Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika 4.5.2020

23.4.2020 saavutettiin bingotyöntekijöiden työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi 30.4.2020.

1. Sopimuskausi

Sopimuskausi on 30.4.2020–28.2.2022.

2. Palkantarkistukset

2.1. Palkantarkistukset 2020

Palkkoja korotetaan 1.7.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.7.2020 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 %.

2.2. Palkantarkistukset 2021

Palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %.

2.3. Työaikalisät

Työaikalisiä ei koroteta.

2.4. Luottamusmieskorvaus

Luottamusmieskorvausta korotetaan 1.7.2020 lukien 3,2 %:lla koko sopimuskaudelle.

3. Häirintä työelämässä

Sopijapuolet pitävät tärkeänä ehkäistä häirinnän ja seksuaalisen häirinnän tilanteita työpaikoilla. Sopijapuolet seuraavat muilla palvelualoilla tehtäviä asiaan liittyviä uudistuksia ja myötävaikuttavat hyvien käytäntöjen huomioimista myös bingoalan yrityksissä.

Neuvotteluosapuolet suosittelevat työturvallisuuslain mukaisen työsuojeluohjelman päivittämisen yhteydessä tekemään menettelytapaohjeet häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta. Menettelytapaohjeiden tulee kattaa työyhteisön sisäisen toiminnan lisäksi ohjeet asiakkaiden taholta tapahtuvan häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn.

4. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys

Työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimus 24 tunnin vuosittaisen työajan purkaminen: 24 h lisäys päättyy 31.12.2020.

5. Tekstimuutokset

5.1. Poistetaan 4 §:n 7. kohta kokonaan

(Työntekijä, joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, voidaan lomauttaa noudattaen työsopimuslain määräyksiä. Lain tarkoittama lomautusilmoitusaika on tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osalta 14 päivää. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.)

5.2. Poistetaan työehtosopimuksen 6 §:n 3. kohta ja muutetaan numerointia vastaavasti:

(Työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmima kilpailukykysopimus 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäämiseksi:

Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.1.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Työajan lisäyksestä ei makseta erillistä korvausta eikä siitä synny korvattavaa lisä- tai ylityötä.

Osa-aikaisen työntekijän vuosittaisen työajan pidennyksen tuntimäärä lasketaan työntekijän tammikuun 1. päivän mukaisen säännöllisen työsopimuksessa sovitun työajan suhteessa vastaavan kokoaikaiseen tuntimäärään. Määräaikaisella työntekijällä tämän kohdan mukainen vuosittainen pidennyksen tuntimäärä lasketaan suhteuttamalla työsuhteen pituus kyseisenä kalenterivuotena 12 kuukauteen.

Työajan pidentäminen toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sopien, yrityksen ja henkilöstön tarpeet huomioiden.

Esimerkkejä:
Työajan pidennys voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että työaikaan aiemmin sisältynyt ammatillinen tai muu työn tekemisen edellytyksenä oleva koulutus taikka työnantajan järjestämä muu työntekijän läsnäoloa edellyttävä tilaisuus siirretään järjestettäväksi varsinaisen työajan ulkopuolelle palkattomana toteutettavaksi.

Uusien työntekijöiden osalta työajan lisäys voidaan käyttää myös työhön perehdyttämiseen. Pidennyksen tuntimäärä suhteutetaan sovitun työajan mukaan esimerkiksi siten, että 50 prosentin työajassa voidaan järjestää perehdytystä yhteensä 12 tuntia kolmessa 4 tunnin erässä.

Mikäli työajanpidennystavasta ei sovita paikallisesti, toteutetaan pidennys alla mainitulla tavoilla:

a) Työntekijä, jonka säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia viikossa:

Säännöllistä viikoittaista työaikaa lisätään 0,5 tunnilla siten, säännöllinen viikoittainen työaika on enintään 38,5 tuntia. Päivittäinen työaika voi olla enintään 8 tuntia.

b) Keskimääräinen viikkotyöaika

Viikkotyöaikaa lisätään 0,5 tunnilla. Viikoittainen työvuorolistan mukainen työaika ei saa kuitenkaan minään viikkona ylittää
54 tuntia.

c) Työajan pidennyksen toteuttaminen koulutuksella tai muulla tilaisuudella

Työajan pidennys voidaan toteuttaa siten, että työaikaan aiemmin sisältynyt ammatillinen tai muu työn tekemisen edellytyksenä oleva koulutus tai työnantajan järjestämä muu työntekijän läsnäoloa edellyttävä tilaisuus siirretään järjestettäväksi varsinaisen työajan ulkopuolelle palkattomana toteutettavaksi.

d) Uudet työntekijät

Ellei muusta ole sovittu, voidaan työajan lisäys käyttää työhön perehdyttämiseen.)

5.3. Muutetaan työehtosopimuksen 6 §:n 6 kohta seuraavasti (pöytäkirjamerkintä jää ennalleen):

Viikkolepo annetaan työaikalain mukaan. Viikkolevon järjestämistavasta riippumatta viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

5.4. Muutetaan työehtosopimuksen 6 §:n 8 kohdan ensimmäisen kappaleen viimeinen virke seuraavasti:

Julkaistua työvuorolistaa voidaan muuttaa vain työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta tai töiden järjestelyihin liit-tyvästä painavasta syystä.

5.5. Poistetaan työehtosopimuksen 9 §:n 1 kohdan toinen kappale

(Jos työntekijä tekee työtä arkipyhänä, maksetaan hänelle arkipyhäkorvauksen lisäksi palkka sunnuntaityökorotuksineen tehdyiltä työtunneilta.)

5.6. Poistetaan työehtosopimuksen 9 §:n 2 kohdan toinen kappale ja lisätään sen tilalle teksti:

(Myös silloin kun arkipyhä sattuu työntekijän työvuorolistan mukaiseksi vapaapäiväksi, maksetaan arkipyhäkorvaus.)

Arkipyhäkorvaus maksetaan, mikäli työt keskeytyvät arkipyhän vuoksi ja jos arkipyhä muutoin olisi ollut työpäivä.

5.7. Poistetaan työehtosopimuksen 9 §:n 3 kohta kokonaan ja muutetaan 4. kohdan ”Itsenäisyyspäivä” numerointi 3:ksi

(Arkipyhäkorvaus työstä poissaolon ajalta
Arkipyhäkorvaus maksetaan siihen oikeutetulle työntekijälle myös sellaisilta arkipyhiltä, jotka sattuvat

  • työvuorolistan mukaisille vapaapäiville
  • vuosiloman ajalle
  • enintään kolme kuukautta arkipyhää ennen kestäneen sairauden ajalle
  • 15 §:n mukaisen lapsen sairastumisesta johtuvan palkallisen poissaolon ajalle
  • lakisääteisen äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalle
  • taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan enintään kahta viikkoa arkipyhää ennen kestäneen lomautuksen ajalle.

Edellytyksenä arkipyhäkorvauksen maksamiseksi lomautuksen ajalta on lisäksi se, ettei työntekijä itsestään riippuvasta syystä jätä käyttämättä hyväkseen hänelle tarjottua mahdollisuutta palata takaisin työhön lomautuksen päätyttyä.)

5.8. Lisätään työehtosopimuksen 10 §:n 1 kohdan sairausajan palkallisen jakson pituuksien jälkeen (ennen pöytäkirjamerkintää) seuraava teksti:

Työsuhteen keston estämättä, työntekijä on oikeutettu vähintään 28 kalenteripäivän palkalliseen jaksoon poissaolon johtuessa sellaisesta työtapaturmasta, jonka vakuutusyhtiö on katsonut olevan korvattavuuden piirissä.


Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry