LIITE 8  Pöytäkirja kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen solmimiseksi

Siirry sisältöön

1. Sopimuskausi ja palkkaratkaisu

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.2.2020–28.2.2022.

 1. Yleiskorotus henkilökohtaisiin palkkoihin 1.4.2020 (tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta) lukien 2 %.
 2. Yleiskorotus henkilökohtaisiin palkkoihin 1.4.2021 (tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %.

Yleiskorotus taulukkoon edellä mainittuina ajankohtina edellä mainituilla prosenteilla Pr 2:een (kulmaluku) välykset säilyttäen.

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan pistearvoja, vähimmäispalkkoja ja perustuntipalkkoja korotetaan vastaavasti samoina ajankohtina.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.4.2020 lukien 2 % ja 1.4.2021 lukien 1,3 %.

Muut asiat

Työehtosopimuksesta poistetaan kaikki vuotuisen työajan pidentämiseen liittyvät määräykset 1.1.2021 lukien.

2. Työsopimus ja koeaika

Työehtosopimuksen 6 § Työsopimus ja koeaika -määräyksen toinen kappale muutetaan seuraavasti:

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta. Koeaika on enintään kuusi kuukautta, ellei työsopimuslaista muuta johdu. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

3. Jaksotyö

Työehtosopimuksen 8 § Työaika, 1. Säännöllinen työaika, Jaksotyö -kohta muutetaan seuraavasti:

Työaika voidaan järjestää työaikalain mukaiseksi jaksotyöksi työaikalain 7 §:n mukaisesti.

Lisäksi työaika voidaan järjestää työaikalain mukaiseksi jaksotyöksi seuraavissa kohteissa:

 1. poliisi-, tulli-, posti-, tele-, puhelin- ja radiolaitoksissa, ei kuitenkaan näiden laitosten kone- ja korjauspajoissa eikä rakennustöissä;
 2. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, koko vuorokauden toimivissa lasten päiväkodeissa, kesäsiirtoloissa, huolto- ja muissa vastaavissa laitoksissa sekä vankiloissa;
 3. henkilö- ja tavarankuljetuksissa, kanavilla, kääntösilloilla ja losseilla;
 4. kotitaloustyössä ja varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetussa perhepäivähoidossa;
 5. meijeriliikkeissä;
 6. majoitus- ja ravitsemisliikkeissä; sekä
 7. taide- ja huvittelulaitoksissa sekä elokuvien valmistamoissa ja tarkastamoissa, ei kuitenkaan näiden laitosten työpajoissa.

Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa työaika voidaan järjestää työaikalain mukaiseksi jaksotyöksi sopimalla siitä paikallisesti työehtosopimuksen 18 §:n mukaisesti. Jaksotyötä koskeva paikallinen sopimus on voimassa työpaikkaa koskevan asiakassopimuksen ajan, ja se on poikkeuksellisesti irtisanottavissa 18 §:n mukaisesti kahden vuoden voimassaolon jälkeen.

Säännöllinen työaika jaksotyössä on enintään 112,5 tai 120 tuntia kolmessa viikossa tai enintään 75 tai 80 tuntia kahdessa viikossa. Työajan ollessa 120 tai 80 tuntia sovelletaan työajan lyhennystä koskevan pöytäkirjan määräyksiä vuosityöajan lyhentämisestä (liite 3).

Säännöllisen työajan ollessa jaksotyössä enintään 114 tuntia 3 viikossa tai 76 tuntia 2 viikossa, sovelletaan työajan pidentämistä koskevan pöytäkirjan määräyksiä vuosityöajan pidentämisestä (liite 2). Määräys on voimassa 31.12.2020 asti.

4. Työajan enimmäismäärä

Työehtosopimuksen 8 § Työaika, 9. Lisä- ja ylityö -kohdan

Ylityön enimmäismäärät -kohta poistetaan kokonaan

Ja korvataan se uudella kohdalla

Työajan enimmäismäärä

Työaikalain 18 §:n mukaisen työajan enimmäismäärän tasoittumisjakso on 12 kuukautta.

5. Muutetaan seuraavat kohdat

Muutetaan työehtosopimuksen 8 § Työaika, 5. Vuorokausilepo -kohdan ensimmäisen kappaleen toinen virke:

Vuorokausilepo voidaan tilapäisesti lyhentää tai siitä voidaan tilapäisesti poiketa työaikalain 25 §:n mukaisesti.

Muutetaan työehtosopimuksen 8 § Työaika, 8. Sunnuntaityö -kohta:

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä tehtävästä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka työaikalain 20 §:n mukaisesti.

Muutetaan työehtosopimuksen 8 § Työaika, 9. Lisä- ja ylityö, Lisä- ja ylityösuostumus
-kohdan ensimmäinen kappale:

Työntekijän lisä- ja ylityösuostumus määräytyy työaikalain 17 §:n mukaan.

6. Vapaapäiväyhdistelmät

Lisätään työehtosopimuksen 8 § Työaika- kohdan loppuun uusi kohta 12. Vapaapäiväyhdistelmät sekä muutetaan nykyinen kohta 12. Perehdytys kohdaksi 14. Perehdytys

12. Vapaapäiväyhdistelmät

Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 12 lauantai-sunnuntai vapaapäiväyhdistelmää, ellei työntekijän kanssa toisin sovita tai perustellusta syystä muuta johdu. Vapaapäiväyhdistelmät eivät koske työntekijöitä, jotka työskentelevät pääsääntöisesti vain viikonloppuisin. Vuosilomalle sijoittuvat vapaapäivät lasketaan saaduiksi vapaapäiväyhdistelmiksi. Jos työntekijä ei ole työskennellyt koko vuotta, annetaan vapaapäiväyhdistelmät vastaavassa suhteessa. Määräys tulee voimaan 1.4.2020 alkaen.

7. Koulutus-, perehdytys- ja palaveriaika

Lisätään työehtosopimuksen 8 § Työaika- kohdan loppuun uusi kohta 13. Koulutus-, perehdytys- ja palaveriaika

13. Koulutus-, perehdytys- ja palaveriaika

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista koulutus-, perehdytys- ja palaveriaikaa enintään 8 tuntia kalenterivuodessa. Tältä ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka mahdollisine työaikalisineen ja sunnuntaityökorvauksineen.

Em. koulutus, perehdytys ja palaveri voidaan toteuttaa siten, että työvuoro pitenee koulutuksen, perehdytyksen ja palaverin keston verran, kuitenkin enintään kahdella tunnilla päivässä. Em. koulutus, perehdytys ja palaveri voidaan toteuttaa myös kokonaisena päivänä. Em. koulutus-, perehdytys- ja palaveriaikaa ei voi sijoittaa arkipyhäpäiville, ellei toisin sovita. Muutoin koulutusten osalta noudatetaan liittojen välisen koulutussopimuksen määräyksiä. Määräys tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

8. Palkkamääräykset

Työehtosopimuksen 9 § Palkkamääräykset, 1. Palkan määräytyminen -kohtaan lisätään uusi neljäs kappale:

Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa Pienten yritysten mallia (liite 10) siinä määrättyjen edellytysten täyttyessä.

Työehtosopimuksen 9 § Palkkamääräykset, 5. Palkanmaksu -kohdan toinen kappale muutetaan seuraavasti:

Työsuhteen päättyessä loppupalkka on maksettava 10. kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä, mikäli työntekijä on toimittanut kaikki palkan maksamiseen tarvittavat tiedot. Työnantaja ja luottamusmies voivat sopia loppupalkan maksamisajankohdasta toisin paikallisesti työehtosopimuksen 18 §:n mukaisesti.

9. Korotettu palkka

Muutetaan työehtosopimuksen 10 § Korotettu palkka seuraava kohta:

3. Ilta-, yö- ja vuorotyölisät

1.4.2020 alkaen

 • iltavuorolta 0,72 euroa tunnilta
 • yövuorolta 1,33 euroa tunnilta

Lisätään työehtosopimukseen 10 § Korotettu palkka uusi kohta:

8. Eritelisä

Eritelisän (sisätiloissa olevien ulosteiden, oksennusten ja veren siivoamisesta) maksamisesta sovitaan paikallisesti.

10. Sairastuminen

Työehtosopimuksen 11 § Sairastuminen, 3. Sairausajan palkan maksaminen -kohtaan taulukon jälkeen lisätään kolmas kappale:

Jos työntekijän työsuhde on kestänyt alle yhden kuukauden ja työntekijä on työtehtävissä tapahtuneen työtapaturman vuoksi estynyt tekemästä työsopimuksensa mukaista työtä, maksetaan sairausajan palkkaa heti työsuhteen alusta, mikäli työehtosopimuksen 11 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Sairausajan palkkaa maksetaan tällöin kuitenkin enintään 28 kalenteripäivältä.

11. Tilapäinen poissaolo

Työehtosopimuksen 12 § Tilapäinen poissaolo, 2. Muut tilapäiset poissaolot, Palkattomat poissaolot -kohdan toinen kappale muutetaan seuraavasti:

Hallintoelimiksi katsotaan SAK:n edustajakokous, edustajisto ja hallitus sekä PAM ry:n liittokokous, valtuusto, hallitus ja sopimusalatoimikunnat.

12. LIITE 1 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä

TYÖNTEKIJÄN PALKKA -kohdasta poistetaan toinen kappale:

Palkkausjärjestelmän palkkataulukko koskee täysin työkykyisiä työntekijöitä.

13. LIITE 2 Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työajan pidentämistä koskeva pöytäkirja

Poistetaan työajan pidentämistä koskeva pöytäkirja ja sitä koskevat määräykset 1.1.2021 alkaen. Lisätään työajan pidentämistä koskeviin kohtiin kirjaus siitä, että em. määräykset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Lisäksi poistetaan talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevasta pöytäkirjasta työajan pidentämistä koskevat määräykset 1.1.2021 alkaen. Lisätään työajan pidentämistä koskevaan kohtaan kirjaus siitä, että em. määräys on voimassa 31.12.2020 asti.

14. Lisätään työehtosopimukseen uusi liite

LIITE 10 Vaihtoehtoinen pienten yritysten malli

15. Työnantajatuen piiriin kuuluva ammattiyhdistyskoulutus

Liitot pitävät luottamusmiehen hyvinvointia ja jaksamista työpaikalla tärkeänä. Sovittaessa työnantajatuen piiriin kuuluvista ammattiyhdistyskoulutuksista, huomioidaan tässä yhteydessä mahdollisuus osallistua hyvinvointiin liittyvälle kurssille. Työnantajatuen piiriin hyväksytään yksi uusi koulutus, joka on kestoltaan kolme päivää. Tämä koulutus lisää koulutustarjontaa yhdellä koulutuksella.

16. Osa-aikainen työntekijä

Osa-aikaisella työntekijällä on oikeus pyynnöstä kohtuullisessa ajassa tarkastella työnantajan kanssa kerran vuodessa työntekijän toteutuneen työajan ja työsopimuksen työaikaehdon vastaavuutta. Em. tarkastelua ei tarvitse tehdä, mikäli vastaavanlaisesta velvollisuudesta on säädetty lailla.

17. Osa-aikaisia työsuhteita koskeva työryhmä

Osapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on seurata osa-aikaisia työntekijöitä koskevia mahdollisia työlainsäädäntömuutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia osa-aikaisten työntekijöiden työsuhteisiin. Saatuaan tämän työn valmiiksi työryhmä arvioi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

18. Arkipyhäkorvausta koskeva työryhmä

Osapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella ja selvittää työehtosopimuksen arkipyhäkorvausta koskevaa määräystä. Selvityksessä otetaan huomioon toimialalla mahdollisesti tapahtuneet muutokset ja asiakasyrityksistä tulevat palvelutarjonnan laajentamisen tarpeet. Työryhmä selvittää vaihtoehtoisia malleja työehtosopimuksen arkipyhäkorvausmääräykselle.

Työryhmä antaa työskentelystään väliraportin 31.10.2020 mennessä. Työryhmän tulokset tulee olla valmiina osapuolten välistä yhteistä tarkastelua varten 31.10.2021.

19. Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevaa pöytäkirjaa koskeva työryhmä

Osapuolet perustavat talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan työryhmän. Työryhmä käy läpi talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan määräykset ja valmistelee tarvittavat toimenpiteet ja työehtosopimusmääräykset pöytäkirjan korvaamiseksi Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevalla työehtosopimuksella. Samalla kiinteistöpalvelualan palkkausjärjestelmään valmistellaan talonmiehen työhön mallitehtäväkuvaukset. Em. toimenpiteiden tulee olla valmiina 31.5.2021.

Työryhmätyöskentelyn jälkeen pöytäkirjassa tarkoitettujen talonmiehinä ja pistepalkkaisina siivoojina toimivien työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta sellaisenaan. Pöytäkirjan soveltamispiirissä muutoshetkellä olevien työntekijöiden ansiotaso ei heikkene.

20. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa 1.2.2020-28.2.2022 ja sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä ole irtisanottu kummaltakaan osapuolelta.

Tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan tai jompikumpi sopijapuoli toteaa neuvottelut päättyneiksi.

21. Pöytäkirjakappaleet

Tätä pöytäkirjaa on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

22. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja katsotaan sopijapuolten allekirjoituksilla tulleen tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 2020

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry