1 § Soveltamisala

1. Tätä työehtosopimusta sovelletaan kiinteissä toimipaikoissa sijaitsevissa huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työskenteleviin työntekijöihin.

2. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

3. Tämä sopimus ei koske yrityksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajaa, apulaisjohtajia, konttoripäälliköitä, itsenäisten osastojen päälliköitä ja vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen alaisten työntekijöiden työ‑ ja palkkaehtoja määrättäessä.

4. Tätä sopimusta ei sovelleta sellaisiin nuoriin työntekijöihin, jotka voivat työskennellä ainoastaan nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n säännöksestä ilmenevällä tavalla aluehallintoviraston antamalla poikkeusluvalla. Tällaisia työntekijöitä ovat nuorista työntekijöistä annetun lain 2 §:ssä mainitut henkilöt, jotka poikkeusluvan nojalla saavat työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa.

5. Tämän sopimuksen osana noudatetaan seuraavia järjestösopimuksia:

  • Luottamusmiessopimus 1.1.2021
  • Koulutussopimus 1.1.2021
  • Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla 
  • Työehtosopimuslain mukaisia hyvityssakkoja koskeva pöytäkirja 1.10.2017 
  • Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä 1.10.2017 
  • Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta 1.1.2021
  • Sopimus yhteistoiminnasta 1.10.2017