Allekirjoituspöytäkirja 4.5.2020

Siirry sisältöön

18.3.2020 saavutettiin muuttopalvelualan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi 19.3.2020.

1. Sopimuskausi

Sopimuskausi on 19.3.2020 – 28.2.2022.

2. Palkantarkistukset 2020

2.1. Palkantarkistukset 2020

Palkkoja korotetaan 1.7.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkoja (taulukot) korotetaan 1.7.2020 alkaen 1,3 %:lla.

2.2. Palkantarkistukset 2021

Palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkoja (taulukot) korotetaan 1.6.2021 alkaen 1,9 %:lla.

2.3. Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettukorvaus

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettukorvauksia korotetaan 1.7.2020 lukien 3,2 %:lla koko sopimuskaudelle.

3. Korona-epidemian ajaksi sovitut poikkeukset työehtosopimukseen

3.1. Poikkeusten voimassaolo

Alla olevat poikkeukset ovat tarkoitettu määräaikaisiksi koronaepidemian ajaksi. Neuvottelutuloksen tekohetkellä osapuolet arvioivat, että epidemian vaikutukset jatkuvat toukokuun loppuun saakka. Mikäli epidemian vaikutukset alalla päättyisivät aiemmin tai jatkuisivat pidempään, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan poikkeusmääräysten jatkamisesta tai niiden päättämisestä nyt ennakoitua aiemmin.

3.2. Lomautusilmoitusaika

Osapuolet sopivat työsopimuslain 13 luvun 7 §:n nojalla, että työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 7 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tätä lyhennettyä lomautusilmoitusaikaa voidaan käyttää tilanteissa, joissa työn tilapäinen vähentyminen johtuu koronaepidemiasta.

3.3. Yt-lain tarkoittama neuvotteluaika

Osapuolet sopivat yt-lain 61 §:n nojalla, että tilapäiseen lomautustarpeeseen (TSL 5: 2 § 1 mom 2.kohta) perustuvien yhteistoimintaneuvotteluiden neuvotteluesitys on annettava (YTL 45 §) viimeistään 3 päivää ennen neuvotteluiden aloittamista ja neuvotteluaika (YTL 51 §) on vähintään 4 päivää, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin. Näitä lyhennettyjä aikoja voidaan käyttää tilanteissa, joissa työn tilapäinen vähentyminen johtuu koronaepidemiasta.

4. Tekstimuutokset

Muutetaan työehtosopimuksen 7 §:n työaikaa koskevat jaksotyö, työaika lisätyössä, ylityö, ylityö ja lisätyö -kappaleet seuraavasti:

1. Jaksotyö

Jaksotyössä työaika on:

  • kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia/112,5 tuntia
  • kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia/75 tuntia

Jaksotyössä voidaan käyttää kahden tai kolmen viikon jaksoja sekä koko- että osa-aikatyöntekijöillä.

Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka säännöllinen työaika on vähemmän kuin keskimäärin 37,5 tuntia viikossa.

Osa-aikatyöntekijöiden työsopimuksesta tulee ilmetä vähimmäistyöajan määrä kolmiviikkois- tai kaksiviikkoisjaksossa.

Pöytäkirjamerkintä

Työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle säädetään työsopimuslaissa. Menettelytavoista lisätyön tarjoamiseksi osa-aikaiselle työntekijälle sovitaan tarvittaessa pääluottamusmiehen ja työnantajan kesken.

Kokoaikaisten työntekijöiden säännöllinen työaika on yrityskohtaisesti joko 112 tuntia 30 minuuttia tai 120 tuntia kolmen viikon jaksossa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 2 viikon jaksoa, jolloin työaika on joko 75 tuntia tai 80 tuntia.

2. Keskimääräisenä järjestetty jaksotyö

Jaksotyössä säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten keskimääräisenä, että se tasoittuu työntekijän säännölliseen työaikaan enintään 6 viikon pituisen tasoittumisjakson aikana. Tällainen työajan järjestäminen on merkittävä työvuorolistaan.

Pöytäkirjamerkintä

Tasoittumisjakso voi olla esim. 2 x 2 viikkoa, 3 x 2 viikkoa tai 2 x 3 viikkoa.

Mikäli käytössä on työehtosopimuksessa tarkoitettu työaikapankki, voi tasoittumisjakson pituus olla enintään 12 viikkoa.

Keskimääräisenä järjestetyssä jaksotyössä voi säännöllinen työaika olla:

  • kolmen viikon ajanjaksossa enintään 128 tuntia
  • kahden viikon ajanjaksossa enintään 85 tuntia.
Esimerkki

Käytettäessä 120 t/3 vkoa: Kahden toisiaan seuraavan jakson säännöllinen työaika on enintään 240 tuntia, jolloin yhden jakson säännöllisen työajan enimmäismäärä on 128 tuntia. (esim. jakso 1 työaika 112 tuntia ja jakso 2 työaika 128 tuntia).

Työaika osa-aikatyössä

Osa-aikatyöntekijöiden työsopimuksesta tulee ilmetä vähimmäistyöajan määrä kolmiviikkois- tai kaksiviikkoisjaksossa.

3. Työvuoron pituus

Työvuoron pituus on vähintään 5 ja enintään 12 tuntia. Alle 5 tunnin työvuoroista voidaan sopia työntekijän kanssa, pituus kuitenkin vähintään 3 tuntia.

Pysyvistä poikkeuksista sovitaan pääluottamusmiehen kanssa (28 §).

Pöytäkirjamerkintä

Työvuoron poikkeava pituus on pyrittävä sopimaan ennen työvuoron alkua.

4. Ylityön määritelmä

Ylityötä on tämän pykälän kohdan 1. työaikajärjestelmässä työ, joka kaksiviikkoisjaksossa ylittää 80 tuntia tai kolmiviikkoisjaksossa ylittää 120 tuntia.

Ylityötä on tämän pykälän 2. kohdan tarkoittamassa keskimääräisenä järjestetyssä jaksotyössä:

  • kolmen viikon ajanjaksossa 128 tuntia ylittävä työ
  • kahden viikon ajanjaksossa 85 tuntia ylittävä työ.

Kokoaikaisella tasoittumisjaksossa työvuorolistan mukaisen säännöllisen työajan ylittävä työaika kaksiviikkoisjaksossa tai kolmiviikkoisjaksossa korvataan kuten jaksoylityö, mikäli kyse ei ole lisätyöstä.

5. Ylityön korvaaminen

Ylityöstä kaksiviikkoisjaksoa kohden maksetaan kahdeltatoista ensimmäiseltä tunnilta ja kolmiviikkoisjaksoa kohden kahdeksaltatoista ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettua palkkaa.

6. Lisätyö

Lisätyötä on sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei ylitä säännöllisen työajan enimmäismäärää (kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia).

Muutetaan työehtosopimuksen 8 §:n viikoittaista vapaa-aikaa koskeva ensimmäinen kappale seuraavasti:

Viikoittainen vapaa-aika

Työntekijälle on annettava yhdenjaksoinen 30 tunnin viikoittainen vapaa-aika kerran 7 päivän aikana. Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

Paikallisesti voidaan sopia toisin työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken (28 §). Muutoin korvataan menetetty vapaa-aika työaikalain 28 §:n mukaisesti lyhentämällä säännöllistä työaikaa vastaavasti tai maksamalla 100 %:lla korotettua tuntipalkkaa.

Muutetaan työehtosopimuksen 9 §:n työvuoroluettelon laadintaa koskeva kappale seuraavasti:

Laadinta

Työvuoroluettelo on laadittava vähintään yhdeksi viikoksi, mutta pyritään laatimaan koko jaksoksi (kaksi, kolme, neljä tai kuusi viikkoa), ja annettava työntekijälle viimeistään viikkoa ennen ajanjakson alkamista.

Milloin edellä tarkoitetun työvuoroluettelon laatiminen työn laatuun nähden on erittäin vaikeaa, voidaan siitä poiketa paikallisesti sopienpääluottamusmiehen kanssa.

Tasoittumisjakson pituus on maksimissaan 6 viikkoa.

Tasoittumisjakson pituus on enintään 12 viikkoa, mikäli käytössä on työehtosopimuksessa tarkoitettu työaikapankki.

Lisätään työehtosopimuksen 12 §:n vuosivapaan antamiseen seuraava kappale:

Ansaitut ja pitämättömät vuosivapaat voidaan sopia korvattavaksi rahana keskituntiansion mukaan.

Lisätään työehtosopimuksen 18 §:n sairausajan palkan maksuperusteeseen seuraava kappale:

Työsuhteen keston estämättä, työntekijä on oikeutettu vähintään 28 päivän palkalliseen jaksoon poissaolon johtuessa sellaisesta työtapaturmasta, jonka vakuutusyhtiö on katsonut olevan korvattavuuden piirissä.

Lisätään työehtosopimuksen 18 §:n sairausajan palkan ilmoittamiseen seuraava pöytäkirjanmerkintä:

Pöytäkirjamerkintä

Liitot kiinnittävät huomiota yrityksissä jo nyt käytössä olevista työkyvyttömyyden
omailmoitusmenettelyistä saatuihin positiivisiin kokemuksiin. Liitot kannustavat yrityksiä ja niiden henkilöstöä kehittämään näitä menettelyjä työpaikkojen omista lähtökodista.

Muutetaan työehtosopimuksen 23 §:n työntekijän oikeus palkattomaan vapaaseen koskeva kappale seuraavasti:

Työntekijäliiton sopimusalatoimikunnan, valiokuntien, hallituksen ja valtuuston kokouksiin sekä liittokokoukseen työnantaja antaa työntekijälle oikeuden osallistua, ellei osallistumiselle ole erityistä tuotannollista estettä. Työntekijän on ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan niin pian kuin mahdollista ja esitettävä asianmukainen selvitys osallistumiseen tarvitsemastaan ajasta.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry