III  Palkka ja erilaiset korvaukset

Siirry sisältöön

10 § Palkat

1. Palkka määräytyy Veikkauksessa paikallisesti sovitun työn vaativuuden ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkkausjärjestelmän mukaan.

Ennen varsinaisen työn tekemisen alkamista järjestettävän koulutuksen ajalta maksetaan koulutusajan palkkana 50 % A-tason palkasta.

Veikkaus työntekijöiden tasopalkkaluokat 1.6.2023 alkaen:

Veikkaus työntekijöiden tasopalkkaluokat 1.5.2024 alkaen, jos paikallista palkkaratkaisua saavuteta:

Tilapäiset vaativammat tehtävät

2. Jos työntekijä muusta syystä kuin vuosilomien järjestelyn takia väliaikaisesti siirretään yli kahdeksi viikoksi hoitamaan sellaista tehtävää, josta sen vaati- vuuden ja vastuullisuuden perusteella maksetaan korkeampaa palkkaa, maksetaan hänelle siirron alusta lukien korvauksena 10 % suuruista lisää.

Työntekijän palkkaminimi

3. Työntekijälle taataan kutakin työvuoroa kohti 4 tunnin mukaan laskettu palkka. Palkkaminimi ei koske palavereja.

11 § Ilta- ja yötyölisät

Kello 18–23 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltatyölisänä

  •  30.4.2024 asti 1,15 €/ t
  • 1.5.2024 lukien, jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta 1,18 €/ t

Kello 23–06 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan yötyölisänä

  • 30.4.2024 asti 2,29 €/ t.
  • 1.5.2024 lukien, jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta 2,35 €/ t

Ilta- ja yötyölisiä ei makseta, kun työntekijä päättää työajastaan liukumarajojen puitteissa.

12 § Matkakustannukset ja päivärahat

Matkakustannusten ja päivärahojen korvaamisessa noudatetaan Veikkauksen matkustussääntöä.

Päiväraha

Päivärahan osalta noudatetaan verohallinnon vuosittain vahvistamaa päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista:

Työmatkan kesto 

  • yli 6 tuntia: osapäiväraha
  • yli 10 tuntia: kokopäiväraha

Ateriakorvaus

Työmatkan tapahtuessa työajalla ja työskentelyn kestäessä vieraalla paikkakunnalla yli 8 tuntia maksetaan ateriakorvaus työntekijälle, jolla ei ole oikeutta päivärahaan noudattaen verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Kilometrikorvaus

Työntekijän omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritetaan korvausta verohallinnon vuosittain vahvistaman matkakustannusten korvausten enimmäismäärän mukaan.

13 § Lisä-, yli- ja pyhätyö sekä viikkolepokorvaus

a) Kiinteä, keskimääräinen ja liukuva työaika

Lisä- ja ylityö

1. Lisätyötä on säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi tehtävä työ, joka ei ylitä 8 tuntia.

2. Ylityötä on työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella alla määritellyin edellytyksin tehtävä työ.

3. Kiinteässä työajassa ylityötä on työ, joka ylittää 8 tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa.

4. Keskimääräisessä työajassa ylityötä on työ, joka ylittää työvuoroluetteloon merkityn vuorokautisen säännöllisen työajan edellyttäen, että työaika ylittää 8 tuntia. Viikoittaista ylityötä on työ, joka ylittää 48 tuntia viikossa.

Maksettavat korvaukset

5. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka.

6. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

7. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

8. Työntekijälle, jota tilapäisesti tarvitaan viikoittaisen vapaa-ajan aikana työhön hänen suostumuksellaan, korvataan menetetty viikoittainen vapaa-aika rahakorvauksena siten, että hänelle siltä ajalta maksettu perustuntipalkka maksetaan 100 % korotettuna. Mikäli viikoittaisena vapaa-aikana tehty työ vaihdetaan vapaaseen, on vapaa-aika aina 100 %:lla korotettu.

9. Paikallisesti voidaan sopia, että pääsiäislauantaina, vapun-, juhannus- ja joulu- sekä uudenvuodenaattona tehdystä työstä maksetaan alkavan työvuoron osalta 50 %:lla korotettu tuntipalkka.

b) Jaksotyö

Lisä- ja ylityö

1. Ylityöllä tarkoitetaan kuuden viikon tasoittumisjakson aikana 240 tunnin lisäksi tehtyä työtä. Säännöllisen työn lisäksi ylityörajaan asti tehty työ on lisätyötä.

Maksettavat korvaukset

2. Ylityöstä suoritetaan 36 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka. Lisätyö korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.

3. Viikoittaisena vapaa-aikana, sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapyhänä sekä vapun- ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu perustuntipalkka. Mikäli viikoittaisena vapaa-aikana tehty työ vaihdetaan vapaaseen, on vapaa-aika aina 100 %:lla korotettu.

4. Pääsiäislauantaina, vapun-, juhannus- ja joulu- sekä uudenvuodenaattona tehdystä työstä maksetaan alkavan työvuoron osalta 50 %:lla korotettu tuntipalkka.

14 § Varallaolo

Varallaolosta on sovittava. Varallaolosta sovittaessa on sovittava työhön saapumisajasta. Jos varallaolovelvollisuus on pitkäaikaista, on varallaolosta sovittava kirjallisesti. Varallaolon pituus ja toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Varallaolo ei ole työaikaa eikä päivystystä. Varallaoloajasta maksetaan puolet säännöllisestä peruspalkasta. Varallaoloon liittyviin työtehtäviin ei sovelleta vähimmäistyöaikaa koskevia määräyksiä eikä lepoaikoja koskevia määräyksiä, ellei erikseen toisin sovita. Jos työntekijä lähtee varalla ollessaan suorittamaan työtehtävää, korvataan työ työehtosopimuksen 13 §:n mukaisesti.

15 § Palkan jakaja

Tuntipalkan jakajana käytetään lukua 158. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21:llä, ellei yrityksen käyttämästä tietojärjestelmästä johtuen käytetä kuukauden todellisten työpäivien lukumäärää.