksi työaikatyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on arvioida työaikajärjestelmien toimivuutta ja niiden kehittämistarpeet. Työryhmä selvittää mahdollisuudet työaikakokeiluun (ns. kausilisätyö), jolla pyritään lisätuntien kohdistamiseen yrityksen omille työntekijöille, ottaen huomioon työntekijöiden työssäjaksaminen. Työaikakokeilu toteutetaan yhteistyössä paikallisten osapuolten kanssa.

Työryhmän tehtävänä on myös yötyöntekijöitä koskevien määräysten kehittäminen. Työryhmä ottaa huomioon yötyön kuormittavuustekijät ja niiden vaikutukset palautumiseen. Työryhmä valmistelee 30.4.2023 mennessä mahdolliset muutokset työehtosopimukseen.

2.     Osapuolet perustavat työryhmän selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimuksen määräyksiin ennen lain voimaan tuloa.

Helsingissä 8. joulukuuta 2021

Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry