II  Työaika

Siirry sisältöön

6 § Kiinteä, keskimääräinen ja liukuva työaika

Kiinteä työaika

1. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa.

Keskimääräinen työaika

2. Työnantaja ja työntekijä tai työntekijät sekä jommankumman osapuolen esityksestä luottamusmies voivat tämän pykälän määräyksistä poiketen kirjallisesti sopia, että säännöllinen viikoittainen työaika on keskimäärin 37,5 tuntia. Vuorokautinen säännöllinen työaika saa tällöin olla enintään 10 tuntia ja vähintään 4 tuntia ja viikoittainen säännöllinen työaika enintään 48 tuntia. Tasoittumisjakso on enintään 20 viikkoa.

3. Edellisessä kappaleessa tarkoitettu sopimus voidaan irtisanoa päättymään tasoittumisjakson päättyessä. Irtisanomisaika on 4 viikkoa, ellei toisin sovita. Luottamusmiehen tekemä sopimus on annettava työntekijälle tiedoksi viimeistään viikkoa ennen sen soveltamisen alkamista. Sopimus sitoo kaikkia työntekijöitä, joihin sovelletaan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää.

4. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä on työtä varten ennakolta laadittava työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu 37,5 viikkotuntiin. Samoin on laadittava vähintään 3 viikoksi työvuoroluettelo, josta käy ilmi säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työvuoroluettelo laaditaan nähtäväksi viikkoa ennen tasoittumisjakson alkamista. Tiedoksi saattamisen jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Syyt on selvitettävä luottamusmiehen kanssa. Työvuoroluettelon laatimisesta voidaan sopia luottamusmiehen kanssa paikallisesti toisin liiketoimintaan vaikuttavissa, äkillisissä muutostilanteissa.

Liukuva työaika

5. Liukuvan työajan (TAL 12 §) käytöstä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimusten raameista neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä.

Lepotauko

6. Vuorokauden säännöllinen työaika järjestetään, ellei perusteltua aihetta muuhun menettelyyn ole, lepotaukoa lukuun ottamatta yhdenjaksoisesti. Jos säännöllisen työajan yhdenjaksoisuudesta joudutaan poikkeamaan, käydään perusteet läpi pääluottamus-miehen kanssa. Lepotauko voidaan paikallisesti sopia puolen (1/2) – yhden (1) tunnin pituiseksi. Mikäli työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikalta lepotauon aikana, ei lepotaukoa lueta työaikaan.

Työviikko

7. Työviikko järjestetään pääsääntöisesti 5 päiväiseksi. Edellä olevasta voidaan poiketa, milloin se paikallisista olosuhteista johtuen tai yrityksen toiminnan kannalta on tarpeellista. Työviikko alkaa maanantaina.

Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

Arkipyhäjärjestelyt

8. Pääsiäislauantai, joulu- ja juhannusaatto ovat vapaapäiviä, ellei yrityksen toiminnasta muuta johdu.

9. Sellaisina viikkoina, joille sattuu arkipyhä muulle arkipäivälle kuin lauantaille, lyhennetään säännöllisen työn määrää arkipyhäksi sattuvan päivän työaikaa vastaavalla määrällä.

Työtuntijärjestelmä

10. Mikäli päivittäisen säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisaikaa ei ole määrätty kiinteäksi, on ennakolta laadittava työtuntijärjestelmä, josta työntekijän työ- ja vapaa-ajat käyvät ilmi.

7 § Jaksotyö

Jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan noudattaa työntekijätehtävissä pelisaleissa, kasinoissa, ravintolakasinopeleissä, palvelukeskuksissa, asiakaspalvelukeskuksissa ja valvontakeskuksessa. Jaksotyöaikaa voidaan noudattaa myös muissa edellä mainittuja töitä vastaavissa töissä edellyttäen, että työtehtävät tai toiminnan luonne sitä edellyttävät.

Säännöllinen työaika

1. Säännöllinen työaika on enintään 225 tuntia kuudessa viikossa (keskimäärin 37,5 tuntia viikossa).

Työvuorot ja lepoajat

2. Työvuoro, mikäli se pelipaikan tai pelin aukiolon puitteissa on mahdollista, pyritään järjestämään vähintään 5 tunnin mittaiseksi. Työvuoron enimmäispituus on 10 tuntia. Työntekijän suostumuksella työvuoro voi olla myös 10 tuntia pidempi. Työvuoroluetteloon merkityt palaverit katsotaan työajaksi.

Kymmentuntisia työvuoroja ei saa järjestää kohtuuttomasti.

Työvuorojen väliin tulee jäädä vähintään seitsemän tunnin lepoaika.

Mikäli vuorokautinen työaika on seitsemää tuntia pitempi, työntekijälle annetaan työn aikana vähintään puoli tuntia kestävä lepotauko. Mikäli työntekijä ei saa esteettömästi poistua työpaikalta työvuoron aikana, luetaan lepotauko työaikaan.

Työvuoro ei saa alkaa klo 00:01–05:59 välisenä aikana. Jos tästä poiketaan, maksetaan ylimääräisenä korvauksena kuten varalla-olosta, lähimpään sallittuun työvuoron alkamisajankohtaan.

Työvuorolistat

3. Työvuorolistat laaditaan nähtäväksi viikkoa ennen kuusiviikkois-tasoittumisjakson alkamista. Työvuorolistasta voidaan poiketa vain molempien osapuolten suostumuksella.

Työvuorolistaa voidaan lisäksi muuttaa töiden järjestelyihin liittyvästä pakottavasta syystä, joka voi olla esimerkiksi pelin tai pelipaikan sulkemisesta aiheutuva odottamaton muutos työvoiman tarpeeseen, jos pakottavasta syystä tapahtuvasta työvuorolistan muuttamisesta on ilmoitettu vähintään yhtä vuorokautta (24 h) ennen työvuoron alkamista. Pakottava syy todetaan työntekijän ja työnantajan edustajan välillä. Pakottavasta syystä tapahtuva työvuorolistan muuttaminen ei voi johtaa julkaistun työvuorolistan mukaisten tuntien vähentymiseen.

Työaikamuutokset / toiminnan lopetus

4. Työnantaja ilmoittaa työntekijälle työaikamuutoksista tai pelin sulkemisesta mahdollisimman ajoissa. Pysyvistä työaikamuutoksista tulee ilmoittaa vähintään 2 viikkoa etukäteen. Pelitoiminnan lopettamisen johtaessa työsuhteen päättämiseen noudatetaan 4 §:n mukaisia irtisanomisaikoja.

Viikoittainen vapaa-aika

5. Viikoittainen vapaa-aika järjestetään työaikalain 27 §:n mukaisesti.

Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

Viikon toinen vapaapäivä

6. Viikolla annetaan myös toinen vapaapäivä, joka on pyrittävä sijoittamaan viikoittaisen vapaa-ajan yhteyteen, ellei työnantajan ja työntekijän kesken ole toisin sovittu.

Soveltamisohje

Viikon toiset vapaapäivät voidaan sijoittaa myös yhteen pidemmäksi vapaaksi kuusiviikkoisjaksolle. Työvuorolistasta tulee myös tuolloin ilmetä vapaan ja työn yhteismäärät kuitenkin enintään työajan enimmäismäärään saakka (225 tuntia). Tällainen järjestely ei voi muodostua pysyväksi työaikajärjestelyksi.

Viikonloppuvapaa

7. Työntekijällä on oikeus kuusiviikkoisjakson aikana vähintään yhteen lauantai–sunnuntai viikonloppuvapaaseen, ellei toisin sovita. Sopimus on irtisanottavissa kolmen kuukauden välein.

Pöytäkirjamerkintä

Työnantaja ja pääluottamusmies toteavat pelisäännöt viikonloppuvapaisiin liittyvistä käytännön menettelyistä.

Arkipyhävapaat

8. Kuukausipalkkainen ansaitsee arkipyhävapaata kaksi päivää täydeltä vuosineljännekseltä tai kolme päivää vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä loppiaisen osuessa muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi. Arkipyhävapaa annetaan ansaintaa seuraavan vuosineljänneksen aikana, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Arkipyhävapaat lyhentävät ko. tasoittumisjakson työaikaa vapaan määrällä. Arkipyhävapaat annetaan kokonaisina päivinä, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.

8 § Virkistystauko

Työntekijälle annetaan työn aikana sellaisena työnjohdon määräämänä aikana, jolloin se kunkin työntekijän osalta työtä haittaamatta ja siinä keskeytystä aiheuttamatta käy päinsä, kaksi virkistystaukoa täyden 7,5 tunnin työpäivän tai työvuoron aikana ja yksi virkistystauko lyhyemmän työpäivän tai työvuoron aikana.

9 § Työaikapankki

Työaikapankin tarkoituksena on tukea yrityksen tuottavuutta, kilpailukykyä ja työaikojen joustavaa käyttämistä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista.

Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja yksityiskohdista sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen kanssa paikallisesti.

Työaikapankkisopimuksessa tulee olla kirjattuna ainakin:

  • Mitä yrityksen toimipaikkoja sopimus koskee
  • Keitä sopimus koskee
  • Mitä aika- ja palkkaeriä työaikapankkiin voidaan siirtää
  • Työaikasaldon säästämis- ja lainaamisrajat
  • Työaikapankki saldon ylläpitämisestä (saldon näkyvyys).

Työaikapankkivapaan ajankohta ja määrä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken.