Pöytäkirja ohjelmapalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika: 19.12.2019

Paikka:   Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toimisto

Läsnä:   Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

1 § Sopimuskausi

Sopimus on voimassa 1.11.2019–31.10.2021.

2 §  Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Vuosi 2020

A. Palkkaratkaisu paikallisesti sopien

1. Ratkaisussa huomioitavat seikat

Palkkaratkaisusta neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti ottaen huomioon mm. yrityksen tai työpaikan talous-, kysyntä- ja työllisyystilanne sekä työvoiman saatavuus. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan ja sen henkilöstön tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu.

Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

2. Ratkaisussa sovittavat asiat

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa ja suuruus.

Paikallisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset tulee toteuttaa viimeistään 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Palkkaratkaisu voidaan sopia toteutettavaksi erilaisena eri vaativuusryhmien ja/tai kokemusvuosien mukaan.

Siltä osin kun paikallisesti sovittava palkankorotuserä ylittää jäljempänä mainitun yleiskorotuksen määrän, tulee siitä muodostaa palkanluontoinen henkilökohtainen lisä, jota tulee palkkahallinnossa käsitellä niin, ettei se työsuhteen kestäessä häviä tai supistu esimerkiksi taulukkopalkan noustessa tai työntekijän siirtyessä seuraavan palvelusvuosiportaan tai vaativamman palkkaryhmän mukaisiin tehtäviin.

Lisää käsitellään osana peruspalkkaa esimerkiksi vuosilomapalkkaa, sairausajan palkkaa, prosentuaalisia työaikakorvauksia tai palkankorotuksia laskettaessa.

Työntekijän henkilökohtaisen palkan tulee palkkaratkaisun jälkeen olla kuitenkin vähintään 1.2.2020 voimaan tulevan taulukkopalkan suuruinen.

3. Paikallisen palkkaratkaisun osapuolet

Sopijaosapuolena ovat työnantaja tai työnantajan edustaja sekä luottamusmies. Luottamusmiehen tekemä sopimus sitoo kaikkia työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevia työntekijöitä.

4. Henkilöstön edustajalle annettavat tiedot

Palkkaratkaisusta sopimiseksi henkilöstön edustajalle tulee antaa tiedot

  • tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta, asemasta ja kehitysnäkymistä
  • edellisen kauden työntekijämäärä ja työtunnit vaativuusryhmittäin ja vuosiportaittain
  • säännöllisen työajan keskiansiot ilman lisiä vaativuusryhmittäin ja vuosiportaittain
  • sekä muut mahdolliset paikallisen neuvottelun edellyttämät tiedot.

Jos kyseisessä ryhmässä on alle viisi henkilöä, tulee tämän ryhmän palkkatiedot kuitenkin yhdistää lähinnä seuraavaan vaativuusryhmään tai vuosiportaaseen.

Yksittäisten työntekijöiden palkkatiedot ovat salassa pidettäviä, eikä palkkatietoja tule ilmaista myöskään luottamusmiehelle.

5. Neuvotteluaika

Paikallinen sopimus palkkaratkaisusta tulee tehdä viimeistään 15.2.2020 mennessä. Sopimus tehdään kirjallisena ja sen allekirjoittavat luottamusmies sekä työnantajan edustaja.

B. Palkkaratkaisu, ellei paikallista sopimusta tehdä

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta (tai paikallisesta palkkaratkaisusta ei luottamusmiehen puuttuessa ole mahdollista neuvotella) 15.2.2020 mennessä, toteutetaan palkankorotus 1.2.2020 lukien yleiskorotuksen ja paikallisesti jaettavan erän yhdistelmänä seuraavasti:

Palkantarkistuksen kokonaismäärä määräytyy Palvelualojen ammattiliitto ry:n ja Kaupan liitto ry:n välillä vuonna 2020 solmittavan kaupan alan työehtosopimuksen työehtosopimusratkaisun 12 kuukautta vastaavan kustannusvaikutuksen mukaisena ottaen huomioon vertailtavina olevien sopimuskausien pituudet ja palkantarkistusajankohdat ja rakenteellisten muutosten vaikutus. Liitot toteavat tällä perusteella toteutettavan palkankorotuksen määrän. Korotusta vähentävänä huomioidaan uudesta myöhäisen työajan lisästä aiheutuva kustannusvaikutus.

Edellä mainitusta palkankorotuksesta vähintään 2/3 toteutetaan yleiskorotuksena ja enintään 1/3 jaetaan paikallisesti liittojen yhteisesti sopiman ohjeistuksen perusteella.

Siltä osin kun näin muodostetun henkilökohtaisen palkankorotuksen määrä mahdollisesti ylittää edellä mainitun korotuksen kokonaismäärän, tulee siitä muodostaa palkanluontoinen henkilökohtainen lisä, jota tulee palkkahallinnossa käsitellä niin, ettei se työsuhteen kestäessä häviä tai supistu esimerkiksi taulukkopalkan noustessa tai työntekijän siirtyessä seuraavan palvelusvuosiportaan tai vaativamman palkkaryhmän mukaisiin tehtäviin.

C. Taulukkopalkat ja työaikalisät

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2020 lukien edellä mainitun B-kohdan korotuksen kokonaismäärän mukaisesti.

Työehtosopimuksessa mainittuja euro- tai senttimääräisiä lisiä ja korvauksia sekä pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 1.2.2020 lukien vastaavasti.

3 §  Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisu

Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisun sisällöstä, toteutustavasta ja ajankohdasta neuvotellaan liittojen välillä erikseen. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä liittojen kesken sopimukseen 23.10.2020 mennessä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.10.2020.

4 § Tekstimuutokset

Osapuolet ovat sopineet liitteiden 1. ja 2. mukaisista tekstimuutoksista. 

5 §  Työryhmät

Osapuolet ovat sopineet seuraavista alla mainituista työryhmistä:

  1. Osapuolet perustavat työryhmän arvioimaan kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidentämistä koskevia määräyksiä. Työryhmän on otettava huomioon työmarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvat muutokset työajan pidennyksen osalta. Työryhmä valmistelee mahdolliset vastaavat muutokset siten, että ne voidaan toteuttaa 1.1.2021 alkaen.
  2.  Osapuolet perustavat työryhmän selvittämään 1.1.2020 voimaan tulevan työaikalain vaikutuksia.
  3.  Osapuolet sopivat konserniluottamusmieskokeilusta sopimuskauden ajaksi.

Helsingissä 19. joulukuuta 2019

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry