Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Paikka        Allekirjoitetaan sähköisesti

 Aika           21.4.2023
(neuvottelutulos on tullut em. päivänä hyväksytyksi osapuolten hallinnoissa)  

1.     Työehtosopimuksen uudistaminen

Päätettiin uudistaa elokuvateatterialan työntekijöitä koskeva työehtosopimus liittojen välillä 14.4.2023 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti.

2.  Sopimuskausi

 21.4.2023 – 28.2.2025

Sopimuksen määräykset ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai sopijapuolten väliset neuvottelut jommankumman neuvotteluosapuolen toimesta on todettu päättyneiksi.

3.  Palkkaratkaisu

Palkantarkistukset 2023

Palkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2023 lukien 3,5 %.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Palkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.3.2024 lukien 2,5 %.

Palkkojen korotusajankohdasta johtuva yhden prosentin kustannusvaikutus

Sopimus ei sisällä kertaerää, mutta kertaerää vastaava yhden prosentin palkkoja korottava kustannusvaikutus on huomioitu palkankorotusten ajankohtien aikaistamisilla.

4.  Tekstimuutokset

10 § Vapaat

Poistetaan 10 §:n 2. kohdan kolmas kappale, joka kuuluu ”Vapunpäivänä työaika alkaa aikaisintaan klo 14:00. Alkamisajankohdasta voidaan poiketa luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien (21 §).”

16 § Perhevapaat

Työntekijälle maksetaan hänen lakisääteisen raskaus- ja adoptiovapaansa ajalta palkkaa 40 arkipäivältä ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa 36 arkipäivältä. Palkanmaksun edellytyksenä on 9 kuukauden yhtenäinen palkallinen työssäolojakson ennen vapaan pitämistä. 

Palkkana maksetaan

a)  palkan ja sairausvakuutuslain raskaus- tai vanhempainrahan erotus tai

b)  työnantaja maksaa palkan ja hakee itselleen sairausvakuutuslain raskaus-/vanhempainrahan.

Työnantaja päättää käytetäänkö vaihtoehtoa a) vai b).

Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä raskaus-/vanhempainrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä. 

Lapsen syntymä  
Työntekijän ollessa poissa työstä yli lakisääteisen raskaus- tai vanhempainvapaan, ei tällaista poissaoloaikaa oteta huomioon työssäoloajan veroisena määriteltäessä työsuhteen kestoaikaan sidottuja etuuksia, ellei muuta ole laissa säädetty tai erikseen sovittu.

Pöytäkirjamerkintä:

Lapsella voi olla yksi tai kaksi juridista vanhempaa. Oikeutta palkalliseen vanhempainvapaaseen ei työntekijällä ole sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n tilanteissa.

Pöytäkirjamerkintä:

16 §:n mukaista palkallisen vanhempainvapaan määräystä ei sovelleta osittaiseen vanhempainvapaaseen. 

Siirtymämääräykset:

16 §:n määräyksiä noudatetaan työehtosopimuksen voimaantulosta lukien niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleita sairausvakuutuslain säännöksiä ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 21.4.2023 tai sen jälkeen.

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä, tai oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen on alkanut ennen 21.4.2023, noudatetaan työsuhteessa 28.2.2023 voimassa olleita työehtosopimuksen määräyksiä 16 §:n mukaisesti.

Jos työntekijään noudatetaan 1.8.2022 jälkeisiä sairausvakuutuslain säännöksiä, vähennetään mahdolliset 28.2.2023 voimassa olleen työehtosopimuksen mukaiset jo pidetyt palkalliset äitiys-, isyys- ja adoptiovapaat 21.4.2023 voimaan tulleen työehtosopimuksen perhevapaamääräysten mukaisista palkallisista vapaista.

5. Työryhmä työehtosopimuksen editoimisesta

Sopimusosapuolet nimeävät työryhmän, joka sopimuskauden aikana editoi työehtosopimuksen sen sisältöä muuttamatta. Editoinnin yhteydessä huomatut muutostarpeet käsitellään seuraavassa työehtosopimusneuvotteluissa.

Palvelualojen työnantajat Palta ry
Tuomas Aarto                    Minna Ääri

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Markku Saikkonen            Anu Kähkönen