Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut – työntekijöiden palkat

Siirry sisältöön

Palkkaliitteessä mainitut palkat ovat vähimmäispalkkoja, ja niitä voidaan korottaa työntekijän taitavuuden, työtehon, ahkeruuden, kielitaidon ja työkokemuksen ym. seikkojen perusteella.

Palkkaryhmät

Palkkaryhmittely

T1

 • Työtehtävät perustuvat selkeisiin ohjeisiin tai käytäntöihin.  Harkintatilanteita on vähän ja        ne ovat usein samankaltaisia.
 • Työ ei vaadi pidempiaikaista perehdyttämistä.
 • Ei edellytä koulutuksella tai kokemuksella saatua ammattiosaamista.

T2

 • Työtilanteet ovat osin ennakoimattomia.
 • Työtilanteisiin tavallisesti liittyy itsenäistä päätöksentekoa, joka perustuu yleisluontoisiin        ohjeisiin.
 • Työ voi edellyttää kokonaisuuksien hallintaa.
 • Työ tyypillisesti edellyttää koulutuksella tai kokemuksella saatua ammattiosaamista.

T3

 • Työ edellyttää yhden tai useamman kokonaisuuden hallintaa ja itsenäistä päätöksentekoa       myös ilman valmiita ohjeita tai ratkaisumalleja.
 • Saattaa edellyttää yhden tai useamman kokonaisuuden itsenäistä hoitamista.
 • Työtehtävät saattavat sisältää vaihtelevia ja vaativia neuvottelutilanteita.
 • Työ edellyttää koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittua asiantuntemusta.

T4

 • Työ edellyttää yhden tai useamman kokonaisuuden itsenäistä hoitamista.
 • Työtehtävät edellyttävät kykyä selviytyä laajoista tai poikkeuksellisista ongelmatilanteista.
 • Työ edellyttää kokemuksen tai koulutuksen kautta hankittua syvällistä asiantuntemusta          sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa.

Kuukausi- ja tuntipalkat 1.7.2022

Työntekijät

Toimistotyöntekijät

Huoltamomyyjä

Huoltamomyyjällä tarkoitetaan työntekijää, jonka työtehtävät pääasiallisesti liittyvät huolto-, jakelu- tai liikenneaseman yhteydessä toimivan päivittäistavaramyymälän työtehtäviin.

Huoltamotyöntekijä

Huoltamotyöntekijällä tarkoitetaan muuta kuin huolto-, jakelu- tai liikenneaseman kahvilassa, ravintolassa tai sen yhteydessä toimivassa päivittäistavaramyymälässä toimivaa työntekijää.

Ilta- ja yötyölisät

Iltatyölisä (klo 18.00–24.00) 1,33 euroa /tunti
Yötyölisä (klo 24.00–06.00) 2,25 euroa /tunti

Päivittäistavaramyymälälisä

arkisin klo 18–24     1,86 euroa/tunti

sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä klo 18–24     3,72 euroa/tunti

arkisin ja pyhäpäivisin klo 00–06     3,72 euroa/tunti

Luvanhaltijan edustajan lisän perusteena oleva hovimestarin taulukkopalkka

Edellä oleva tuntia kohden maksettava korvaus on sama kuin mikä tulee palvelurahapalkkaiselle pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle ansionmenetyksen korvauksena hänen suorittaessaan työaikana luottamusmies- tai työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.

Palvelurahapalkkaisen työntekijän vuosivapaapäiväkorvaus 1.7.2022      15,63