7 § Työaika

Siirry sisältöön

1. Jaksotyö

Jaksotyössä työaika on:

  • kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia/112,5 tuntia
  • kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia/75 tuntia.

Jaksotyössä voidaan käyttää kahden tai kolmen viikon jaksoja sekä koko- että osa-aikatyöntekijöillä.

Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka säännöllinen työaika on vähemmän kuin keskimäärin 37,5 tuntia viikossa.

Osa-aikatyöntekijöiden työsopimuksesta tulee ilmetä vähimmäistyöajan määrä kolmiviikkois- tai kaksiviikkoisjaksossa.

Pöytäkirjamerkintä

Työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle säädetään työsopimuslaissa. Menettelytavoista lisätyön tarjoamiseksi osa-aikaiselle työntekijälle sovitaan tarvittaessa pääluottamusmiehen ja työnantajan kesken.

2. Keskimääräisenä järjestetty jaksotyö

Jaksotyössä säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten keskimääräisenä, että se tasoittuu työntekijän säännölliseen työaikaan enintään 6 viikon pituisen tasoittumisjakson aikana. Tällainen työajan järjestäminen on merkittävä työvuorolistaan.

Pöytäkirjamerkintä

Tasoittumisjakso voi olla esim. 2 x 2 viikkoa, 3 x 2 viikkoa tai 2 x 3 viikkoa.

Mikäli käytössä on työehtosopimuksessa tarkoitettu työaikapankki, voi tasoittumisjakson pituus olla enintään 12 viikkoa.

Keskimääräisenä järjestetyssä jaksotyössä voi säännöllinen työaika olla:

  • kolmen viikon ajanjaksossa enintään 128 tuntia
  • kahden viikon ajanjaksossa enintään 85 tuntia.

Esimerkki

Käytettäessä 120 t / 3 viikkoa: Kahden toisiaan seuraavan jakson säännöllinen työaika on enintään 240 tuntia, jolloin yhden jakson säännöllisen työajan enimmäismäärä on 128 tuntia (esim. jakso 1 työaika 112 tuntia ja jakso 2 työaika 128 tuntia).

3. Työvuoron pituus

Työvuoron pituus on vähintään 5 ja enintään 12 tuntia. Alle 5 tunnin työvuoroista voidaan sopia työntekijän kanssa, pituus kuitenkin vähintään 3 tuntia. Pysyvistä poikkeuksista sovitaan pääluottamusmiehen kanssa (28 §).

Pöytäkirjamerkintä

Työvuoron poikkeava pituus on pyrittävä sopimaan ennen työvuoron alkua.

4. Ylityön määritelmä

Ylityötä on tämän pykälän 1. kohdan työaikajärjestelmässä työ, joka kaksiviikkoisjaksossa ylittää 80 tuntia tai kolmiviikkoisjaksossa ylittää 120 tuntia.

Ylityötä on tämän pykälän 2. kohdan tarkoittamassa keskimääräisenä järjestetyssä jaksotyössä:

  • kolmen viikon ajanjaksossa 128 tuntia ylittävä työ
  • kahden viikon ajanjaksossa 85 tuntia ylittävä työ.

Kokoaikaisella tasoittumisjaksossa työvuorolistan mukaisen säännöllisen työajan ylittävä työaika kaksiviikkoisjaksossa tai kolmiviikkoisjaksossa korvataan kuten jaksoylityö, mikäli kyse ei ole lisätyöstä.

5. Ylityön korvaaminen

Ylityöstä kaksiviikkoisjaksoa kohden maksetaan kahdeltatoista ensimmäiseltä tunnilta ja kolmiviikkoisjaksoa kohden kahdeksaltatoista ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettua palkkaa.

6. Lisätyö

Lisätyötä on sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei ylitä säännöllisen työajan enimmäismäärää (kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia).

7. Ylityökorvauksen vaihtaminen palkalliseen vapaa-aikaan

Ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Vapaa pyritään antamaan täysinä työpäivinä.

8. Työssäolon veroinen aika ylityötä laskettaessa

Työssäolon veroisena aikana pidetään työehtosopimuksen 18 §:n (sairauspoissaolo) ja 22 §:n (vuosiloma) aikaa.