8. TYÖPAIKKAKOHTAINEN SOPIMINEN

Siirry sisältöön

31 § Työpaikkakohtainen sopiminen

Työpaikkakohtaisessa sopimisessa noudatetaan seuraavia määräyksiä, elleivät liitot toisin sovi:

 1. Työpaikkakohtaisen sopimuksen tekeminen ei saa olla edellytyksenä työsopimuksen solmimiselle eikä työpaikkakohtainen sopimus voi olla osa esihenkilön työsopimusta.
 2. Työnantajan aloitteesta tapahtuva ja muuta kuin kokonaista henkilöstöryhmää tai noudatettavaa työaikajärjestelmää koskeva työpaikkakohtainen sopimus voidaan tehdä esihenkilön kanssa vasta hänen koeaikansa päättymisen jälkeen
 3. Sopijapuolina voivat olla toisaalta työnantaja tai hänen edustajansa, toisaalta esihenkilö, esihenkilöt tai luottamusmies, ellei ao. työehtosopimusmääräyksessä ole toisin sovittu.
 4. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.
 5. Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräajaksi.

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Määräaikainen sopimus, joka on ollut voimassa yli 9 kuukautta, voidaan irtisanoa kuten toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Sopimuksen, jolla on sinänsä työehtosopimusvaikutukset, päätyttyä noudatetaan alan työehtosopimuksen määräyksiä.

Mikäli sovittu järjestely on sidottu tiettyyn ajanjaksoon, järjestely jatkuu joka tapauksessa sen loppuun.

Mahdollisuuden työpaikkakohtaiseen sopimiseen sisältävät seuraavat työehtosopimuksen kohdat:

 • 8 § keskimääräisen vähimmäistyöajan tarkastelujakson pituus
 • 9 § viikonloppuvapaat
 • 10 § työvuorolista
 • 12 § henkilöstöravintolan työaika
 • 13 § 2. työajan tasoittumisjärjestelmä
 • 13 § 3. vuosityöaikajärjestelmä (ns. työaikapankki)
 • 22 § palkan maksaminen
 • 23 § 2 a sairauspoissaoloista ilmoittaminen
 • 29 § lomaltapaluuraha.