Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika 2.4.2020

Sopimusosapuolten välillä on 30.3.2020 saavutettu Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka on 2.4.2020 hyväksytty kaikkien sopimusosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi.

1. Sopimuskausi

Sopimuskausi on 2.4.2020–31.1.2022.

2. Palkkaratkaisu 2020

2.1. Palkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 % suuruisella yleiskorotuksella.

2.2. Palkkataulukoita korotetaan 1.6.2020 alkaen 1,5 %:lla.

2.3. Ilta- ja yötyölisiä (11 §) korotetaan 1.6.2020 alkaen 1,5 %:lla.

2.4. Luottamusmies- ja tsv-korvauksia korotetaan 1.6.2020 lukien 3,2 %.

3. Palkkaratkaisu 2021

3.1. Palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,7 % suuruisella yleiskorotuksella.

3.2. Palkkataulukoita korotetaan 1.6.2021 alkaen 1,7 %:lla.

3.3. Ilta- ja yötyölisiä (11 §) korotetaan 1.6.2021 alkaen 1,7 %:lla.

4. Tekstimuutokset

4.1. 10 §:n 1. kohdan taulukot ovat:

Veikkaus työntekijöiden tasopalkkaluokat 1.6.2020 alkaen:


Veikkaus työntekijöiden tasopalkkaluokat 1.6.2021 alkaen:

4.2. Muutetaan 11 § (Ilta- ja yötyölisät) kuulumaan seuraavasti:

Kello 18-23 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltatyölisänä

  • 31.5.2020 asti 1,06 €/ t
  • 1.6.2020 lukien 1,08 €/ t
  • 1.6.2021 lukien 1,09€/ t

Kello 23-06 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan yötyölisänä

  • 31.6.2020 asti 2,10 €/ t
  • 1.6.2020 lukien 2,13 €/ t
  • 1.6.2021 lukien 2,17 €/ t

Ilta- ja yötyölisiä ei makseta, kun työntekijä päättää työajastaan liukumarajojen puitteissa.

4.3. Muutetaan 6 §:n 5. kohta kuulumaan seuraavasti:

Liukuva työaika

5. Liukuvan työajan (TAL 12 §) käytöstä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimusten raameista neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä.

4.4. Lisätään 6 §:n 7. kohtaan uusi toinen kappale

Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikko-levosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

4.5. Poistetaan 7 §:n 2. kohdan toinen kappale

(Ns. normaaleja pitkiä työvuoroja järjestetään ensisijaisesti kuukausipalkkalaisille ja työsopimuksessa vakiotyömäärän sopineille.)

4.6. Muutetaan 7 § kohdat 3.-4. kuulumaan seuraavasti

Työvuorolistat

3. Työvuorolistat laaditaan nähtäväksi viikkoa ennen kuusiviikkoistasoittumisjakson alkamista. Työvuorolistasta voidaan poiketa vain molempien osapuolten suostumuksella.

Työvuorolistaa voidaan lisäksi muuttaa töiden järjestelyihin liittyvästä pakottavasta syystä, joka voi olla esimerkiksi pelin tai pelipaikan sulkemisesta aiheutuva odottamaton muutos työvoiman tarpeeseen, jos pakottavasta syystä tapahtuvasta työvuorolistan muuttamisesta on ilmoitettu vähintään yhtä vuorokautta (24 h) ennen työvuoron alkamista. Pakottava syy todetaan työntekijän ja työn-antajan edustajan välillä. Pakottavasta syystä tapahtuva työvuorolistan muuttaminen ei voi johtaa julkaistun työvuorolistan mukaisten tuntien vähentymiseen.

(Alueilla, jossa työnjärjestely aluekohtaisista tarpeista johtuen on erilaista ja jollei työnantaja muuta edellytä, on työntekijän omana tehtävänä muiden samaa työtä tekevien kanssa järjestää työvuorot 6 viikoksi eteenpäin, ottaen huomioon tämän pykälän määräykset. Työvuorosuunnitelma on toimitettava työnantajalle vahvistettavaksi riittävän ajoissa ennen jakson alkua. Mahdolliset poikkeamat sovituista ja ilmoitetuista työvuoroista on ilmoitettava työnantajan määräämälle henkilölle.)

Työaikamuutokset / toiminnan lopetus

4. Työnantaja ilmoittaa työntekijälle työaikamuutoksista tai pelin sulkemisesta mahdollisimman ajoissa. Pysyvistä työaikamuutoksista tulee ilmoittaa vähintään 2 viikkoa etukäteen. Pelitoiminnan lopettamisen johtaessa työsuhteen päättämiseen noudatetaan 4 §:n mukaisia irtisanomisaikoja.

Poistetaan toinen kappale.

4.7. Korvataan 7 §:n 5. kohdan ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti:

(Viikoittainen vapaa-aika järjestetään työaikalain 31 §. mukaisesti.)

Viikoittainen vapaa-aika järjestetään työaikalain 27 §:n mukaisesti.

Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

4.8. Muutetaan 10 §:n 3. kohta kuulumaan seuraavasti:

Työntekijän palkkaminimi

3. Työntekijälle taataan kutakin työvuoroa kohti 4 tunnin mukaan laskettu palkka. Palkkaminimi ei koske palavereja.

(Työnantajan on, mikäli mahdollista, ilmoitettava tilapäisestä työaikamuutoksesta välittömästi pelinhoitajalle. Ellei tilapäisestä työaikamuutoksesta tai sulkemisesta ole ilmoitettu vähintään yhtä vuorokautta ennen työvuoron alkamista, on pelinhoitajalla oikeus saada palkka vähintään alkuperäisen työvuoron mukaisesti.)

4.9. Muutetaan 16 §:n 1.-3. kohdat kuulumaan 1.1.2021 lukien seuraavasti:

16 § Sairastuminen

1. Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön eikä hän ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, on hänellä oikeus sairausajan palkkaan kunkin yhdenjaksoisen työkyvyttömyystapauksen johdosta seuraavasti:

Sairausajan palkka

2. Työntekijällä on oikeus saada palkkansa niiltä työpäiviltä tai tunneilta, jotka ovat merkitty hänen työvuoroikseen työvuoroluetteloon. Ilta- ja yötyölisät huomioidaan työntekijän sairausajan palkkaa määritettäessä. Työkyvyttömyysajan kestäessä niin kauan, ettei ajalle ole vahvistettua työvuoroluetteloa, maksetaan hänelle sairausajan palkkaa keskimääräisen työajan mukaan ja ilta- ja yötyölisiä keskimääräisen toteuman perusteella. Tämä tarkastelujakso on puoli vuotta. Alle puoli vuotta kestäneessä työsuhteessa laskennassa huomioidaan ainoastaan edellinen kuukausi.

Kun työnantaja on maksanut sairausajalta täyden palkan, on työnantajalla oikeus hakea itselleen sairausvakuutuslain mukainen päiväraha enintään kuitenkin siltä ajalta, jolta palkka on maksettu.

Saman sairauden uusiutuminen

3. Sairauslomat ovat yhdenjaksoisia, jollei työntekijä ole ollut niiden välillä työssä vähintään 30 kalenteripäivään sisältyvinä työpäivinä tai jolleivat sairauslomat ole johtuneet selvästi eri sairaus- ja tapaturmatapauksista.

Jos työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on jo täyttynyt edellisen työkyvyttömyysjakson aikana, työnantaja suorittaa kuitenkin palkan sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 2 momentin mukaiselta yhden päivän odotusajalta.

Määrittely sen suhteen, onko kyseessä sama vai eri sairaus, tapahtuu viime kädessä Kelan tekemän ratkaisun perusteella.

(tästä jatkuu otsikolla Sairauspäivärahan menettäminen)

4.10. Muutetaan 20 §:n 2. kohta kuulumaan seuraavasti:

Ammattiliitto

2. Työntekijällä on oikeus osallistua työpäivänään Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n edustajiston/valtuuston, hallituksen sekä neuvottelukunnan (sopimusalatoimikunta/-johtokunta) kokouksiin ilman, että se vähentää hänen palkkaansa tai muita työsuhde-etujaan. Vastaava oikeus koskee myös osallistumista keskusjärjestö SAK:n toimielimien kokouksiin.

Muut asiat

5.1. Muutetaan työehtosopimuksessa/sen liitteissä RAY -> Veikkaus.

5.2. Osapuolet toteavat, että työehtosopimuksen kirjausten on todettu olevan 1.1.2020 voimaan tulevan työaikalain mukaiset. Mikäli työ-ehtosopimukseen on jäänyt viittauksia vuoden 1996 työaikalakiin siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, viittaukset käydään tarvittaessa läpi sopimuskauden aikana ja päivitetään ne viittaamaan 1.1.2020 voimaantulevaan työaikalakiin.

5.3. Työnantaja ja pääluottamusmies laativat yhdessä esimiesohjeen, jonka mukaan työvuorolistaan pyritään suunnittelemaan TES 7 §:n 7. kohdan mukainen viikonloppuvapaa siten, että myös viikonloppuvapaata edeltävä perjantai suunniteltaisiin vapaaksi.

5.4. Työnantaja laatii yhdessä pääluottamusmiehen kanssa vuoden 2020 aikana esimiehille ohjeen siitä, miten tarkastellaan osa-aikaisten työntekijöiden työsopimusten tunteja suhteessa toteutuneisiin tunteihin.


Helsingissä 2.4.2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry / Tuomas Aarto, Kaj Schmidt
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry / Markku Saikkonen, Tarja Pajuniemi
Sähköalojen ammattiliitto ry  / Sauli Väntti, Hannu Luukkonen