Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika 2.5.2023

25.4.2023 saavutettiin kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi 2.5.2023.

1. Sopimuskausi

Tämä työehtosopimus tulee voimaan 2.5.2023. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan aiemman sopimuksen määräyksiä.

Uusi sopimuskausi päättyy 28.2.2025. Sopimus jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, ellei työehtosopimusta viimeistään kaksi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ole kummaltakaan puolelta irtisanottu.

2. Palkkaratkaisu

Palkantarkistukset 2023
Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % yleiskorotuksella.

Alan palkkatason kuvaajia korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Työntekijälle maksetaan lisäksi toukokuun palkanmaksun yhteydessä 320 euron suuruinen kertakorvaus. Kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on ollut voimassa ennen 1.3.2023 ja kertakorvauksen maksupäivänä. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle kertakorvaus lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Palkantarkistukset 2024
Palkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 % yleiskorotuksella.

Alan palkkatason kuvaajia korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

3. Tekstimuutokset

3.1. Perhevapaamääräysten päivittäminen

Muutetaan työehtosopimuksen 11 § kuulumaan seuraavasti:

11 § Raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaa

1. Työntekijän oikeus raskaus- ja vanhempain- sekä hoitovapaaseen määräytyy työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.

2. Jos työntekijän poissaolo on johtunut edellä mainitusta syystä tai synnytykseen liittyvästä sairaudesta, ei työntekijän työsuhteen katsota tämän poissaolon vuoksi katkenneen.

3. Työntekijän ollessa 1. kappaleen mukaisesti poissa työstä yli lakisääteisen raskaus- tai vanhempainvapaan, ei tällaista poissaoloaikaa oteta huomioon työssäoloajan veroisena määriteltäessä työsuhteen kestoaikaan sidottuja etuuksia, ellei muuta ole laissa säädetty tai erikseen sovittu.

4. Työntekijälle maksetaan raskausvapaan ajalta palkka enintään 40 yhdenjaksoisen arkipäivän ajanjaksolta. Siltä ajalta, kun työnantaja maksaa palkkaa, suoritetaan raskausraha työnantajalle. Jos raskausrahaa ei makseta työntekijän laiminlyönnin johdosta, vähennetään palkasta menetettyä raskausrahaa vastaava määrä. Palkan maksamisen edellytyksenä on lisäksi,että työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ja että työntekijä palaa perhevapaan jälkeen takaisin työhön.

5. Työntekijälle maksetaan vanhempainvapaan ajalta palkka enintään 36 yhdenjaksoisen arkipäivän ajanjaksolta. Siltä ajalta, kun työnantaja maksaa palkkaa, suoritetaan vanhempainraha työnantajalle. Jos vanhempainrahaa ei makseta työntekijän laiminlyönnin johdosta, vähennetään palkasta menetettyä vanhempainrahaa vastaava määrä. Palkan maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ja että työntekijä palaa perhevapaan jälkeen takaisin työhön.

Siirtymämääräys:
11 §:n määräyksiä noudatetaan työehtosopimuksen voimaantulosta lukien niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleita sairausvakuutuslain säännöksiä ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 2.5.2023 tai sen jälkeen.

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä, tai oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen on alkanut ennen 2.5.2023, noudatetaan työsuhteessa 28.2.2023 voimassa olleita työehtosopimuksen määräyksiä 11 §:n mukaisesti.

Jos työntekijään noudatetaan 1.8.2022 jälkeisiä sairausvakuutuslain säännöksiä, vähennetään mahdolliset 28.2.2023 voimassa olleen työehtosopimuksen mukaiset jo pidetyt palkalliset äitiys-, isyys- ja adoptiovapaat 2.5.2023 voimaan tulleen työehtosopimuksen perhevapaamääräysten mukaisista palkallisista vapaista.

Muutetaan työehtosopimuksen 12 §:n 3. kohta kuulumaan seuraavasti:

3. Raskaana olevan työntekijän osallistuessa sairausvakuutuslain mukaisen
raskaus- tai vanhempainrahan saamisen edellytyksenä olevan lääkärin tai terveyskeskuksen todistuksen hankkimiseksi välttämättömään tarkastukseen,ellei työntekijä ole saanut vastaanottoa työajan ulkopuolelta.

3.2. Työsuhteen päättyminen

Muutetaan työehtosopimuksen 5 §:n 1. kohta kuulumaan seuraavasti:

Elleivät työnantaja ja työntekijä toisin sovi, noudatetaan seuraavia irtisanomisaikoja, jolloin ensimmäiseksi irtisanomispäiväksi lasketaan irtisanomista seuraava päivä,

Työnantajan irtisanoessa työsuhteen on irtisanomisaika

1 kuukautta, jos työsuhde kestänyt enintään 1 vuoden
2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
3 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 9 vuotta
4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 12 vuotta
5 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 15 vuotta ja
6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 15 vuotta.

Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen on irtisanomisaika:

14 vuorokautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 1 vuoden
1 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta ja
2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

3.3. Työaika

Poistetaan työehtosopimuksen 6 §:n 9. kohdan pöytäkirjamerkintä:
(Pöytäkirjamerkintä:
Työnantaja saa vaihtoehtoisesti noudattaa vuoden 2020 ajan 31.1.2020 umpeen menneen työehtosopimuksen määräystä: Ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujakso on 12 kuukautta. Ylityön enimmäismäärä on 250 tuntia kalenterivuodessa. Paikallisesti voidaan
sopia 80 tunnin lisätyöstä kalenterivuodessa.)

Muutetaan työehtosopimuksen 6 §:n 11. kohdan ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi
työn suorittamisen kannalta tarpeellista lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi työpaikalla tai työnantajan osoittamassa paikassa järjestettäviä kehittämistilaisuuksia enintään 24 tuntia kalenterivuodessa.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry