Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika 31.3.2023

1. Työehtosopimuksen uudistaminen 

Päätettiin uudistaa vartiointialan työehtosopimus liittojen välillä 30.3.2023 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti.

2. Sopimuskausi

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2023–31.3.2025.

3. Palkkaratkaisu

Palkantarkistukset vuonna 2023

Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.6.2023 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,0 prosenttia.

Työaikalisiä (ilta-, yö- ja lauantaityölisä) korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,0 prosenttia.

Luottamusmieskorvauksia korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,0 prosenttia.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.6.2024 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 prosenttia.

Työaikalisiä (ilta-, yö- ja lauantaityölisä) korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 prosenttia.

Luottamusmieskorvauksia korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 prosenttia.

Palkkojen korotusajankohdasta johtuva yhden prosentin kustannusvaikutus

Sopimus ei sisällä kertaerää, mutta kertaerää vastaava yhden prosentin palkkoja korottava kustannusvaikutus on huomioitu palkankorotusten ajankohtien aikaistamisilla.

4. Tekstimuutokset

25 §:n Koulutuslisä

Vartijan ammattitutkinnon nimi on “turvallisuusalan ammattitutkinto (vartijan ammattitutkinto)”.

33 § Jakson katkeaminen

Pykälän lakiviittaus on työaikalain 20 § 3 mom.

44 § Perhevapaat

Työntekijälle maksetaan hänen lakisääteisen raskaus- ja adoptiovapaansa ajalta säännöllisen työajan palkkaa ilman lisiä enintään 40 arkipäivältä ja vanhempainvapaan ajalta säännöllisen työajan palkkaa ilman lisiä 36 arkipäivältä. Palkanmaksu edellyttää, että työsuhde on ennen vapaan alkamista kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. 

Palkkana maksetaan

a)  palkan ja sairausvakuutuslain raskaus- tai vanhempainrahan erotus tai

b)   työnantaja maksaa palkan ja hakee itselleen sairausvakuutuslain raskaus-/vanhempainrahan.

Työnantaja päättää käytetäänkö vaihtoehtoa a) vai b).

Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä raskaus-/vanhempainrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä. 

Lapsen syntymä  

Työntekijän ollessa poissa työstä yli lakisääteisen raskaus- tai vanhempainvapaan, ei tällaista poissaoloaikaa oteta huomioon työssäoloajan veroisena määriteltäessä työsuhteen kestoaikaan sidottuja etuuksia, ellei muuta ole laissa säädetty tai erikseen sovittu.  

Pöytäkirjamerkintä: Lapsella voi olla yksi tai kaksi juridista vanhempaa. Oikeutta palkalliseen vanhempainvapaaseen ei työntekijällä ole sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n tilanteissa.

Pöytäkirjamerkintä: 44 §:n mukaista palkallisen vanhempainvapaan määräystä ei sovelleta osittaiseen vanhempainvapaaseen. 

Siirtymämääräykset:

44 §:n määräyksiä noudatetaan työehtosopimuksen voimaantulosta lukien niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleita sairausvakuutuslain säännöksiä ja joiden oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen alkaa 1.4.2023 tai sen jälkeen.

Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä, tai oikeus raskaus- tai vanhempainvapaaseen on alkanut ennen 31.3.2023, noudatetaan työsuhteessa 31.3.2023 voimassa olleita työehtosopimuksen määräyksiä 44 §:n mukaisesti.

Jos työntekijään noudatetaan 1.8.2022 jälkeisiä sairausvakuutuslain säännöksiä, vähennetään mahdolliset 31.3.2023 voimassa olleen työehtosopimuksen mukaiset jo pidetyt palkalliset äitiys-, isyys- ja adoptiovapaat 1.4.2023 voimaan tulleen työehtosopimuksen perhevapaamääräysten mukaisista palkallisista vapaista.

48 § Koulutus ja tilaisuudet

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle jaksoittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi työpaikalla tai työnantajan osoittamassa paikassa järjestettäviä koulutus- tai muita tilaisuuksia enintään 24 tuntia kalenterivuodessa. Tämä aika on säännöllistä työaikaa, joka voidaan teettää työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa sovitun säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi. Aikaa ei lueta säännölliseen työaikaan ylityötä laskettaessa. Koulutus- tai kehittämistilaisuuden ajalta maksetaan yksinkertaista tuntipalkkaa.

5. Työryhmä

Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana seurata ja arvioida sisäministeriön 27.1.2023 asettaman yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta arvioivan työryhmän (VN/2135/2023-SM-2) loppuraportissa mahdollisesti esitettyjen toimenpiteiden ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavien lainsäädäntömuutosten vaikutuksia työehtosopimuksen sisältöön.

Lisäksi työryhmässä tarkastellaan työehtosopimuksen 25 ja 48 §:n mahdollisia muutostarpeita.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Tuomas Aarto                                 Minna Ääri

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Markku Saikkonen                         Anu Kähkönen