10 § Työvuorolista ja työvuorot

Siirry sisältöön

Laadinta

Työvuorolista on laadittava vähintään yhdeksi ajanjaksoksi, joka voi olla kolme tai kuusi viikkoa, ja annettava työntekijälle viimeistään 2 viikkoa ennen ajanjakson alkamista. Työvuoroluettelon antamisesta voidaan sopia paikallisesti kertaluonteisesti toisin työnantajan ja työntekijän kesken, mutta pysyvistä poikkeuksista sovitaan työn-antajan, luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen kesken siten, että se annetaan kuitenkin tiedoksi viimeistään viikkoa ennen työviikon alkamista (51 §).

Soveltamisohje

Työvuorolistat on pyrittävä laatimaan siten, että työvuorot kiertävät säännöllisesti esimerkiksi 2, 3, 4, 5 tai 6 viikon välein ja jakautuvat mahdolli-
suuksien mukaan tasapuolisesti saman työpisteen eri työntekijöiden
kesken.

Työvuoron pituus

Työvuoron pituus on vähintään 5 ja enintään 12 tuntia, ellei perustellusta syystä muuta sovita. (51 §)

Työvuoro ei saa alkaa eikä päättyä kello 24.00 – 06.00 välisenä aikana. Jos tästä poiketaan, maksetaan ylimääräisenä korvauksena kuten
varallaolosta, lähimpään sallittuun alkamis- tai päättymisajankohtaan. Paikallisesti voidaan sopia toisin. (51 §)

Poikkeavat työvuorot

Poikkeavia, enintään 16 tunnin työvuoroja voidaan käyttää esim.

  • kun vuoro vaihtuisi hankalaan vuorokaudenaikaan
  • jos työmatka olisi poikkeuksellisen pitkä
  • jos vartijoista on tilapäistä puutetta
  • jotta vuorojen väliset vapaa-ajat saadaan tarkoituksenmukaisiksi

Pysyvistä poikkeuksista sovitaan pääluottamusmiehen kanssa. (51 §)

Tilapäiset poikkeukset erityistapauksissa työntekijän suostumuk-sella. Poikkeuksesta ilmoitetaan pääluottamusmiehelle. Työntekijä ei saa perusteettomasti kieltäytyä poikkeavista työvuoroista.