Allekirjoituspöytäkirja – perhevapaat

Siirry sisältöön

Paikka  Allekirjoitetaan sähköpostitse 

Aika  19.3.2024 (neuvottelutulos on hyväksytty osapuolten hallinnoissa) 

Läsnä        

Palvelualojen työnantajat PALTA ry   
Tuomas Aarto                                    
Minna Ääri                                       
Mikko Saarinen                                                                 
Simopekka Koivu

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Ulla Moilanen
Markku Saikkonen

1. Sopimuksen muuttaminen

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välistä asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskevaa työehtosopimusta, joka on voimassa ajalla 2.5.2023 – 28.2.2025, muutetaan seuraavasti. 

2. Työehtosopimuksen tekstimuutokset 

2.1    Lapsen syntymä 

Muutetaan työehtosopimuksen 16 § Lapsen syntymä kuulumaan seuraavasti: 

Perhevapaat 

1. Erityisraskaus-, raskaus- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa määräytyvät työsopimus- ja sairausvakuutuslain mukaan. 

Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain (28/2022) 9 luvun 1 §:n mukaiseen raskausrahaan, maksetaan palkan ja raskausrahan erotus raskausvapaan alusta lukien yhdenjaksoisen 40 raskausrahapäivän ajalta.

Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n 1-3 momentin mukaiseen vanhempainrahaan, maksetaan palkan ja vanhempainrahan erotus 36 ensimmäisen vanhempainrahapäivän ajalta. 

Raskaus- ja vanhempainrahan erotuksen maksamisen edellytyksinä on, että 

  • työsuhde on kestänyt vähintään 12 kuukautta ennen vapaan alkua. Ko. kuukaudet kertyvät kuten harjoitteluaika ja palvelusaika, 11§ 
  • työntekijä palaa perhevapaalta työhön. 

Erotuksen maksaminen edellyttää työntekijän selvitystä raskaus- tai vanhempainrahan suuruudesta. 

Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä raskaus- tai vanhempainrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä.

Siirtymäsäännös 

Uusia perhevapaita koskevia työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan 19.3.2024 alkaen niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleita sairausvakuutuslain muutoksia ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 19.3.2024 tai sen jälkeen.  

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä, noudatetaan työsuhteessa 18.3.2024 voimassa olleita työehtosopimuksen äitiys- ja isyysvapaan määräyksiä.   

Uusia perhevapaita koskevia säännöksiä ei sovelleta taannehtivasti ennen 19.3.2024 pidettyihin perhevapaisiin, vaikka työntekijä olisi 1.8.2022 voimaan tulleiden sairausvakuutuslain muutosten piirissä. 

Jos työntekijään noudatetaan 1.8.2022 jälkeisiä sairausvakuutuslain säännöksiä, vähennetään mahdolliset 18.3.2024 voimassa olleen työehtosopimuksen mukaiset jo pidetyt palkalliset äitiys-, isyys- ja adoptiovapaat 19.3.2024 voimaan tulleen työehtosopimuksen perhevapaamääräysten mukaisista palkallisista vapaista.

Ilmoitusajat 

2. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Työntekijän tulisi antaa työnantajalle hyvissä ajoin kokonaissuunnitelma vapaiden käytöstä kummankin vanhemman osalta.

2.2    Loman antaminen 

Muutetaan työehtosopimuksen 17 §:n 3 kohta Loman antaminen kuulumaan seuraavasti: 

Työnantaja määrää loman alkamisajankohdan vuosilomalain mukaisesti. 

Työnantajan on annettava ennen loman määräämistä työntekijälle tai tämän edustajalle mahdollisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. 

Kesä- ja talviloman ei tulisi välittömästi seurata toisiaan. 

Edellä todetun rajoittamatta työnantajan irtisanoessa työntekijän muilla kuin työsopimuslain 7 luvun 3–4 §:n mukaisilla irtisanomisperusteilla työnantaja voi määrätä työntekijän pitämään ansaitut lomat irtisanomisaikana lomakaudesta riippumatta.  

Helsingissä 19.3.2024

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Tuomas Aarto, Minna Ääri

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Ulla Moilanen, Markku Saikkonen