LIITE 8  Pöytäkirja kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen solmimiseksi

Siirry sisältöön

1. Sopimuksen voimassaolo

Työehtosopimus tulee voimaan 1.3.2022 ja se on voimassa 29.2.2024 asti.

2. Palkkojen korottaminen sopimuskaudella

Sopimuskauden aikana maksetaan seuraavat palkankorotukset:

1. Yleiskorotus 1.6.2022 (tai lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta) lukien 2,0 prosenttia.

Yleiskorotus taulukkoon samoina ajankohtina 2,0 prosenttia.  

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan pistearvoja, vähimmäispalkkoja ja perustuntipalkkoja korotetaan vastaavasti samoina ajankohtina.

Ilta-, yö ja vuorolisiä, päivystyskorvauksia, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 2,0 prosenttia 1.6.2022 lukien.

2. Toisen vuoden palkankorotuksesta sovitaan 15.1.2023 mennessä. Ellei toisen vuoden palkankorotuksesta päästä yhteisymmärrykseen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023.  

3. Arkipyhäjärjestelmä

Työryhmä arkipyhäjärjestelmän uudistamiseksi

Osapuolet perustavat työryhmän uudistamaan

  • työehtosopimuksen arkipyhäjärjestelmää siten, että järjestelmä ottaa huomioon toimialalla tapahtuneet muutokset ja palvelutarjonnan laajentumisesta aiheutuvat asiakasyritysten tarpeet. Lisäksi huomioon otetaan osa-aikadirektiivin edellyttämä syrjimättömyyden periaate sekä vastaavat ylimääräisiä vapaita tuottavat järjestelmät muissa palvelusektorien työehtosopimuksissa ja niiden vaikutus laskennalliseen enimmäisvuosityöaikaan.

    Osana työryhmän työtä tarkastellaan keskimääräisen viikkotyöaikajärjestelmän tasoittumisaikojen pidentämistä sekä viikoittaisten ja vuorokautisten työaikojen pidentämistä.

    Työryhmän työ tulee saattaa päätökseen 31.12.2023 mennessä. Uudistetut järjestelmät otetaan käyttöön 1.1.2025. Mahdolliset kustannusvaikutukset otetaan huomioon, kun neuvotellaan seuraavan sopimuskauden korotuksista vuosille 2024 ja 2025.

4. Työsopimuksen suosituslomake

Osapuolet laativat työehtosopimuksen liitteeksi työsopimuksen mallin, joka ei ole työehtosopimuksen osa.

5. 8 § Työaika 10. Päivystys

Muutetaan ensimmäinen lause kuulumaan seuraavasti:

Tässä määräyksessä päivystyksellä tarkoitetaan työaikalain mukaista varallaoloa.

6. Uusi kohta: Osa-aikaisen työntekijän työajan vakiintuminen

Tämän määräyksen tarkoittamana osa-aikaisena työntekijänä pidetään muuta kuin työsopimuslain 1 luvun 11 §:n piirissä olevaa työntekijää, joka työskentelee alle 37,5 tuntia viikossa.

Työnantaja ja osa-aikainen työntekijä tarkastelevat vähintään 12 kuukauden välein toteutuneen työajan ja työsopimuksen työaikaehdon vastaavuutta.

Mikäli tarkastelu osoittaa työajan olevan sovittua työaikaa pidempi, työntekijä voi pyytää työnantajaa muuttamaan työajan todellista työaika vastaavaksi. Työnantajan on annettava perusteltu vastaus työntekijän pyyntöön.

7. Uusi kohta: Lomautusilmoitusaika

Työntekijä voidaan lomauttaa työsopimuslain mukaisesti. Työpaikkakohtaisesti sopien lomautusilmoitusaika voidaan lyhentää 7 päivään.

8. Liite 4 Luottamusmiessopimus

5 § Työstävapautus- ja säilytystilat

Työstävapautus

Tehdään vapautusajan taulukkoon muutokset 151-300 työntekijän ja 301-500 työntekijän osalta siten, että vapautusaika on 151-300 työntekijän kohdalla 7,5 ja 301-500 työntekijän kohdalla 21 tuntia.

9. Liite 5 Koulutussopimus

4 § Ammattiyhdistyskoulutus

2. Korvaukset
Muutetaan ansionmenetyskorvausta työsuojeluvaltuutetun osalta siten, että työsuojeluvaltuutetun jatkokurssin osalta ansionmenetys korvataan myös toisen viikon ajalta.

10. Liite 9 Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskeva pöytäkirja

Osapuolet jatkavat edellisellä työehtosopimuskaudella perustamansa talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan työryhmän työskentelyä. Osapuolet suosittelevat, että uusien palkattavien talonmiesten ja pistepalkkaisten siivoojien kanssa sovitaan, että työsuhteessa sovelletaan Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta eikä talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevaa pöytäkirjaa.

11. Perhevapaita koskeva työryhmä

Perhevapaauudistus (HE 129/2021) astuu voimaan 1.8.2022. Työryhmä toteuttaa 31. toukokuuta 2022 mennessä työehtosopimuksen 14 §:n mukaisten äitiys- ja isyysvapaan palkkamääräysten yhteensovittamisen vastaamaan perhevapaauudistusta. Toteutus tehdään kustannusneutraalisti ja siten, että palkallisten vapaapäivien kokonaislukumäärä pysyy uudistamista edeltävällä tasolla.

Jos työryhmän työ ei ole valmistunut perhevapaauudistuksen voimaan tuloon mennessä, äitiysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan siten, että raskausvapaaseen ja -rahaan oikeutettu työntekijä olisi oikeutettu saamaan raskausvapaan ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa yhteensä vastaavalta ajanjaksolta kuin hänelle olisi maksettu äitiysvapaan palkkaa. Isyysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan puolestaan siten, että vanhempainvapaaseen ja -rahaan oikeutettu ei-synnyttänyt vanhempi olisi oikeutettu saamaan vanhempainvapaan ajalta palkkaa vastaavalta ajanjaksolta kuin isälle olisi maksettu isyysvapaan palkkaa.

12. Yhteistoimintasopimusta koskeva työryhmä (Yhteistoimintasopimus PT-SAK 3.12.1997 (10.5.2001)

Osapuolet perustavat työryhmän, joka päivittää esimerkiksi erillisellä pöytäkirjalla PT-SAK Yhteistoimintasopimuksen vastaamaan teknisesti 1.1.2022 voimaan tullutta yhteistoimintalakia ja ajantasaistaa sopimuksen lakiviittausten osalta. Teknisillä muutoksilla ei laajenneta eikä supisteta nykytilaa.

13. Pöytäkirjakappaleet

Tätä pöytäkirjaa on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

14. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja katsotaan sopijapuolten allekirjoituksilla tulleen tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2022

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry