Sopimus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Siirry sisältöön

Johdanto

Elinkeinorakenteen ja osaamisvaatimusten nopeat muutokset edellyttävät tiivistä koulutuksen ja työelämän yhteyttä. Koulutussopimus sekä näytöt ovaat edellytyksenä tutkinnon suorittamiselle ja parantavat ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.

Liitot pitävät tärkeänä, että alan yritykset tarjoavat riittävästi laadullisesti korkeatasoisia työpaikkoja koulutussopimusta ja näyttöjä varten.

Avoin ja luonteva yhteistoiminta työpaikoilla on tärkeässä asemassa koulutussopimusten ja näyttöjen toteuttamisessa. Liitot pitävät tärkeänä, että koko työyhteisöllä on osaamista ja tietoa koulutussopimuksista ja näytöistä.

1 § Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä.

Tämä sopimus koskee ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen liittyvää koulutussopimusta ja näyttöjä. Koulutussopimus osana toisen asteen ammatillista koulutusta järjestetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaan siten, että tällainen opiskelija ei ole yritykseen työsopimussuhteessa.

Ammatilliseen koulutukseen liittyvässä pakollisessa työharjoittelussa noudatetaan soveltuvin osin tämän sopimuksen määräyksiä.

2 § Koulutussopimus ja näytöt

Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja (koulutussopimustyöpaikka) tekevät kirjallisen sopimuksen opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Näyttö on toimintaa, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Työnantajan tulee suunnitella opiskelijan ohjauksen järjestäminen ja nimetä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä ja hänelle tulee varata riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseksi. Työpaikkaohjaajan ansio ei saa alentua hänen hoitaessaan työpaikkaohjaajan tehtäviä.

3 § Ammatilliseen perustutkintoon liittyvää koulutussopimusta ja näyttöjä koskeva yhteistoiminta

Paikallisesti tulee yhteisesti käsitellä, luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kanssa, ennen koulutussopimuksen ja näyttöjen järjestämistä taikka yhteistoimintalain tarkoittaman henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä seuraavaa:

  • yrityksessä käytössä olevan ammatilliseen perustutkintoon liittyvän koulutussopimuksen ja näyttöjen sisältö ja käytännön toteuttaminen
  • koulutussopimuksella ja näytöillä ei ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin eikä työsuhteessa olevien työntekijöiden työtunteihin tai mahdollisuuteen saada lisätyötä
  • kenenkään työsopimusta ei irtisanota eikä työntekijöitä lomauteta tämän sopimuksen tarkoittamien henkilöiden vuoksi.

4 § Henkilöstön työsuhdeturva

Kun yrityksessä on noudatettu edellä 3 §:ssä todettua menettelytapaa, eivät työsopimuslakiin ja voimassa oleviin sopimuksiin sisältyvät

  • työvoiman vähentämistä
  • lisätyön tarjoamisvelvollisuutta ja
  • takaisinottoa koskevat säännökset ole esteenä ammatilliseen perustutkintoon liittyvän koulutussopimuksen ja näyttömahdollisuuksien tarjoamiselle.

5 § Työharjoittelu

Ammatilliseen, tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvän pakollisen työharjoittelun osalta noudatetaan yhteistoiminnasta ja henkilöstön työsuhdeturvasta tämän sopimuksen 3 §:n ja 4 §:n määräyksiä.

6 § Voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.3.2018 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY