Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut – työntekijöiden palkat

Siirry sisältöön

Palkkaliitteessä mainitut palkat ovat vähimmäispalkkoja, ja niitä voidaan korottaa työntekijän taitavuuden, työtehon, ahkeruuden, kielitaidon ja työkokemuksen ym. seikkojen perusteella.

Palkkaryhmät

Palkkaryhmittely

T1

 • Työtehtävät perustuvat selkeisiin ohjeisiin tai käytäntöihin.  Harkintatilanteita on vähän ja        ne ovat usein samankaltaisia.
 • Työ ei vaadi pidempiaikaista perehdyttämistä.
 • Ei edellytä koulutuksella tai kokemuksella saatua ammattiosaamista.

T2

 • Työtilanteet ovat osin ennakoimattomia.
 • Työtilanteisiin tavallisesti liittyy itsenäistä päätöksentekoa, joka perustuu yleisluontoisiin        ohjeisiin.
 • Työ voi edellyttää kokonaisuuksien hallintaa.
 • Työ tyypillisesti edellyttää koulutuksella tai kokemuksella saatua ammattiosaamista.

T3

 • Työ edellyttää yhden tai useamman kokonaisuuden hallintaa ja itsenäistä päätöksentekoa       myös ilman valmiita ohjeita tai ratkaisumalleja.
 • Saattaa edellyttää yhden tai useamman kokonaisuuden itsenäistä hoitamista.
 • Työtehtävät saattavat sisältää vaihtelevia ja vaativia neuvottelutilanteita.
 • Työ edellyttää koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittua asiantuntemusta.

T4

 • Työ edellyttää yhden tai useamman kokonaisuuden itsenäistä hoitamista.
 • Työtehtävät edellyttävät kykyä selviytyä laajoista tai poikkeuksellisista ongelmatilanteista.
 • Työ edellyttää kokemuksen tai koulutuksen kautta hankittua syvällistä asiantuntemusta          sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa.

Huoltamomyyjä

Huoltamomyyjällä tarkoitetaan työntekijää, jonka työtehtävät pääasiallisesti liittyvät huolto-, jakelu- tai liikenneaseman yhteydessä toimivan päivittäistavaramyymälän työtehtäviin.

Huoltamotyöntekijä

Huoltamotyöntekijällä tarkoitetaan muuta kuin huolto-, jakelu- tai liikenneaseman kahvilassa, ravintolassa tai sen yhteydessä toimivassa päivittäistavaramyymälässä toimivaa työntekijää.

Luvanhaltijan edustajan lisän perusteena oleva hovimestarin taulukkopalkka

Edellä oleva tuntia kohden maksettava korvaus on sama kuin mikä tulee palvelurahapalkkaiselle pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle ansionmenetyksen korvauksena hänen suorittaessaan työaikana luottamusmies- tai työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.

Kuukausi- ja tuntipalkat 1.10.2021

Työntekijät

Toimistotyöntekijät

Huoltamomyyjä

Huoltamotyöntekijä

Ilta- ja yötyölisät

Iltatyölisä (klo 18.00–24.00) 1,30 euroa /tunti
Yötyölisä (klo 24.00–06.00) 2,21 euroa /tunti

Päivittäistavaramyymälälisä

arkisin klo 18–24     1,82 euroa/tunti

sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä klo 18–24     3,64 euroa/tunti

arkisin ja pyhäpäivisin klo 00–06     3,64 euroa/tunti

Luvanhaltijan edustajan lisän perusteena oleva hovimestarin taulukkopalkka

Palvelurahapalkkaisen työntekijän vuosivapaakorvaus 1.2.2021      15,32

Kuukausi- ja tuntipalkat 1.7.2022

Työntekijät

Toimistotyöntekijät

Huoltamomyyjä

Huoltamotyöntekijä

Ilta- ja yötyölisät

Iltatyölisä (klo 18.00–24.00) 1,33 euroa /tunti
Yötyölisä (klo 24.00–06.00) 2,25 euroa /tunti

Päivittäistavaramyymälälisä

arkisin klo 18–24     1,86 euroa/tunti

sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä klo 18–24     3,71 euroa/tunti

arkisin ja pyhäpäivisin klo 00–06     3,71 euroa/tunti

Luvanhaltijan edustajan lisän perusteena oleva hovimestarin taulukkopalkka

Palvelurahapalkkaisen työntekijän vuosivapaapäiväkorvaus 1.7.2022      15,63