Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  2.5.2023

1. Työehtosopimuksen uudistaminen

Päätettiin uudistaa kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus liittojen välillä 25.4.2023 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti. 

2. Sopimuskausi

2.5.2023 – 28.2.2025.

Sopimuksen määräykset ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai sopijapuolten väliset neuvottelut jommankumman neuvotteluosapuolen toimesta on todettu päättyneiksi.

3. Palkkaratkaisu

Palkantarkistukset 2023

Kertakorvaus

Työntekijöille maksetaan kertaluontoinen korvaus, joka on 317 euroa. Kertakorvaus maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvaus ei korota työntekijälle maksettavaa palkkaa eikä sillä ole vaikutusta palkkatason kuvaajiin, vuorolisiin, muihin korvauksiin eikä luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun korvauksiin.

Kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä.

Osa-aikaiselle työntekijälle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Alan palkkatason kuvaajia korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.7.2023 lukien 3,5 %.

Palkantarkistukset 2024

Palkkoja korotetaan 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Alan palkkatason kuvaajia korotetaan 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2024 lukien 2,5 %.

3. Tekstit

4 § Työsuhteen päättyminen

Muutetaan 1. kohdan ensimmäisen ja toisen kappaleen teksti kuulumaan seuraavasti:

1. Elleivät työnantaja ja työntekijä irtisanomisajasta toisin sovi, noudattaa työnantaja seuraavia työsuhteen keskeytymättömään kestoon nähden porrastettuja irtisanomisaikoja:

  •   2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta, 
  • 3 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 5 vuotta, mutta enintään 9 vuotta
  •  4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 9 vuotta, mutta enintään 12 vuotta
  •  5 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta, mutta enintään 15 vuotta ja
  •  6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 15 vuotta

Elleivät työnantaja ja työntekijä toisin sovi, irtisanomisaika on työntekijän irtisanoessa työsopimuksen:

  •  1 kuukausi, jos työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta,
  •  2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta.

7 § Työaikamääräykset

11. Koulutus- ja kehittämistilaisuudet

Lisätään ensimmäisessä kappaleessa mainittuja koulutus- ja kehittämistunteja 8 tuntia, jolloin kappale kuuluu seuraavasti:

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi työpaikalla tai työnantajan osoittamassa paikassa järjestettäviä kehittämistilaisuuksia enenintään 24 tuntia kalenterivuodessa.

Muilta osin kappale säilyy entisellään.

8 a § Perhevapaat

Muutetaan pykälä kuulumaan seuraavasti:

Työntekijälle maksetaan hänen lakisääteisen raskaus- ja adoptiovapaansa ajalta säännöllisen työajan palkkaa ilman lisiä enintään 40 arkipäivältä ja vanhempainvapaan ajalta säännöllisen työajan palkkaa ilman lisiä 36 arkipäivältä. Adoptoitaessa tai otettaessa alle 7-vuotias kasvattilapsi annetaan vastaava palkallinen vapaa. Palkanmaksu edellyttää, että työsuhde on ennen vapaan alkamista kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään yhdeksän kuukautta ja työntekijä palaa perhevapaan jälkeen työhön. 

Palkkana maksetaan

a)    palkan ja sairausvakuutuslain raskaus- tai vanhempainrahan erotus tai

b)    työnantaja maksaa palkan ja hakee itselleen sairausvakuutuslain raskaus-/vanhempainrahan.

Työnantaja päättää käytetäänkö vaihtoehtoa a) vai b).

Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä raskaus-/vanhempainrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä. 

Lapsen syntymä  

Työntekijän ollessa poissa työstä yli lakisääteisen raskaus- tai vanhempainvapaan, ei tällaista poissaoloaikaa oteta huomioon työssäoloajan veroisena määriteltäessä työsuhteen kestoaikaan sidottuja etuuksia, ellei muuta ole laissa säädetty tai erikseen sovittu.  

Pöytäkirjamerkintä: Lapsella voi olla yksi tai kaksi juridista vanhempaa. Oikeutta palkalliseen vanhempainvapaaseen ei työntekijällä ole sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n tilanteissa.

Pöytäkirjamerkintä: 8 a §:n mukaista palkallisen vanhempainvapaan määräystä ei sovelleta osittaiseen vanhempainvapaaseen. 

Siirtymämääräykset:

8 a §:n määräyksiä noudatetaan työehtosopimuksen voimaantulosta lukien niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleita sairausvakuutuslain säännöksiä ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 2.5.2023 tai sen jälkeen.

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä, tai oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen on alkanut ennen 2.5.2023, noudatetaan työsuhteessa 28.2.2023 voimassa olleita työehtosopimuksen määräyksiä 44 §:n mukaisesti.

Jos työntekijään noudatetaan 1.8.2022 jälkeisiä sairausvakuutuslain säännöksiä, vähennetään mahdolliset 28.2.2023 voimassa olleen työehtosopimuksen mukaiset jo pidetyt palkalliset äitiys-, isyys- ja adoptiovapaat 2.5.2023 voimaan tulleen työehtosopimuksen perhevapaamääräysten mukaisista palkallisista vapaista

22 § Vuosilomamääräykset ja kokonaisvuosilomapalkka

Poistetaan kokonaisvuosilomapalkkaa perhevapaan ajalta koskevasta ensimmäisestä kappaleesta sulku ja siinä olevat maininnat ”erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan”. Muutoin kappale säilyy entisellään.

 

 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry