Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika 11.8.2020

15.6.2020 saavutettiin vartiointialan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi 18.6.2020. 

1. Sopimuskausi 

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 18.6.2020–31.3.2022.

2. Työryhmä vuosilomapalkan laskentatavan uudistamiseksi

Osapuolet jatkavat 8.11.2018 allekirjoituspöytäkirjassa sovitun vuosilomapalkan laskentatavan uudistamista koskevan työryhmän työtä siten, että työryhmän työ saatetaan päätökseen viimeistään 30.9.2020. Uudistus on edelleen tarkoitus toteuttaa kustannus-
neutraalisti ja siten, että uudistuksen jälkeen vuosilomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti. 

3. Palkantarkistukset

Palkkoja ja työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja korotetaan 1.3.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,1 % suuruisella yleiskorotuksella. 

Lisiä ei sopimuskaudella koroteta. 

4. Työmarkkinajärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen päättyminen

Osapuolet toteavat, että kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys on vartiointialan työehtosopimuksessa toteutettu 19 §:n mukaisessa vuosivapaajärjestelmässä. Kilpailukykysopimuksen päättyessä, työajan lyhentäminen toteutetaan lisäämällä vuosi-
vapaan määrää siten, että kertyvän vapaan määrä on 1.1.2021 alkaen 13,25 tuntia kalenterikuukaudessa. Samalla muutetaan liitteen 1 a mukainen taulukko vastaamaan vapaan kertymisestä tunteina.

Mikäli kiky-tunnit on tämän sopimuksen voimaan tullessa suunniteltu vahvistettuun työvuoroluetteloon, ei niistä muodostu korotetulla palkalla maksettavaa lisä- tai ylityötä, vaan ne maksetaan yksinkertaisella tuntipalkalla.

5. Työehtosopimuksen tekstimuutokset 

9 § Jaksotyö 

Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso

Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 12 kuukautta. 

Pöytäkirjamerkintä

Työnantaja saa vaihtoehtoisesti noudattaa vuoden 2020 ajan 31.12.2019 umpeen menneen työaikalain määräyksiä enimmäistyöajan osalta.

Työaika osa-aikatyössä

Pöytäkirjamerkintä

Työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle säädetään työsopimuslaissa. Menettelytavoista lisätyön tarjoamiseksi osa-aikaiselle työntekijälle sovitaan tarvittaessa pääluottamusmiehen ja työnantajan kesken. (51 §) 

Osa-aikaisen työntekijän vähimmäistyöaika määritellään jommankumman osapuolen sitä vaatiessa viimeisten 9 kolmiviikkoisjakson keskimääräisen tuntimäärän perusteella. Vähimmäistyöaikaa ei kuitenkaan tarvitse määritellä uudelleen, jos toteutunut työaika poikkeaa keskimäärin enintään 8 tunnilla työsopimuksen mukaisesta kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta.

Yötyö

Pöytäkirjamerkintä

Yötyötä voidaan teettää työaikalain (2019/872) mukaan ja määräyksiä noudattaen.

10 § Työvuorolista ja työvuorot 

Laadinta 

Työvuorolista on laadittava vähintään yhdeksi ajanjaksoksi, joka voi olla kolme tai kuusi viikkoa, ja annettava työntekijälle viimeistään 2 viikkoa ennen ajanjakson alkamista. Työvuoroluettelon antamisesta voidaan sopia paikallisesti kertaluonteisesti toisin työnantajan ja työntekijän kesken, mutta pysyvistä poikkeuksista sovitaan työn-antajan, luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen kesken siten, että se annetaan kuitenkin tiedoksi viimeistään viikkoa ennen työviikon alkamista (51 §). 

16 § Viikoittainen vapaa-aika

Työntekijälle on annettava yhdenjaksoinen 30 tunnin viikoittainen vapaa-aika kerran viikossa. Viikoittaisesta vapaa-ajasta voidaan sopia paikallisesti kertaluonteisesti toisin työnantajan ja työntekijän kesken, mutta pysyvistä poikkeuksista sovitaan työnantajan, luottamus-miehen tai pääluottamusmiehen kesken (51 §). 

Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää myös keskimäärin 30 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia seitsemän päivän ajanjakson aikana.

Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

Viikkolevon aikana työhön käytetty aika (saamatta jäänyt lepoaika) on korvattava työntekijälle mahdollisimman pian, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa saamatta jäänyttä lepoaikaa vastaavalla ajalla.
Toteutumatta jääneen viikkolevon korvaamisesta voidaan työntekijän suostumuksella sopia toisin maksamalla 100 %:lla korotettu palkka tältä ajalta. 

24 § Vaativuustasot ja tehtäväryhmittely

Taso IV, järjestyksenvalvonta erityiskohteessa

Järjestyksenvalvonta Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Helsingin ja Tampereen kaukoliikennerautatieasemilla tai julkisissa kulkuneuvoissa.

41 § Sairausajan palkka 

Jos työntekijän työsuhde on kestänyt alle yhden kuukauden ja työntekijä on työtehtävissä tapahtuneen työtapaturman vuoksi estynyt tekemästä työsopimuksensa mukaista työtä, maksetaan sairausajan palkkaa heti työsuhteen alusta, mikäli työehtosopimuksen 41 §:n
mukaiset edellytykset täyttyvät. Sairausajan palkkaa maksetaan tällöin kuitenkin enintään 28 päivän ajanjaksolta. 

46 § Muut sosiaaliset määräykset

Muutetaan edustajisto valtuustoksi.

48 § Koulutus- ja kehittämistilaisuudet 

Muutetaan kaksi ensimmäistä kappaletta seuraavalla tekstillä. Muutos astuu voimaan 1.1.2021. 

Työaikana järjestetystä ammatillisesta tai muusta koulutuksesta maksetaan yksinkertainen palkka (aikapalkka).

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle jaksottaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi työpaikalla tai työnantajan osoittamassa paikassa järjestettäviä koulutus- tai muita tilaisuuksia enintään 12 tuntia kalenterivuodessa. Tämä aika on säännöllistä työaikaa, joka voidaan teettää työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa sovitun säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi. Aikaa ei lueta säännölliseen työaikaan ylityötä laskettaessa. Koulutus- tai kehittämistilaisuuden ajalta maksetaan yksinkertaista tuntipalkkaa.

Koulutus- tai kehittämistilaisuudet voidaan toteuttaa siten, että työvuoro pitenee koulutus- tai kehittämistilaisuuden keston verran. Koulutus- tai kehittämistilaisuus voidaan toteuttaa myös kokonaisena päivänä. Koulutus- tai kehittämistilaisuutta ei voida sijoittaa arkipyhäpäiville, vuosivapaille eikä sunnuntaille.

Koulutus- tai kehittämistilaisuudet pyritään kirjaamaan koulutussuunnitelmaan. 

Liite 11 Irtisanomissuojasopimus 2001 (TT-SAK)

Irtisanomissuojasopimuksen 19 §:n mukainen takaisinottoaika on 6 kuukautta. Muutos astuu voimaan 1.1.2021. 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry