Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  24.4.2020

Paikka  Allekirjoitetaan sähköpostitse

Läsnä  

Viivi Väistö, Palta
Simopekka Koivu, Palta
Ulla Moilanen, PAM
Juha Ojala, PAM

1. Sopimuksen uudistaminen

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välinen asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa (ent. Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia) koskeva työehtosopimus uudistetaan seuraavin muutoksin.

2. Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa 24.4.2020. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan aiemman sopimuksen kirjauksia.

Uusi sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Sopimus jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

3. Palkankorotukset vuonna 2020 ja 2021

Vuosi 2020

1. Palkkoja korotetaan 1.7.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella. Korotus tehdään kiinteään tunti- tai kuukausipalkkaan, kuitenkin vähintään palkkataulukon mukaiseen palkkaan.

2. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2020 alkaen 1,3 %:lla.

3. Yölisää ja kielilisää korotetaan 1.7.2020 alkaen 1,3 %:lla.

4. Luottamusmieskorvausta korotetaan 1.7.2020 alkaen 1,3 %:lla.

Vuosi 2021

1. Palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella. Korotus tehdään kiinteään tunti- tai kuukausipalkkaan, kuitenkin vähintään palkkataulukon mukaiseen palkkaan.

2. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2021 alkaen 1,9 %:lla.

3. Yölisää ja kielilisää korotetaan 1.6.2021 alkaen 1,9 %:lla.

4. Luottamusmieskorvausta korotetaan 1.6.2021 alkaen 1,9 %:lla.

4. Tekstimuutokset

6 § Työaika

Muutetaan 5 kohta kuulumaan seuraavasti:

Käytettäessä liukuvaa työaikaa säännöllinen vuorokautinen työaika voi olla enintään 12 tuntia.

Viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 37,5 tuntia 6 kuukauden seurantajakson aikana, joka voidaan ylittäätai alittaa liukumarajojen puitteissa. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten määrä
enintään 20 tuntia.

Muutetaan 7 kohta kuulumaan seuraavasti:

Työnantaja ja työntekijä voivat tilapäisesti sopia toisin työaikalain 25 §:n mukaisesta vuorokausilevon lyhentämisestä 11 tunnista 7 tuntiin, jos työn tarkoituksenmukainen järjestely sitä edellyttää.

9 § Lisä- ja ylityöstä maksettavat korvaukset

Muutetaan 14 kohdan otsikointi ja sisältö kuulumaan seuraavasti:

Työajan enimmäismäärä

Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Vuoden 2020 siirtymävaihetta koskeva määräys:

Vaihtoehtoisesti voidaan 31.12.2020 saakka käyttää aikaisempaa työehtosopimuksen määräystä ylityön enimmäismääristä:

Ylityön enimmäismäärät

14. Ylityön enimmäismääriä kalenterivuoden aikana laskettaessa ei noudateta työaikalain 19 §:n mukaista neljän kuukauden tarkastelujaksoa (= 138 tuntia 4 kuukaudessa).

11 § Työpalkat

Poistetaan 1 kohdan kolmas kappale sekä pöytäkirjamerkintä.

Muutetaan 11 kohta kuulumaan seuraavasti:

Ellei toisin sovita, palkka on maksettava viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana päivänä. Ellei tämä palkkahallinnollisista syistä ole mahdollista, on palkka maksettava viimeistään 10. kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä.

13 § Sairastuminen

Lisätään 3 kohtaan uusi toinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Työsuhteen keston estämättä, työntekijä on oikeutettu vähintään 4 viikon palkalliseen jaksoon poissaolon johtuessa sellaisesta työtapaturmasta, jonka vakuutusyhtiö on katsonut olevan korvattavuuden piirissä.

5. Muut asiat

Päivitetään työaikaa koskevien kirjausten sanamuotoja sekä pykälänumerointeja neuvottelutuloksen liitteen 1 mukaisesti. Tekstimuutoksilla ei ole tarkoitus muuttaa kirjausten merkitystä.

Helsingissä 24.4.2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Tuomas Aarto, Kaj Schmidt

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Ulla Moilanen, Juha Ojala