Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  4.5.2020

18.3.2020 saavutettiin elokuvateatterialan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi 20.3.2020.

1 Sopimuskausi

Sopimuskausi on 20.3.2020–28.2.2022.

2 Palkantarkistukset

2.1. Palkantarkistukset 2020

Palkkoja korotetaan 1.7.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.7.2020 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 %.

2.2. Palkantarkistukset 2021

Palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %.

2.3. Luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettukorvauksia korotetaan 1.7.2020 lukien 3,2 %:lla koko sopimuskaudelle.

3 Tekstimuutokset

Lisätään työehtosopimuksen 5 §:n 1. kohtaan uusi viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Viikkolepo voidaan myös järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Lepoajan tulee olla vähintään 24 yhdenjaksoista tuntia kunkin 7 päivän jakson aikana. Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

Muutetaan työehtosopimuksen 5 §:n 5. kohta seuraavasti:

Mikäli työpäivän pituus ylittää 6 tuntia, voidaan työaikalain 24 §:n mukainen lepoaika toteuttaa siten, että työntekijälle annetaan tilaisuus aterioida työn ohessa.

Muutetaan työehtosopimuksen 10 §:n 2. kohdan viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Vapunpäivänä työaika voi alkaa aikaisintaan klo 14:00. Alkamisajasta voidaan poiketa paikallisesti sopien (21 §).

Muutetaan työehtosopimuksen 13 §:n 1. kohta seuraavasti:

Milloin työnantajan palveluksessa vakinaisesti oleva työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön eikä hän ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti, rikollisella toiminnallaan, kevytmielisellä elämällä tai muulla törkeällä tuottamuksella, maksetaan hänelle työsuhteen jatkuessa palkkaa seuraavasti:

Lisätään työehtosopimuksen 13 §:n 1. kohtaan uusi kappale:

Työsuhteen keston estämättä, työntekijä on oikeutettu vähintään 28 kalenteripäivän palkalliseen jaksoon poissaolon johtuessa sellaisesta työtapaturmasta, jonka vakuutusyhtiö on katsonut olevan korvattavuuden piirissä.

Muutetaan työehtosopimuksen 20 §:n 8. kohta seuraavasti:

Työntekijäliiton sopimusalatoimikunnan, valiokuntien, hallituksen ja valtuuston kokouksiin sekä liittokokoukseen työnantaja antaa oikeuden osallistua, ellei osallistumiselle ole erityistä tuotannollista estettä. Työntekijän on ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan niin pian kuin mahdollista ja esitettävä asianmukainen selvitys osallistumiseen tarvitsemastaan ajasta.

4 Työryhmät

4.1. Kokemuslisän uudistaminen

Sopijapuolet selvittävät sopimuskauden aikana yritysten käytäntöjä kokemusvuosien kerryttämisestä (työehtosopimus 7 § 4. kohta) tarkoituksena kustannusneutraalisti uudistaa kokemuslisän maksamista koskeva laskentatapa.

Sopijapuolet selvittävät sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelun periaatteita noudattaen työehtosopimuksen 7§ Palkkaus (mm. kohtien 2, 3, 4 ja 9) selkeytyksen. Tarkoituksena on kustannusneutraalisti uudistaa maksamista koskevaa laskentatapaa ja määräyksiä.

4.2. Häirintä työelämässä

Sopijapuolet pitävät tärkeänä ehkäistä häirinnän ja seksuaalisen häirinnän tilanteita työpaikoilla. Sopijapuolet seuraavat muilla palvelualoilla tehtäviä asiaan liittyviä uudistuksia ja myötävaikuttavat hyvien käytäntöjen huomioimista myös elokuvateatterialan yrityksissä.

Neuvotteluosapuolet suosittelevat työturvallisuuslain mukaisen työsuojeluohjelman päivittämisen yhteydessä tekemään menettelytapaohjeet häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta. Menettelytapaohjeiden tulee kattaa työyhteisön sisäisen toiminnan lisäksi ohjeet asiakkaiden taholta tapahtuvan häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn. 

4.3. Edellisellä sopimuskaudella sovittujen työryhmien jatkaminen

Neuvotteluosapuolet jatkavat edellisellä sopimuskaudella sovittujen työryhmien (Selkoteksti, Työnvaativuus ja Keskusjärjestösopimus) työtä.

5 Korona-epidemian ajaksi sovitut poikkeukset työehtosopimukseen

5.1. Poikkeusten voimassaolo

Alla olevat poikkeukset ovat tarkoitettu määräaikaisiksi koronaepidemian ajaksi. Neuvottelutuloksen tekohetkellä osapuolet arvioivat, että epidemian vaikutukset jatkuvat toukokuun loppuun saakka. Mikäli epidemian vaikutukset alalla päättyisivät aiemmin tai jatkuisivat pidempään, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan poikkeusmääräysten jatkamisesta tai niiden päättämisestä nyt ennakoitua aiemmin.

5.2. Lomautusilmoitusaika

Osapuolet sopivat työsopimuslain 13 luvun 7 §:n nojalla, että työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 7 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tätä lyhennettyä lomautusilmoitusaikaa voidaan käyttää tilanteissa, joissa työn tilapäinen vähentyminen kohtuu koronaepidemiasta.

5.3. Yt-lain tarkoittama neuvotteluaika

Osapuolet sopivat yt-lain 61 §:n nojalla, että tilapäiseen lomautustarpeeseen (TSL 5: 2 § 1 mom 2.kohta) perustuvien yhteistoimintaneuvotteluiden neuvotteluesitys on annettava (YTL 45 §) viimeistään 3 päivää ennen neuvotteluiden aloittamista ja neuvotteluaika (YTL 51 §) on vähintään 4 päivää, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin. Näitä lyhennettyjä aikoja voidaan käyttää tilanteissa, joissa työn tilapäinen vähentyminen johtuu koronaepidemiasta.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry