LIITE 2 Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työajan pidentämistä koskeva pöytäkirja

Työajan pidentämistä koskeva pöytäkirja on voimassa 31.12.2020 asti.

Vuosittaista työaikaa pidennetään kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta 1.1.2017 alkaen. Säännöllisen työajan ollessa vähintään 37,5 tuntia viikossa, vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla. Määräaikaisessa ja osa-aikaisessa työsuhteessa (ml. osa-aikaisena toteuttava lomautus, perhevapaa, sairausloma ja eläke) pidennys toteutetaan sovitun työsuhteen keston ja/tai työajan suhteessa. Vaihtelevan säännöllisen työajan pidennys määräytyy sovitun minimityöajan perusteella tai vakiintuneeksi sovitun säännöllisen työajan perusteella, jolloin ennen pidennyksen toteuttamista työsopimuksen työaika sovitaan toteutunutta viikkotyöaikaa vastaavaksi. Pidennyksen ajankohdasta on ilmoitettava työehtosopimuksen työvuoroluetteloa koskevan 8.3. §:n mukaisesti.

Osapuolet suosittavat, että pidennyksestä suhteellisesti suurempi osa kohdennetaan kokoaikatyöntekijöihin.

Pidennyksestä sovittaessa poiketaan työehtosopimuksen 10.1. §:n lisätyötä koskevista määräyksistä.

Työajan pidennyksen toteuttamistavasta ja -periaatteista sovitaan paikallisesti työehtosopimuksen 18 §:n mukaisesti kuitenkin siten, että sopijapuolina ovat ensisijaisesti luottamusmies ja työnantaja. Työnantaja ja luottamusmies voivat yhdessä sopia, että työajan pidennyksestä sovitaan yrityksen, alueen, yksikön tai työkohteen työntekijöiden kanssa yhteisesti tai suoraan yksittäisen työntekijän kanssa.

Jos työntekijät eivät ole valinneet luottamusmiestä, sovitaan työajan pidentämisestä työehtosopimuksen 18 §:n mukaisesti työnantajan ja yrityksen, alueen, yksikön tai työkohteen työntekijöiden kanssa yhteisesti. Työnantaja ja työntekijät yhteisesti voivat sopia, että työajan pidennyksestä sovitaan työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä.

Ellei työajan pidennyksen toteuttamistapaa ole paikallisesti sovittu, työnantaja määrää pidennyksen toteuttamistavan seuraavasti:

 1. Säännöllisen työajan ollessa 40 tuntia viikossa, työajan lyhentämisvapaiden määrää vähennetään 24 tunnilla työajan lyhentämistä koskevan pöytäkirjan 2 §:n b) kohdan taulukon mukaisesti.
 2. Säännöllisen työajan ollessa 37,5 tuntia viikossa:

  A)
  Pidennetään viikoittaista säännöllistä työaikaa 0,5 tunnilla 38 tuntiin viikossa, jolloin sovelletaan seuraavia määräyksiä:

  a) Työehtosopimuksen 8.1. § / Viikkotyöaika
  Säännöllinen työaika on enintään 38 viikossa.

  b) Työehtosopimuksen 8.1. § / Keskimääräinen viikkotyöaika
  Yhden viikon jaksossa työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia viikossa.

  Viikkotyöaikaa käytettäessä työaika voidaan järjestää keskimääräiseksi tasoittamalla työaika enintään 38 tunniksi viikossa.

  c) Työehtosopimuksen 8.1. § / Jaksotyö
  Säännöllinen työaika jaksotyössä on enintään 114 tuntia kolmessa viikossa tai enintään 76 tuntia kahdessa viikossa.

  d) Työehtosopimuksen 10.1. § / Viikkotyö
  Säännöllisen työajan ollessa enintään 38 tuntia viikossa maksetaan sen ylittävästä lisätyöstä 50 prosentilla korotettu palkka 40 tuntiin asti.

  e) Työehtosopimuksen 10.1. § / Keskimääräinen viikkotyö
  Säännöllisen työajan ollessa keskimäärin enintään 38 tuntia viikossa maksetaan sen ylittävästä lisätyöstä 50 prosentilla korotettu palkka keskimäärin 40 tuntiin asti.

  Mikäli työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on keskimäärin enintään 38 tuntia viikossa, käytetään 2. kohdassa kertojana lukua 38 ja 3. kohdassa lukua 10, josta 2 tuntia on korotettua lisätyötä.

  f) Työehtosopimuksen 10.1. § / Jaksotyö
  Säännöllisen työajan ollessa enintään 114 tuntia kolmiviikkoisjaksossa maksetaan sen ylittävästä lisätyöstä 50 prosentilla korotettu palkka 120 tuntiin asti.
  g) Työehtosopimuksen 10.2. § / Työsopimuksen päättyminen kesken tasoittumisjakson

  b) Jos työntekijällä on oikeus muutoin kuin koeaikana purkaa työsopimus tai työnantaja irtisanoo työsopimuksen taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja työaika jää tasoittumatta keskimääräiseen 38 viikkotuntiin:
  – maksetaan viikossa 38 tuntia ylittävästä työstä 50 prosentilla ja 48 tuntia ylittävästä työstä 100 prosentilla korotettu palkka.

  B)
  Pidennetään viikoittainen säännöllinen työaika tilapäisesti 40 tuntiin viikossa. Pidennys toteutetaan täysinä kalenteriviikkoina työnantajan ilmoittamana ajankohtana. Pidennyksen toteuttamisaikana noudatetaan 8.1. §:n mukaisia 40 tunnin säännöllistä työaikaa koskevia määräyksiä. Pidennyksen toteuttamisaikana noudatetaan korotettua palkkaa laskettaessa työehtosopimuksen 10.1. §:n 40 tunnin säännöllistä työaikaa koskevia määräyksiä. Työajan lyhentämistä koskevaa pöytäkirjaa (liite 3) ei sovelleta. Vuosilomapalkan laskennassa noudatetaan työehtosopimuksen 15.1. §:n mukaista 37,5 tunnin viikkotyöaikaa koskevaa kerrointaulukkoa.
 3. Säännöllisen työajan ollessa alle 37,5 tuntia viikossa, työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa viikoittaista säännöllistä työaikaa pidentämällä.