Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  21.4.2023

1. Sopimuskausi

Työehtosopimus tulee voimaan 21.4.2023. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan aiemman sopimuksen määräyksiä. 

Uusi sopimuskausi päättyy 28.2.2025. Sopimus jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, ellei työehtosopimusta viimeistään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ole kummaltakaan puolelta irtisanottu.

2. Palkkaratkaisu

Palkantarkistukset 2023

Palkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Työaikalisiä (8 §:n ilta-, yö- ja lauantailisä) korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Palkantarkistukset 2024

Palkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 % suuruisella yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Työaikalisiä (8 §:n ilta-, yö- ja lauantailisä) korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

3. Tekstimuutokset

3.1. Työsuhteen päättyminen

Muutetaan työehtosopimuksen 4 §:n 1. kappale kuulumaan seuraavasti:

1. Elleivät työnantaja ja työntekijä toisin sovi, työnantajan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen noudatetaan alla mainittuja työsuhteen kestoajasta riippuvia irtisanomisaikoja:

 • 0–1 vuotta         14 päivää
 • yli 1–4 vuotta     1 kk
 • yli 4–8 vuotta      2 kk
 • yli 8–12 vuotta    4 kk
 • yli 12 vuotta         6 kk

Elleivät  työnantaja ja työntekijä toisin sovi, työntekijän irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen on irtisanomisaika 14 vuorokautta työsuhteen jatkuttua enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi työsuhteen jatkuttua yli viisi vuotta.

Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavana päivänä.

3.2. Perhevapaamääräysten päivittäminen

Muutetaan työehtosopimuksen 11 § kuulumaan seuraavasti:

11 § Raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaa

1. Työntekijän oikeus raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaaseen määräytyvät työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.

2. Työntekijälle maksetaan raskausvapaan ajalta yhteensä 40 yhdenjaksoiselta arkipäivältä työntekijän normaalin keskimääräisen viikkotyöajan mukaisen palkan ja sairausvakuutuslain mukaisen raskausrahan erotus, jos:

 • työsuhde on kestänyt vähintään 9 kuukautta ennen vapaan alkua;
 • työntekijä palaa perhevapaalta työhön; ja
 • työntekijä toimittaa selvityksen raskausrahan suuruudesta

3. Työntekijälle maksetaan vanhempainvapaan ajalta yhteensä enintään 36 yhdenjaksoiselta arkipäivältä työntekijän normaalin keskimääräisen viikkotyöajan mukaisen palkan ja sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainrahan erotus, jos:

 • työsuhde on kestänyt vähintään 9 kuukautta ennen vapaan alkua;
 • työntekijä vapaa perhevapaalta työhön; ja
 • työntekijä toimittaa selvityksen vanhempainrahan suuruudesta

4. Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä raskaus- tai vanhempainrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä.

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta uudelta raskaus- tai vanhempainvapaalta, jos työntekijä ei ole palannut työhön edelliseltä perhevapaalta.

Muut perhevapaat ovat palkattomia.

Soveltamisohje:

Työsopimuslain mukaan raskaus- ja vanhempainvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi.

Jos kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole vanhempainvapaan osalta mahdollista puolison työhön menon tai siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia, työntekijällä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle kuukauden kuluttua ilmoituksesta, ellei siitä aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

On suositeltavaa, että työnantaja ja työntekijä laativat yhdessä kokonaissuunnitelman vanhempainvapaan ja hoitovapaan käyttämisestä.

5. Työntekijän ollessa edellisen kohdan mukaisesti poissa työstä yli raskaus- tai vanhempainvapaan, ei tällaista poissaoloaikaa oteta huomioon työssäoloajan veroisena määriteltäessä työsuhteen kestoaikaan sidottuja etuuksia, ellei muuta ole laissa säädetty tai erikseen sovittu.

Siirtymämääräys:

11 §:n määräyksiä noudatetaan työehtosopimuksen voimaantulosta lukien niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleita sairausvakuutuslain säännöksiä, ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 21.4.2023 tai sen jälkeen.

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä, tai oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen on alkanut ennen 21.4.2023, noudatetaan työsuhteessa 28.2.2023 voimassa olleita työehtosopimuksen määräyksiä 11 §:n mukaisesti.

Jos työntekijään noudatetaan 1.8.2022 jälkeisiä sairausvakuutuslain säännöksiä, vähennetään mahdolliset 28.2.2022 voimassa olleen työehtosopimuksen mukaiset jo pidetyt palkalliset äitiys-, isyys- ja adoptiovapaat 21.4.2023 voimaan tulleen työehtosopimuksen perhevapaamääräysten mukaisista palkallisista vapaista.

Muutetaan työehtosopimuksen 14 §:n 2.kappaleen pöytäkirjamerkintä kuulumaan seuraavasti:

Pöytäkirjamerkintä: 

Vuosiloman sijoittuessa raskaus-, vanhempain- tai hoitovapaan ajalle maksetaan lomaltapaluuraha ennakkona vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä edellyttäen, että työhön paluusta sovitaan.


Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry