KOULUTUSSOPIMUS

Siirry sisältöön

1 § Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä.

2 § Koulutustyöryhmä

Ammattiyhdistyskoulutuksen toimeenpanoa varten on koulutustyöryhmä, johon kumpikin liitto nimeää kaksi edustajaa. Koulutustyöryhmä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Kursseja voidaan hyväksyä myös kesken kalenterivuoden. Liitot tiedottavat koulutustyöryhmän seuraavalle vuodelle hyväksymistä kursseista, kun niistä on sovittu.

3 § Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus

Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin korvataan koulutuksen aiheuttamat kustannukset ja säännöllisen työajan ansionmenetys työntekijän peruspalkan mukaan laskettuna.

Jos koulutus tapahtuu työajan ulkopuolella, maksetaan työntekijälle korvaus koulutukseen käytetyltä ajalta hänen perustuntipalkkansa mukaan laskettuna edellyttäen, että koulutukseen osallistuminen on ollut pakollista. Jos koulutukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista, korvataan työntekijälle siitä johtuvat suoranaiset kustannukset.

4 § Yhteinen koulutus

Yhteistä koulutusta annetaan pääsääntöisesti työpaikkakohtaisesti. Yhteistä koulutusta ovat esimerkiksi yhteistoimintasopimuksen edellyttämä yhteinen koulutus, osallistumisjärjestelmiin liittyvä koulutus sekä työsuojeluyhteistyön kannalta tarpeelliset yritysten tai Työturvallisuuskeskuksen järjestämät perus- ja erikoiskurssit.

Koulutukseen osallistumisesta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken tai muulla työpaikkakohtaisesti sovittavalla tavalla.

Koulutukseen osallistuminen korvataan samalla tavalla kuin 3 §:n mukainen koulutus.

5 § Ammattiyhdistyskoulutus

1. Kurssille osallistuminen

Henkilöstön edustajilla on oikeus osallistua koulutustyöryhmässä hyväksytylle enintään kaksi (2) viikkoa kestävälle kurssille, jos kurssille osallistuminen voi tapahtua tuottamatta toiminnallista tai taloudellista haittaa yritykselle. Tällä perusteella kurssille osallistumista voidaan siirtää enintään vuodella.

Kielteisessä tapauksessa henkilöstön edustajalle ilmoitetaan viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, jonka takia hän ei voi osallistua kurssille. Liitot suosittelevat, että kielteisissä tapauksissa osapuolet samalla selvittävät muun mahdollisen ajankohdan, jolloin kurssille osallistumiselle ei olisi estettä.

Henkilöstön edustaja voi osallistua kurssille kerran vuodessa. Kurssi voi muodostua useammasta jaksosta.

Varaluottamusmies ja 1. varatyösuojeluvaltuutettu voivat osallistua koulutustyöryhmän hyväksymille peruskursseille. Samana vuonna samasta toimipaikasta peruskursseille voivat osallistua vain joko luottamusmies tai varaluottamusmies.

Ilmoitus aikomuksesta osallistua kurssille on tehtävä mahdollisimman varhain. Jos kurssi kestää enintään yhden viikon, ilmoitus on annettava vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua, kuitenkin niin varhain, ettei voimassa olevaa kolmiviikkoisjakson työvuorolistaa tarvitse muuttaa. Kun on kysymys viikkoa pitemmästä kurssista, ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi viikkoa ennen kurssin alkua.

Liiton työsuojelukoulutus pyritään suuntaamaan erityisesti työsuojeluvaltuutetuille.

Tässä kohdassa mainittuja määräyksiä sovelletaan Palvelualojen ammattiliittoon järjestäytyneisiin työsuojeluvaltuutettuihin ja varavaltuutettuihin.

2. Korvaukset

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu saavat osallistua koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille ilman, että heidän palkkaansa vähennetään. Luottamusmiehen osalta ansionmenetys korvataan enintään 2 viikon ajalta ja työsuojeluvaltuutetun, varaluottamusmiehen sekä 1. varavaltuutetun osalta enintään 1 viikon ajalta. Edellytyksenä ansionmenetyksen korvaamiselle on lisäksi se, että asianomainen kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtävään yrityksessä.

Ansionmenetyksen korvaamisella tarkoitetaan ko. henkilön peruspalkan korvaamista. Tuntikohtaiset lisät eivät sisälly peruspalkkaan. Kuukausikohtaiset lisät sisältyvät peruspalkkaan.

6 § Sosiaaliset edut

Osallistuminen 5 §:ssä tarkoitettuun ay-koulutustilaisuuteen ei aiheuta vuosiloma- tai muiden niihin verrattavien etuuksien vähenemistä.

7 § Voimassaoloaika

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2021 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY