Pöytäkirja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien työehtosopimusten uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika 1.10.2020

Paikka Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimisto.

Läsnä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat.

1 §

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien työehtosopimusten (työntekijöitä koskeva työehtosopimus ja esimiehiä koskeva työehtosopimus) ja niihin liittyvien pöytäkirjojen uudistamisesta ajanjaksolle 1.10.2020–31.3.2022.

2 § 

Sopimuskausi sisältää kaksi palkkaratkaisujen toteuttamisajankohtaa.

Ensimmäinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.2.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan tammikuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 28.2.2021.

Toinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.10.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan syyskuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.10.2021.

Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolisista tehtävistä maksettavia korvauksia tarkistetaan vastaavasti.

3 § 

Osapuolet ovat sopineet liitteen 1 mukaisista tekstimuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2021 ja vuotuiseen työaikaan vaikuttavien määräysten osalta 1.1.2022.

4 § 

Osapuolet ovat sopineet liitteen 2 mukaisesta mahdollisuudesta sopia paikallisesti työvuorolistan poikkeuksellisesta julkaisusta sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin ja menettelytavoin. Sopimus tulee voimaan 1.10.2020 ja on voimassa 31.3.2021 asti.

5 § 

Osapuolet ovat sopineet liitesopimuksiin tehtävistä muutoksista liitteen 3 mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

6 § 

Osapuolet perustavat työaikatyöryhmän selvittämään työaikaa ja työaikajärjestelmiä koskevien määräysten kehittämistä. Työryhmä valmistelee myös vuorokautisten lepoaikojen sekä vapaapäivämääräysten kehittämistä. Työryhmä arvioi myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työstä vapautusaikojen riittävyyttä. Sopimuskauden aikana liitot voivat yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia yrityskohtaisista työaikajärjestelmiin sekä luottamusmiesorganisaatioon liittyvistä kokeiluista.

7 § 

Osapuolet asettavat palkkausjärjestelmätyöryhmän jatkamaan palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelua. Työryhmä selvittää kaikkien eri palkanosien käyttöä ja vaikutuksia. Työryhmän tulee huomioida eri tehtävien edellyttämien ammatillisten tietojen ja taitojen eroavaisuudet osana palkan muodostusta ja selvittää mahdollisuuksia kehittää erityisesti ammattityön ansiotasoa. Palkkausjärjestelmää uudistettaessa huomioidaan alkoholilainsäädännön uudistuksen vaikutus sekä vähennetään anniskeluoikeuksien vaikutusta palkkaukseen. Samalla selvitetään huolto-, liikenne- ja jakeluasemia koskevan pöytäkirjan poistamisen edellytykset. Työryhmä selvittää myös palvelurahapalkkaisia tarjoilijoita koskevien määräysten poistamisen edellytykset mahdollisine korvaavine palkitsemisjärjestelmineen. Työryhmä seuraa myös alan palkkauksen ja ansiokehityksen vaikutusta toimialan vetovoimaan sekä työvoiman saatavuuteen. Sopimuskauden aikana liitot voivat sopia yhdessä paikallisten osapuolten kanssa palkkausjärjestelmiin liittyvistä kokeiluista.

Helsingissä 1.10.2020

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY