Suositus työpaikalla tapahtuvan oppimisen pelisäännöistä

Ammatillisen koulutuksen reformi lisää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamiseksi on tärkeää, että yritykset tarjoavat koulutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja.

Työpaikalla keskustellaan yhdessä luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kanssa koulutus- ja oppisopimuksiin sovellettavista yleisistä periaatteista ja opiskelijoiden määrästä. Keskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Työpaikkaohjaajan tulee olla ennalta määrätty, ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä. Työpaikkaohjaajaksi pyritään mahdollisuuksien mukaan nimeämään henkilö, joka on myös muuten soveltuva ohjaustehtävään. Ohjaajan tehtävistä sovitaan ohjaajan kanssa. Vastuullisen työpaikkaohjaajan ohella ohjaukseen osallistuu tarpeen mukaan myös muu työyhteisö.

Työpaikkaohjaajan tulee olla perehtynyt suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Kun työpaikkaohjaajaksi nimetään henkilö, joka ei ole aiemmin toiminut ohjaajana kysymyksessä olevassa tutkinnossa, työnantaja varaa hänelle mahdollisuuden perehtyä työaikana edellä oleviin seikkoihin ohjaavan opettajan johdolla.

Liitot arvioivat sopimuskauden aikana työpaikalla tapahtuvan opiskelun esteitä ja kannustimia sekä työpaikkaohjaajien ja oppimisen toteuttamiseen osallistuvien työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja resurssointia.

Tämä suositus tulee voimaan 1.4.2018 ja suositus on voimassa Kaupan työehtosopimuksen osana sen 28 §:n mukaisesti.

KAUPAN LIITTO RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY