Työaikapöytäkirja 1 ARKIPYHÄJÄRJESTELMÄ JA  38 TUNNIN VIIKKOTYÖAIKA

Siirry sisältöön

Arkipyhäjärjestelmä ja 38 tunnin viikkotyöaikaa koskevaa pöytäkirjaa sovelletaan 31.12.2020 asti, jonka jälkeen tämän pöytäkirjan voimassaolo päättyy. Tämän jälkeen yrityksessä voidaan vastaavasti soveltaa arkipyhäjärjestelmää koskevaa pöytäkirjaa (s. 107).

Arkipyhäjärjestelmän käyttöönotto

1. Vuosivapaajärjestelmän sijaan voidaan yrityksessä tai sen osassa ottaa käyttöön arkipyhäjärjestelmä. Valittua järjestelmää ei voida vaihtaa kesken kalenterivuoden.

2. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys toteutetaan tässä vaihtoehdossa pidentämällä kokoaikaisten työntekijöiden työaika keskimäärin 38 viikkotyötuntiin. Työajan pidennys ei edellytä muutoksia työsopimukseen.

Alle 37,5 tuntia tekevien työntekijöiden viikkotyöaikaa ei kilpailukykysopimuksen mukaan pidennetty.

3. Tämän pöytäkirjan arkipyhälyhennyksiä koskevat kohdat 4.–8. korvaavat työehtosopimuksen 7 §:n vuosivapaita koskevat kohdat 4.–9.

Arkipyhäviikon työajan lyhennys

4. Työaikaa lyhentävä arkipyhä vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää 1:llä ja työtuntien määrää 7,6 tunnilla (7 tunnilla 36 minuutilla).

5. Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä:

 • arkipyhäviikolla
 • 2 edeltävänä viikkona
 • 2 seuraavana viikkona tai
 • tasoittumisjärjestelmässä.

Konttorityöntekijän työajan lyhennys tasoittumisjärjestelmässä edellyttää työpaikkakohtaista sopimista (työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti).

Lauantain ollessa kiinteä vapaapäivä se on vapaa myös arkipyhäviikolla.

Esimerkki 45.

Yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää:

Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 38 tuntia. Arkipyhäviikko on viikolla 14. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa viikoilla 12–16 lyhentämällä valitun viikon työpäivien määrää 1:llä ja viikkotyöaikaa 7,6 tunnilla (7 tunnilla 36 minuutilla). Lyhennysviikolla työpäiviä on 4 ja viikkotyöaika on 30,4 tuntia (30 tuntia 24 minuuttia).

Esimerkki 46.

Yritys käyttää työajan tasoittumisjärjestelmää:

Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 38 tuntia. Arkipyhäviikko on 6 viikon tasoittumisjärjestelmän 3. viikolla.

6 viikon tasoittumisjärjestelmä:

Lyhennys toteutetaan vähentämällä minkä tahansa viikon työpäivien määrää 1:llä ja jakson työtuntien määrää 7,6 tunnilla (7 tunnilla 36 minuutilla). Jakson normaali työpäivien määrä on 6 x 5 = 30 työpäivää. Jakson normaali tuntimäärä on 6 x 38 tuntia = 228 tuntia. Lyhennys toteutuu teettämällä jaksossa 29 työpäivää ja 220,4 tuntia (220 tuntia 24 minuuttia).

6. Työaikaa lyhentävät:

 • pitkäperjantai
 • pääsiäismaanantai
 • helatorstai
 • juhannuspäivä.

Työaikaa lyhentävät myös maanantaista perjantaihin sijoittuvat:

 • uudenvuodenpäivä
 • loppiainen
 • vapunpäivä
 • itsenäisyyspäivä
 • jouluaatto
 • tapaninpäivä.

7. Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden. Työsuhteen kestoa koskeva ehto ei koske itsenäisyyspäivästä johtuvaa työajan lyhennystä.

Esimerkki 47.

Työsuhde on alkanut 24.11. Työsuhde on kestänyt jouluaattoon mennessä 1 kuukauden, joten työntekijä saa maanantaista perjantaille sijoittuvalta jouluaatolta arkipyhälyhennyksen.

Lisäksi työntekijä saa maanantaista perjantaihin sijoittuvalta itsenäisyyspäivältä työajan lyhennyksen.

8. Alle 37,5 tuntia tekevälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys:

 • rahakorvauksena tehtyjen työtuntien lisäksi lyhennysjakson tilissä tai
 • palkallisena vapaana lyhennysjakson aikana.

Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä.

Esimerkki. 48.

Työntekijän sovittu keskimääräinen viikkotyöaika on 20 tuntia.

Arkipyhäviikon (esim. juhannusviikon) työajan lyhennys (4 tuntia) voidaan antaa kahdella tavalla:

 • rahana
  Työntekijä tekee kyseisellä viikolla sovitun 20 tuntia ja saa palkan 24 tunnilta.

tai

 • työajan lyhennyksenä
  Työntekijä tekee kyseisellä viikolla 16 tuntia ja saa palkan 20 tunnilta.

Lisä- ja ylityö

9. Lisä- ja ylityön osalta noudatetaan työehtosopimuksen 9 §:n määräyksiä lukuun ottamatta kohtia 6.–9.  Kyseisistä kohdista on tässä pöytäkirjassa omat määräykset kohdissa 10.–13.

Työehtosopimuksen 9 §:n kohdissa 14.–16. käytetään 37,5 tunnin sijasta 38 tuntia.

Korotettu palkka

10.  Vuorokaudessa 10 tuntia tai viikossa 38 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.

Kokoaikatyöntekijälle maksetaan arkipyhäviikon enimmäistyöajan ylittävästä työstä 50 %:lla korotettu palkka.

Kokoaikatyöntekijällä arkipyhäviikon enimmäistyöaika on 30,4 tuntia (30 tuntia 24 minuuttia) 1 arkipyhän lyhentäessä työaikaa ja 22,8 tuntia (22 tuntia 48 minuuttia) 2 arkipyhän lyhentäessä työaikaa.

11. Varastotyöntekijälle maksetaan vuorokaudessa 10 tunnin jälkeen 50 %:lla korotettu palkka ja 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.

Jos varastotyöntekijän säännöllinen työaika on työpaikkakohtaisesti (työehto-sopimuksen 23 §:n mukaisesti) sovittu enintään 12 tunniksi vuorokaudessa, korotettua palkkaa maksetaan vuorokaudessa aina vasta 12 tunnin jälkeen. Vuorokaudessa 12 tunnin jälkeen tehtävistä tunneista maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

Varastotyöntekijälle ei makseta ilta- ja yölisiä työajan ylittäessä 12 tuntia vuorokaudessa.

Muuten korotettu palkka maksetaan 10. kohdan mukaan.

12. Työaikalisiä ei oteta huomioon peruspalkassa laskettaessa lisä- ja ylityökorvauksia. Työaikalisät maksetaan lisä- ja ylityön ajalta korottamattomina.

Korotettu palkka tasoittumisjaksossa

13. Tasoittumisjärjestelmässä tehdystä tuntimäärästä

a. vähennetään yli 10 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta

 • maksetaan erikseen 50 %:lla korotettu palkka ja
 • varastossa 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.

Edellä esitetystä poiketen varastoissa, joissa on työpaikkakohtaisesti (työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti) sovittu vuorokautinen säännöllinen työaika enintään 12 tunniksi, vähennetään vain yli 12 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta

 • maksetaan erikseen 100 %:lla korotettu palkka.

b. vähennetään tasoittumisjakson viikkojen enimmäistyöajat

 • viikkojen lukumäärä x 38 tuntia, josta vähennetään kokoaikatyöntekijän arkipyhälyhennysten lukumäärä x 7,6 tuntia (7 tuntia 36 minuuttia).

c. maksetaan erotuksesta 50 %:lla korotettu palkka.

Esimerkki 49.

38 tuntia tekevä, yritys käyttää tasoittumisjärjestelmää

Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä, jolloin jakson viikkojen enimmäistyöaika on (12 x 38) 456 tuntia. Jaksoon sisältyy 1 arkipyhä.

Työntekijä on tehnyt jakson aikana 500 tuntia, joista 10 tuntia vuorokaudessa ylittäviä tunteja on 15. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat 10 tuntia ylittävät tunnit (500 – 15), jolloin tunteja jää 485. Tästä tuntimäärästä vähennetään kyseisen jakson viikkojen enimmäistyöaika 12 x 38 – 7,6 = 448,4 tuntia (448 tuntia 24 minuuttia), jolloin 50 %:lla korvataan 36,6 tuntia (36 tuntia 36 minuuttia).

Työntekijälle maksetaan normaalin palkan lisäksi 50 %:lla korotettu palkka yhteensä (15 + 36,6) 51,6 tunnilta (51 tunnilta 36 minuutilta).

Ylityökirjanpitoon kirjataan tasoittumisjaksossa keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ eli 20 tuntia.  (500 tuntia – 12 x 40 tuntia).

Esimerkki 50.

Alle 37,5 tuntia tekevä tuntipalkkainen, yritys käyttää tasoittumisjärjestelmää

Alle 37,5 tuntia tekevän sovittu viikkotyöaika on 30 tuntia. Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä. Jakson suunniteltu tuntimäärä on (12 x 30) 360 tuntia. Jaksoon sisältyy 1 arkipyhä, josta maksetaan rahakorvaus.

Työntekijä on tehnyt jakson aikana 500 tuntia, joista 10 tuntia vuorokaudessa ylittäviä tunteja on 15. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat 10 tuntia ylittävät tunnit (500 – 15), jolloin tunteja jää 485. Tästä tuntimäärästä vähennetään jakson viikkojen enimmäistyöaika 456 tuntia (12 x 38), jolloin 50 %:lla korvattavia tunteja jää 29.

Kyseiseltä tasoittumisjaksolta työntekijälle maksetaan yksinkertainen tuntipalkka suunnitelluista 360 tunnista ja jakson viikkojen enimmäistyöajan ja suunnitellun työajan erotuksesta (456 – 360) 96 tunnista. Yksinkertainen tuntipalkka maksetaan yhteensä 456 tunnista (360 + 96). Työntekijä saa jaksolta 50 %:lla korotetun palkan 44 tunnilta (15 + 29). Lisäksi hänelle maksetaan arkipyhäviikon lyhennyskorvauksena 6 tunnin palkka.

Ylityökirjanpitoon kirjataan tasoittumisjaksossa keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ eli 20 tuntia (500 tuntia – 12 x 40 tuntia).