II   Työsuhde

Siirry sisältöön

4 § Työnjohto

Työnantaja johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa ja erottaa työntekijät.

5 § Järjestäytymisoikeus

Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton.

Työnantaja selvittää uudelle työntekijälle alan järjestö- ja neuvottelusuhteet ja ilmoittaa
ketkä toimivat työpaikan luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna sekä antaa
työntekijälle heidän yhteystietonsa.

6 § Työsopimus ja koeaika

Toisen osapuolen vaatiessa työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Työntekijälle on annettava
työsopimuslain 2:4 §:n mukainen kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista,
jolleivat ne käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta. Koeaika on enintään kuusi kuukautta,
ellei työsopimuslaista muuta johdu. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää
kuin kuusi kuukautta.

Koeaikaa voidaan pidentää työkyvyttömyys- ja perhevapaatilanteissa työsopimuslain
mukaisesti.

7 § Työsuhteen päättyminen

1. Irtisanomisaika

Työsuhteen päättämiseen noudatetaan työsopimuslain säännöksiä.

Työnantajan irtisanoessa irtisanomisaika on:

Työntekijän irtisanoutuessa irtisanomisaika on:

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavana päivänä. Kun irtisanomisaika
lasketaan kuukausina, työsuhde päättyy järjestysnumeroltaan samana päivänä, kun
irtisanominen on suoritettu. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jossa määräaika
päättyisi, työsuhde päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

Esimerkkejä

a) Irtisanomisaika 14 päivää
Työsuhde on irtisanottu keskiviikkona.
Irtisanomisaika alkaa kulua seuraavana päivänä eli torstaina.
Työsuhteen viimeinen päivä on kahden viikon kuluttua keskiviikkona.

b) Irtisanomisaika yksi kuukausi
Työsuhde on irtisanottu 3.9.
Irtisanomisaika alkaa kulua 4.9.
Työsuhteen viimeinen päivä on 3.10.

c) Irtisanomisaika 4 kuukautta
Työsuhde on irtisanottu 31.10.
Irtisanomisaika alkaa kulua 1.11.
Työsuhteen viimeinen työpäivä on 28.2.

2. Määräaikainen työsopimus

Päättäessään työsuhteen ennen määräaikaa, työntekijä maksaa työnantajalle sopimussakkona kahden viikon palkan tai laiminlyödyn kauden ollessa lyhyempi, sitä vastaavan määrän.

3. Lomautusilmoitusaika

Työntekijä voidaan lomauttaa työsopimuslain mukaisesti. Paikallisesti sopien lomautusilmoitusaika voidaan lyhentää 7 päivään.

YT-lain mukainen neuvotteluesitysaika

Työnantajan lomauttaessa työntekijöitä neuvotteluesityksen antamisaika 5 päivää sisältyy kokonaisneuvotteluaikaan.