Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika 8.3.2023

Sopimusosapuolten välillä on tänään saavutettu Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka on 21.3.2023 hyväksytty kaikkien sopimusosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi.

1. Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.2.2023 – 28.2.2025.

Voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä ole kirjallisesti irtisanottu kummaltakaan puolelta viimeistään kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä.

2. Palkkaratkaisu 

2.1. Palkkaratkaisu 2023

Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkataulukoita korotetaan 1.6.2023 lähtien 3,5 %:lla.

Työehtosopimuksen mukaisia ilta- ja yötyölisiä (11 §) korotetaan 1.6.2023 lähtien 3,5 %:lla. 

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 3,5 %:lla.

Työntekijälle maksetaan lisäksi kertaluontoisena korvauksena vuodelta 2023 kertakorvaus 366 euroa, jonka kustannusvaikutus on keskimäärin 1 % säännöllisen työajan ansiosta. Kertakorvaus maksetaan seuraavin edellytyksin: 

  • Kertakorvaus maksetaan niille Veikkauksen työntekijöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä.
  • Kertakorvaus maksetaan toukokuussa 2023, työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä.
  • Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

2.2. Palkkaratkaisu 2024

Vuoden 2024 palkkaratkaisusta sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiesten kanssa kirjallisesti 31.3.2024 mennessä, ellei toisin sovita.

Palkankorotusten toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua saavuteta: palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan 1.5.2024 lähtien 2,5 %:lla. 

Työehtosopimuksen mukaisia ilta- ja yölisiä (11 §)  korotetaan 1.5.2024 lähtien 2,5 %:lla.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2024 lukien 2,5 %:lla.

3. Tekstimuutokset

3.1. 10 §:n 1. kohdan taulukot ovat:

Veikkaus työntekijöiden tasopalkkaluokat 1.6.2023 alkaen:

Veikkaus työntekijöiden tasopalkkaluokat 1.5.2024 alkaen:

3.2. Lisätään 13 § Lisä-, yli- ja pyhätyö sekä viikkolepokorvausta koskevaan pykälän kohtaan a) Kiinteä, keskimääräinen ja liukuva työaika – otsikon Maksettavat korvaukset-kohtaan, kohta 9, kuulumaan seuraavasti:

13 § Lisä-, yli- ja pyhätyö sekä viikkolepokorvaus

a) Kiinteä, keskimääräinen ja liukuva työaika – maksettavat korvaukset

9. Paikallisesti voidaan sopia, että pääsiäislauantaina, vapun-, juhannus- ja joulu- sekä uudenvuodenaattona tehdystä työstä maksetaan alkavan työvuoron osalta 50 %:lla korotettu tuntipalkka.

3.3. Muutetaan 17 § Äitiys- ja isyysvapaa palkkaa koskeva pykälä kuulumaan seuraavasti

17 § Raskaus- ja vanhempainvapaan palkka   

Työntekijälle maksetaan hänen lakisääteisen raskaus- ja adoptiovapaansa ajalta palkkaa enintään 40 arkipäivältä ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa 36 arkipäivältä. Palkanmaksu edellyttää, että työsuhde on ennen vapaan alkamista kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. 

Palkkana maksetaan

a)    palkan ja sairausvakuutuslain raskaus- tai vanhempainrahan erotus tai

b)    työnantaja maksaa palkan ja hakee itselleen sairausvakuutuslain raskaus-/vanhempainrahan.

Työnantaja päättää käytetäänkö vaihtoehtoa a) vai b).

Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä raskaus-/vanhempainrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä.             

Lapsen syntymä  

Työntekijän ollessa poissa työstä yli lakisääteisen raskaus- tai vanhempainvapaan, ei tällaista poissaoloaikaa oteta huomioon työssäoloajan veroisena määriteltäessä työsuhteen kestoaikaan sidottuja etuuksia, ellei muuta ole laissa säädetty tai erikseen sovittu.  

Pöytäkirjamerkintä: Lapsella voi olla yksi tai kaksi juridista vanhempaa. Oikeutta palkalliseen vanhempainvapaaseen ei työntekijällä ole sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n tilanteissa.

Pöytäkirjamerkintä: 17 §:n mukaista palkallisen vanhempainvapaan määräystä ei sovelleta osittaiseen vanhempainvapaaseen. 

Siirtymämääräykset:

17 §:n määräyksiä noudatetaan työehtosopimuksen voimaantulosta lukien niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleita sairausvakuutuslain säännöksiä ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 21.3.2023 tai sen jälkeen.      

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä, tai oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen on alkanut ennen 21.3.2023, noudatetaan työsuhteessa 31.1.2023 voimassa olleita työehtosopimuksen määräyksiä 17 §:n mukaisesti.

Jos työntekijään noudatetaan 1.8.2022 jälkeisiä sairausvakuutuslain säännöksiä, vähennetään mahdolliset 31.1.2023 voimassa olleen työehtosopimuksen mukaiset jo pidetyt palkalliset äitiys-, isyys- ja adoptiovapaat 21.3.2023 voimaan tulleen työehtosopimuksen perhevapaamääräysten mukaisista palkallisista vapaista.

4. Työryhmä

Perustetaan osapuolten välinen työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella työntekijöiden viikonloppuvapaaseen liittyviä periaatteita jaksotyön osalta ja toteuttaa mahdolliset muutokset sopimuskauden aikana. Työryhmätyö sovittiin alkavaksi syyskuussa 2023.


21.3.2023

Palvelualojen työnantajat PALTA ry / Tuomas Aarto, Minna Ääri
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry / Markku Saikkonen, Anu Kähkönen
Sähköalojen ammattiliitto ry  / Sauli Väntti, Hannu Luukkonen