Tutustu työelämään ja tienaa -sopimus

Apteekkien työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, TUVA ja TELMA-koulutuksiin osallistuvien sekä lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään “Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitte­luohjelman puitteissa. Ohjelman tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakoh­taista kokemusta apteekkien toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamis­ta mahdollisuuksista sekä tarjota koululaisille sopivaa käy­tännön työtä.

 Tämän vuoksi osapuolet ovat sopineet seuraavaa:

1.   Jäljempänä olevat määräykset koskevat peruskoululaisia, kymppiluokkalaisia, TUVA ja TELMA-koulutuksiin osallistuvia sekä lukiolai­sia, joiden työsuhde perustuu “Tutustu työelämään ja tienaa” – kesäharjoitteluohjelmaan.

2.   Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8 väliselle ajalle.

3.  Työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen ja se tulee sijoittaa maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 18.00 väliselle ajalle. Päivittäinen työaika on enintään 6 tuntia.

4.  Kesäharjoitteluohjelmasta maksettava korvaus sovitaan osapuolten välillä helmikuun loppuun mennessä. Sopimuksesta maksettava korvaus voidaan sopia usealle kesälle kerralla. Tällöin neuvotteluja käydään sen helmikuun loppuun mennessä, joka edeltää kesää, jonka harjoittelukorvauksesta ei vielä ole sovittu.

 5.  Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymispe­rusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, kymppiluokkalaisiin TUVA ja TELMA-koulutuksiin osallistuviin sekä lukiolaisiin, joiden työsuhde perustuu tässä pöytäkirjassa tarkoitettuun kesäharjoitteluohjelmaan. Työsuhteessa tulee huomioida, mitä laissa nuorista työntekijöistä (Laki nuorista työntekijöistä 998/1993) säädetään.

”Tutustu työelämään ja tienaa”- jakson aikana ei tule käyttää samanaikaisesti muita nuorten työllistämisen tukimuotoja (esim. kaupunkien ja kuntien myöntämät kesätyösetelit).

6.  Ennen kesäharjoitteluohjelman käynnistämistä, tulee se käydä läpi henkilöstön edustajan kanssa. Työnantaja ilmoittaa hänelle kirjallisesti kesäharjoitteluohjelman mukaisten harjoittelijoiden nimet sekä harjoittelupaikat ja – ajankohdat.

7.  Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja tarjoaa koululaiselle mahdollisuuden suorittaa harjoittelujakson loppuun muuna ajankohtana, mikäli mahdollista. Sairausajan palkanmaksuun noudatetaan työehtosopimuksen 14 §:n 4 kohdan määräystä.

8.  Kesäharjoitteluohjelman päätteeksi koululaiselle varataan työaikana mahdollisuus vastata liittojen tekemään palautekyselyyn. Työpaikkojen perehdyttäjien toivotaan myös vastaavan palautekyselyyn.

9.  Palautekyselyn tuloksia tarkastellaan liittojen välillä vuosittain 31.10. mennessä. Koululaisten ja perehdyttäjien kokemuksia hyödynnetään kesäharjoitteluohjelman mahdollisesta jatkosta päätettäessä.

10.  Osapuolten välinen yhteinen ohjeistus on osa tätä pöytäkirjaa.

APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITTO ry        PALVELUALOJEN AMMATTI­LIITTO PAM ry